Navigacija

Zaključni račun proračuna Občine Trebnje za leto 2014

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 34-1425/2015, stran 3799 DATUM OBJAVE: 15.5.2015

VELJAVNOST: od 16.5.2015 / UPORABA: od 16.5.2015

RS 34-1425/2015

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 16.5.2015 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 3.6.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 34/15

Časovnica

Na današnji dan, 3.6.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 16.5.2015
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1425. Zaključni račun proračuna Občine Trebnje za leto 2014

 
 
Na podlagi četrte alineje drugega odstavka 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF), določil Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06 – ZFO-1, 101/07 – Odl. US, 57/08, 94/10 – ZIU, 36/11, 40/12 – ZUJF, 104/12 – ZIPRS1314 in 101/13 – ZIPRS1415), 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12, 14/13 – popr., 46/13 – ZIPRS1314-A in 101/13); v skladu z 18. členom Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07, 11/09 in 14/11) je Občinski svet Občine Trebnje na 6. redni seji dne 6. 5. 2015 sprejel
 

Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Trebnje za leto 2014

 

1. člen

 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Trebnje za leto 2014, katerega sestavni del je bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja, z izkazom doseženih prejemkov in izdatkov, z ugotovitvijo presežka oziroma primanjkljaja in njegovim razporejanjem.
 

2. člen

 
Zaključni račun proračuna Občine Trebnje za leto 2014 sestavljata splošni in posebni del.
 
Splošni del vsebuje prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, posebni del pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Trebnje za leto 2014 po proračunskih uporabnikih.
 

3. člen

 
Zaključni račun proračuna Občine Trebnje za leto 2014 obsega:
 

+----------+------------------------------------+---------------+
|SKUPINA/ |        OPIS        |LETO 2014 v EUR|
|PODSK.  |                  |        |
|KONTOV  |                  |        |
+----------+------------------------------------+---------------+
|A.    |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV    |        |
+----------+------------------------------------+---------------+
|I.    |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)  | 10.685.680,40|
+----------+------------------------------------+---------------+
|     |TEKOČI PRIHODKI (70+71)       |   9.558.391|
+----------+------------------------------------+---------------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)    |  8.262.430,18|
+----------+------------------------------------+---------------+
|     |700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK   |  7.144.999,00|
+----------+------------------------------------+---------------+
|     |703 DAVKI NA PREMOŽENJE       |   861.225,54|
+----------+------------------------------------+---------------+
|     |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN    |   256.205,64|
|     |STORITVE              |        |
+----------+------------------------------------+---------------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI          |  1.295.961,80|
|     |(710+711+712+713+714)        |        |
+----------+------------------------------------+---------------+
|     |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI |   534.378,81|
|     |OD PREMOŽENJA            |        |
+----------+------------------------------------+---------------+
|     |711 TAKSE IN PRISTOJBINE      |    4.232,71|
+----------+------------------------------------+---------------+
|     |712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI  |   19.880,37|
+----------+------------------------------------+---------------+
|     |713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN  |   69.017,69|
|     |STORITEV              |        |
+----------+------------------------------------+---------------+
|     |714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI     |   668.452,22|
+----------+------------------------------------+---------------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)  |   50.052,04|
+----------+------------------------------------+---------------+
|     |720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH  |    8.000,00|
|     |SREDSTEV              |        |
+----------+------------------------------------+---------------+
|     |722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN |   42.052,04|
|     |NEOPREDMETENIH SREDSTEV       |        |
+----------+------------------------------------+---------------+
|73    |PREJETE DONACIJE (730+731)     |    1.048,00|
+----------+------------------------------------+---------------+
|     |730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH   |    1.048,00|
|     |VIROV                |        |
+----------+------------------------------------+---------------+
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)    |  1.057.821,38|
+----------+------------------------------------+---------------+
|     |740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH  |   380.327,38|
|     |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ      |        |
+----------+------------------------------------+---------------+
|     |741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA  |   677.494,00|
|     |PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU |        |
+----------+------------------------------------+---------------+
|78    |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE |   18.367,00|
+----------+------------------------------------+---------------+
|     |787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH   |   18.367,00|
|     |EVROPSKIH INSTITUCIJ        |        |
+----------+------------------------------------+---------------+
|II.    |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)   | 10.888.665,07|
+----------+------------------------------------+---------------+
|40    |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)|  2.364.286,88|
+----------+------------------------------------+---------------+
|     |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI     |   514.532,78|
|     |ZAPOSLENIM             |        |
+----------+------------------------------------+---------------+
|     |401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA    |   76.971,29|
|     |SOCIALNO VARNOST          |        |
+----------+------------------------------------+---------------+
|     |402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  |  1.641.779,17|
+----------+------------------------------------+---------------+
|     |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI     |   121.003,64|
+----------+------------------------------------+---------------+
|     |409 REZERVE             |   10.000,00|
+----------+------------------------------------+---------------+
|41    |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) |  4.233.135,93|
+----------+------------------------------------+---------------+
|     |410 SUBVENCIJE           |   40.849,58|
+----------+------------------------------------+---------------+
|     |411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN    |  2.710.992,85|
|     |GOSPODINJSTVOM           |        |
+----------+------------------------------------+---------------+
|     |412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM     |   515.983,01|
|     |ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM     |        |
+----------+------------------------------------+---------------+
|     |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI  |   965.310,49|
+----------+------------------------------------+---------------+
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)     |  3.154.687,18|
+----------+------------------------------------+---------------+
|     |420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH    |  3.154.687,18|
|     |SREDSTEV              |        |
+----------+------------------------------------+---------------+
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI       |  1.136.555,08|
|     |(430+431+432)            |        |
+----------+------------------------------------+---------------+
|     |431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM |   773.743,01|
|     |IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO     |        |
|     |PRORAČUNSKI UPORABNIKI       |        |
+----------+------------------------------------+---------------+
|     |432 INVESTICIJSKI TRANSFERI     |   362.812,07|
|     |PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM      |        |
+----------+------------------------------------+---------------+
|III.   |PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ  |  –202.984,67|
|     |(I.-II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS   |        |
|     |SKUPAJ ODHODKI)           |        |
+----------+------------------------------------+---------------+
|B.    |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |        |
+----------+------------------------------------+---------------+
|IV.    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN  |      0,00|
|     |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV     |        |
|     |(750+751+752)            |        |
+----------+------------------------------------+---------------+
|75    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN  |      0,00|
|     |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV     |        |
+----------+------------------------------------+---------------+
|     |750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  |      0,00|
+----------+------------------------------------+---------------+
|VI.    |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN   |      0,00|
|     |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.- |        |
|     |V.)                 |        |
+----------+------------------------------------+---------------+
|C.    |RAČUN FINANCIRANJA         |        |
+----------+------------------------------------+---------------+
|VII.   |ZADOLŽEVANJE (500+501)       |   600.000,00|
+----------+------------------------------------+---------------+
|50    |ZADOLŽEVANJE            |   600.000,00|
+----------+------------------------------------+---------------+
|     |500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE       |   600.000,00|
+----------+------------------------------------+---------------+
|VIII.   |ODPLAČILA DOLGA (550+551)      |   437.357,88|
+----------+------------------------------------+---------------+
|55    |ODPLAČILA DOLGA           |   437.357,88|
+----------+------------------------------------+---------------+
|     |550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA    |   437.357,88|
+----------+------------------------------------+---------------+
|IX.    |POVEČANJE/ZMANJŠANJE SREDSTEV NA  |   –40.342,55|
|     |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |        |
+----------+------------------------------------+---------------+
|X.    |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)   |   162.642,12|
+----------+------------------------------------+---------------+
|XI.    |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.- |   202.984,67|
|     |IX.=-III.)             |        |
+----------+------------------------------------+---------------+
|XII.   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU |        |
|     |PRETEKLEGA LETA           |        |
+----------+------------------------------------+---------------+
|     |9009 Splošni sklad za drugo     |   846.433,89|
+----------+------------------------------------+---------------+

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window