Navigacija

Uredba o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snoveh

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 60-2514/2016, stran 8363 DATUM OBJAVE: 16.9.2016

VELJAVNOST: od 1.10.2016 / UPORABA: od 1.10.2016

RS 60-2514/2016

Verzija 4 / 8

Čistopis se uporablja od 1.1.2020 do 31.12.2021. Status čistopisa na današnji dan, 3.6.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 60/16

Časovnica

Na današnji dan, 3.6.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 1.1.2020
  DO 31.12.2021
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2514. Uredba o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snoveh

 
 
Na podlagi drugega odstavka 19. člena in za izvrševanje 104. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16) in na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O 
o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snoveh

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina)

 
(1)
S to uredbo se za izvajanje Uredbe (EU) št. 517/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o fluoriranih toplogrednih plinih in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 842/2008 (UL L št. 150 z dne 20. 5. 2014, str. 195; v nadaljnjem besedilu: Uredba 517/2014/EU) določajo pristojni organi, nadzor in sankcije za kršitve.
 
(2)
Ta uredba v skladu z Uredbo 517/2014/EU in Uredbo (ES) št. 1005/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč (UL L št. 286 z dne 31. 10. 2009, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1005/2009/ES), določa tudi pravila za usposabljanje in izdajanje spričeval osebi, ki izvaja preverjanje uhajanja, zajem, namestitev, vzdrževanje, popravilo ali razgradnjo opreme, ki vsebuje fluorirane toplogredne pline in ozonu škodljive snovi, ter pravila za izbiro izvajalcev usposabljanja.
 
(3)
Ta uredba določa tudi obveznost prijave nepremične opreme s strani upravljavca in obveznost poročanja upravljavca, vzdrževalca in pooblaščenega podjetja v zvezi z uporabo, zajemom in oddajo odpadnih fluoriranih toplogrednih plinov ali odpadnih ozonu škodljivih snovi zbiralcu odpadkov.
 
(4)
Za vprašanja v zvezi z odpadnimi fluoriranimi toplogrednimi plini in ozonu škodljivimi snovmi, ki niso urejena s to uredbo, se uporablja predpis, ki ureja odpadke.
 
(5)
Za opremo, ki vsebuje ozonu škodljive snovi, se smiselno uporabljajo določbe te uredbe, razen določb, ki se nanašajo na nameščanje in vzdrževanje opreme.
 

2. člen

(izrazi)

 
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo enak pomen kot izrazi, uporabljeni v Uredbi 517/2014/EU, drugi izrazi pa imajo naslednji pomen:
 
1.
ozonu škodljive snovi so nadzorovane in nove snovi iz Uredbe 1005/2009/ES;
 
2.
serviser je fizična oseba, ki ima veljavno spričevalo po tej uredbi za izvajanje ene ali več naslednjih dejavnosti: namestitev, vzdrževanje, popravilo ali razgradnja opreme, zajem oziroma preverjanje uhajanja fluoriranih toplogrednih plinov iz opreme iz prvega in drugega odstavka 10. člena Uredbe 517/2014/EU in ozonu škodljivih snovi iz opreme iz četrtega odstavka 23. člena Uredbe 1005/2009/ES;
 
3.
pooblaščeno podjetje je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki v skladu s to uredbo pridobi potrdilo o vpisu v evidenco pooblaščenih podjetij za vzdrževanje in namestitev nepremične opreme za hlajenje, klimatizacijo in toplotnih črpalk ali v evidenco pooblaščenih podjetij za vzdrževanje in namestitev protipožarne opreme iz šestega odstavka 10. člena Uredbe 517/2014/EU;
 
4.
odpadni fluorirani toplogredni plini in odpadne ozonu škodljive snovi so fluorirani toplogredni plini in ozonu škodljive snovi, ki niso namenjene recikliranju in predelavi ter so odpadki iz zakona, ki ureja varstvo okolja;
 
5.
neodvisni revizor je revizijska družba iz zakona, ki ureja revidiranje ali preveritelj poročila o emisijah toplogrednih plinov iz zakona, ki ureja varstvo okolja;
 
6.
odpadni izdelek, ki vsebuje fluorirane toplogredne pline ali ozonu škodljive snovi, je nevarni odpadek v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja.
 

3. člen

(pristojni organi)

 
Organ, pristojen za izvajanje Uredbe 517/2014/EU, je ministrstvo, pristojno za okolje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
 

II. PRIJAVA OPREME

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window