Navigacija

Uredba o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 56-2618/2011, stran 7976 DATUM OBJAVE: 11.7.2011

VELJAVNOST: od 12.7.2011 / UPORABA: od 12.7.2011

RS 56-2618/2011

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 12.7.2011 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 19.1.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 56/11

Časovnica

Na današnji dan, 19.1.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 12.7.2011
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2618. Uredba o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog

 
Na podlagi 106.l člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O
o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog

 

1. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina)

 
(1)
Ta uredba ureja postopek in način dodeljevanja sred­stev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog države oziroma občine. Sredstva za spodbujanje razvojnih programov in za izvajanje prednostnih nalog se zagotavljajo v obliki kapitalskih naložb, povečanja namenskega premoženja, s poroštvi ter z dodeljevanjem sredstev subvencij in posojil iz državnega oziroma občinskega proračuna.
 
(2)
Ta uredba ureja tudi finančni inženiring in njegovo izvajanje.
 
(3)
Ta uredba ne velja za postopek in način dodeljevanja sredstev, če sta postopek in način dodeljevanja sredstev dolo­čena v posebnem zakonu.
 

2. člen

(pojmi v zvezi z razvojnimi programi in prednostnimi nalogami)

 
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
 
1.
»Finančni inženiring« je ukrep finančne podpore, s ka­terim država spodbuja tehnološko razvojne projekte na način, da zagotavlja povratna sredstva iz državnega proračuna, ki se povečajo z drugimi javnimi ali zasebnimi sredstvi in se izvaja s kombinacijo različnih finančnih instrumentov, z namenom doseganja enega ali več specifičnih ciljev razvojnega programa in imajo značaj povratnih sredstev.
 
2.
»Prejemnik sredstev« je pravna oseba, ki je odgovorna za vzpostavitev in izvajanje ukrepov finančnega inženiringa ter za dodelitev sredstev končnim prejemnikom, če se sredstva za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog države zagotavljajo z ukrepi finančnega inženiringa.
 
3.
»Končni prejemnik sredstev« je pravna ali fizična ose­ba, ki se ji sredstva iz državnega ali občinskega proračuna dodelijo neposredno ali posredno za izvajanje razvojnega pro­grama ali prednostne naloge države.
 
4.
»Sporazum o financiranju« je pogodba obligacijskega prava, s katero se uredijo medsebojne pravice in obveznosti med neposrednim uporabnikom državnega proračuna in preje­mnikom sredstev, ki izvaja ukrepe finančne podpore.
 
5.
»Razvojni program« je program državnih razvojnih prioritet in investicij, ki predstavlja srednjeročno izvedbeno operacionalizacijo Strategije razvoja Slovenije in vključuje tudi Nacionalni reformni program.
 
6.
»Prednostna naloga« je državna oziroma občinska ra­zvojna prioriteta, ki jo Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) oziroma občinski svet določi kot prednostno usmeritev v programu državnih oziroma občinskih razvojnih prioritet in investicij.
 
7.
»Tehnološko razvojni projekt« je ekonomsko nedeljiva celota aktivnosti, ki izpolnjujejo natančno določeno (tehnično-tehnološko) funkcijo in imajo jasno opredeljene cilje, na pod­lagi katerih je mogoče presojati, ali projekt izpolnjuje vnaprej določena merila. Projekt ima vnaprej določeno trajanje, ki je omejeno z datumom začetka in konca.
 
8.
»Male in srednje gospodarske družbe« so mikro, mala in srednja podjetja, kot so opredeljena v prilogi 1 Uredbe Ko­misije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87. in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izje­mah) (UL L št. 214 z dne 9. 8. 2008, str. 3).
 
9.
»Neposredni uporabniki državnega proračuna« so vla­dni, nevladni in pravosodni državni organi in organizacije katerih finančni načrti so integralni sestavni del državnega proračuna in so sprejeti kot sestavni del sprejetega proračuna države;
 
10.
»Neposredni uporabniki občinskega proračuna« so ob­činski organi, občinska uprava, skupna občinska uprava in ožji deli občin katerih finančni načrti so sestavni del občinskega proračuna in so sprejeti kot sestavni del sprejetega proračuna občine.
 

2. POSTOPKI DODELJEVANJA SREDSTEV ZA SPODBUJANJE RAZVOJNIH PROGRAMOV IN PREDNOSTNIH NALOG

 

3. člen

(načina dodeljevanja sredstev)

 
Sredstva državnega ali občinskega proračuna za spod­bujanje razvojnih programov in prednostnih nalog države ozi­roma občine se prejemnikom oziroma končnim prejemnikom sredstev dodeljujejo:
 
-
preko javnih razpisov s strani neposrednih proračunskih ali občinskih uporabnikov ali
 
-
na podlagi neposredne pogodbe.
 

2.1. Postopek za dodelitev sredstev preko javnega razpisa

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window