Navigacija

Odlok o rebalansu proračuna Občine Prebold za leto 2016

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 11-447/2016, stran 1409 DATUM OBJAVE: 15.2.2016

VELJAVNOST: od 28.1.2016 / UPORABA: od 28.1.2016

RS 11-447/2016

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 28.1.2016 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 31.5.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 11/16

Časovnica

Na današnji dan, 31.5.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 28.1.2016
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

447. Odlok o rebalansu proračuna Občine Prebold za leto 2016

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10, 84/10 – odl. US in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12) in 98. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 52/13 in 45/14) je Občinski svet Občine Prebold na 12. redni seji dne 28. januarja 2016 sprejel
 

O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Prebold za leto 2016

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(vsebina odloka)

 
S tem odlokom se za Občino Prebold za leto 2016 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
 
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Proračun
leta 2016
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
3.867.057
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.602.391
70
DAVČNI PRIHODKI
2.959.812
700 Davki na dohodek in dobiček
2.582.771
703 Davki na premoženje
360.620
704 Domači davki na blago in storitve
56.500
706 Drugi davki
2.000
71
NEDAVČNI PRIHODKI
602.300
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
484.800
711 Takse in pristojbine
3.000
712 Denarne kazni
1.500
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
16.000
714 Drugi nedavčni prihodki
97.000
72
KAPITALSKI PRIHODKI
92.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
42.000
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
50.000
73
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
172.666
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
176.666
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
3.987.166
40
TEKOČI ODHODKI
1.093.631
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
229.047
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
36.250
402 Izdatki za blago in storitve
738.624
403 Plačila domačih obresti
25.500
409 Rezerve
64.210
41
TEKOČI TRANSFERI
1.645.178
410 Subvencije
164.200
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
1.013.472
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
104.892
413 Drugi tekoči domači transferi
362.614
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.164.650
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.164.650
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
83.707
431 Investicijski transferi pravnim
in fiz. osebam, ki niso PU
51.500
432 Investicijski transferi PU
32.207
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–120.109
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
55
ODPLAČILA DOLGA
189.300
550 Odplačila domačega dolga
189.300
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU
–309.409
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–189.300
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
120.109
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
310.000
9009 Splošni sklad za drugo
310.000
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Prebold
 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

3. člen

(izvrševanje proračuna)

 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window