Navigacija

Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Ribnica

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 19-682/2014, stran 2272 DATUM OBJAVE: 17.3.2014

VELJAVNOST: od 18.3.2014 / UPORABA: od 18.3.2014

RS 19-682/2014

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 18.3.2014 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 26.5.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 19/14

Časovnica

Na današnji dan, 26.5.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 18.3.2014
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

682. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Ribnica

 
 
Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 – ZPNačrt-A, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt-B in 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – Skl. US: U-I-43/13-8), Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 17. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/12) je Občinski svet Občine Ribnica na 20. redni seji dne 6. 3. 2014 sprejel
 

O D L O K
o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Ribnica

 

I. SPLOŠNI DOLOČBI

 

1. člen

(predmet odloka)

 
(1)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja in podlage za odmero komunalnega prispevka, ki so določene v programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Ribnica (v nadaljevanju: program opremljanja) in je na vpogled na sedežu občine.
 
(2)
Program opremljanja vsebuje naslednje podlage za odmero komunalnega prispevka:
 
-
obračunska območja posameznih vrst komunalne opreme,
 
-
skupne in obračunske stroške po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih,
 
-
preračun obračunskih stroškov na m2 parcele in na m2 neto tlorisne površine objekta po posameznih vrstah opreme in obračunskih območjih in
 
-
podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka, ki so razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine, faktor dejavnosti, olajšave in oprostitve za določene kategorije objektov ter način plačila komunalnega prispevka.
 

2. člen

(predmet komunalnega prispevka)

 
Predmet obračuna komunalnega prispevka so predvideni in obstoječi objekti na območju Občine Ribnica, ki bodo povečevali neto tlorisno površino ali spreminjali namembnost oziroma se bodo prvič opremljali z vodovodnim omrežjem, kanalizacijskim omrežjem ali omrežjem cest.
 

II. MERILA IN PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA

 

3. člen

(opredelitev pojmov)

 
V tem odloku uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
 
a)
Komunalna oprema je po tem odloku:
 
-
objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja,
 
-
objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine.
 
b)
Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini. V višini komunalnega prispevka niso vključeni stroški vzdrževanja komunalne opreme. Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka poravnani vsi stroški priključevanja na komunalno opremo, razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti.
 
c)
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki objekt na novo priključuje na komunalno opremo, ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.
 
d)
Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme oziroma območje njene uporabe.
 
e)
Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bodo bremenili določljive zavezance.
 
f)
Za parcelo po tem odloku se šteje zemljiška parcela ali njen del, na kateri je možno graditi objekt oziroma je objekt že zgrajen, in za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek. Za parcelo po tem odloku se šteje tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov.
 
g)
Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po SIST ISO 9836. Kot vsota neto tlorisnih površin na obračunskem območju se štejejo neto tlorisne površine vseh obstoječih objektov ter dopustne neto tlorisne površine na še nezazidanih parcelah. Te se za predvidene objekte izračunajo na podlagi prostorskega akta občine.
 
h)
Stavbno zemljišče je zemljiška parcela oziroma več zemljiških parcel ali njihovih delov na katerih je zgrajen objekt, oziroma zemljiška parcela, ki je z občinskim prostorskim načrtom namenjena za graditev objektov.
 
i)
Stavbišče objekta je navpična projekcija preseka stavbe z zemljiščem na ravnino.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window