Navigacija

Pravilnik o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu na podlagi Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti ter načinu njihovega zbiranja

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 57-2185/2013, stran 6529 DATUM OBJAVE: 5.7.2013

VELJAVNOST: od 20.7.2013 / UPORABA: od 20.7.2013

RS 57-2185/2013

Verzija 3 / 3

Čistopis se uporablja od 1.1.2017 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 13.6.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 57/13, 3/15, 71/16

Časovnica

Na današnji dan, 13.6.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.1.2017
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2185. Pravilnik o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu na podlagi Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti ter načinu njihovega zbiranja

 
 
Na podlagi šestega odstavka 83. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (Uradni list RS, št. 90/12) izdaja minister za finance
 

P R A V I L N I K
o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu na podlagi Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti ter načinu njihovega zbiranja

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

 
Ta pravilnik določa vrste podatkov o oddanih javnih naročilih po Zakonu o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (Uradni list RS, št. 90/12, 90/14 – ZDU-1 in 52/16; v nadaljnjem besedilu: ZJNPOV) v preteklem letu in način njihovega zbiranja.
 

2. NAČIN ZBIRANJA IN VRSTE PODATKOV

 

2. člen

 
(1)
Podatki o naročilih, oddanih na podlagi izvedenega postopka s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, postopka s pogajanji po predhodni objavi, postopka s pogajanji brez predhodne objave ali konkurenčnega dialoga, se zbirajo iz obvestil iz 3. točke prvega odstavka 46. člena ZJNPOV, podatki o naročilih, oddanih na podlagi izvedenega postopka zbiranja ponudb po predhodni objavi, pa iz obvestil iz 5. točke prvega odstavka 46. člena ZJNPOV.
 
(2)
Podatki o posameznih naročilih, oddanih na podlagi okvirnega sporazuma, se zbirajo iz obvestil iz 3. in 5. točke prvega odstavka 46. člena ZJNPOV, ki jih naročniki objavijo v skladu z desetim odstavkom 25. člena ZJNPOV.
 
(3)
Podatki o naročilih, katerih vrednost je nižja od vrednosti iz drugega odstavka 7. člena ZJNPOV, se zbirajo na portalu javnih naročil iz v ta namen vzpostavljene aplikacije, do katere v skladu s tretjim odstavkom 82. člena ZJNPOV dostopajo le organi Republike Slovenije in Banka Slovenije.
 
(4)
Podatki o naročilih, ki so bila oddana v skladu z 11. členom ZJNPOV, se ne zbirajo. Naročniki o teh naročilih v skladu s četrtim odstavkom 82. člena ZJNPOV poročajo Vladi Republike Slovenije.
 

3. člen

 
(1)
Naročnik v zvezi z oddanimi naročili, katerih vrednost je enaka ali večja od vrednosti iz drugega odstavka 7. člena ZJNPOV, sporoči za vsako oddano naročilo naslednje podatke:
 
1.
Podatke o predmetu naročila:
 
-
vrsta predmeta (blago ali storitev ali gradnja),
 
-
kategorija storitve po Seznamu storitev na področju obrambe in varnosti A ali Seznamu storitev na področju obrambe in varnosti B, ki ju določa Uredba o seznamih storitev na področju obrambe in varnosti, o dejavnosti na področjih gradenj, vojaške opreme, občutljive opreme, občutljivih gradenj in občutljivih storitev, o obveznih informacijah v objavah in o zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje, ter o medresorski komisiji za izdajo soglasij k naročilom iz 11. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (Uradni list RS, št. 4/13),
 
-
referenčne številke ali kategorije nomenklature CPV najmanj na prva tri mesta natančno,
 
-
naziv naročila,
 
-
kratek opis predmeta naročanja;
 
2.
Podatke o vrednosti naročila in trajanju izvedbe naročila:
 
-
ocenjena vrednost naročila brez davka na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV),
 
-
pogodbena vrednost brez DDV,
 
-
stopnja DDV;
 
3.
Podatke o postopku oddaje naročila in načinu naročanja:
 
-
vrsta postopka (postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi, postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, pospešeni postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti v skladu s 44. členom ZJNPOV, postopek s pogajanji po predhodni objavi, pospešeni postopek s pogajanji po predhodni objavi v skladu s 44. členom ZJNPOV, postopek s pogajanji brez predhodne objave, konkurenčni dialog),
 
-
merila za izbor (najnižja cena ali ekonomsko najugodnejša ponudba),
 
-
ali je naročilo oddano po sklopih: da/ne,
 
-
ali je naročilo oddano z elektronsko dražbo: da/ne,
 
-
ali je naročilo oddano z namenom skleniti okvirni sporazum: da/ne,
 
-
če je naročilo oddano z namenom skleniti okvirni sporazum, s koliko ponudniki se sporazum sklepa,
 
-
če je naročilo oddano z namenom skleniti okvirni sporazum, ali je predvideno, da se po sklenitvi med ponudniki, vključenimi v okvirni sporazum, odpira konkurenca,
 
-
ali je naročnik izvedel postopek oddaje naročila v imenu drugega naročnika ali naročnikov: da/ne,
 
-
če je naročnik izvedel postopek oddaje naročila v imenu drugega naročnika ali naročnikov, naziv, matična številka, naslov sedeža, kraj in poštna številka sedeža drugega naročnika ali naročnikov,
 
-
ali se naročilo nanaša na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev Evropske unije,
 
-
datum oddaje naročila,
 
-
številka in datum morebitnih prejšnjih objav o istem naročilu na portalu javnih naročil oziroma v Uradnem listu Evropske unije;
 
4.
Podatke o ponudnikih:
 
a)
število prejetih ponudb in število prejetih elektronskih ponudb;
 
b)
podatke o izbranem ponudniku:
 
-
ali je bilo naročilo oddano na podlagi skupne ponudbe: da/ne,
 
-
ime oziroma firma,
 
-
matična ali davčna številka, če gre za ponudnika s sedežem v Republiki Sloveniji,
 
-
naslov sedeža,
 
-
kraj sedeža,
 
-
poštna številka sedeža,
 
-
država ponudnika,
 
c)
število ponudnikov, ki so bili iz postopka javnega naročanja izločeni zaradi pravnomočne obsodbe za kaznivo dejanje;
 
5.
Podatke o podizvajalcih:
 
-
ali je predvideno, da bodo pri izvedbi naročila sodelovali podizvajalci: da/ne,
 
-
če je predvideno, da bodo pri izvedbi naročila sodelovali podizvajalci, predvidena vrednost naročila oddanega v izvedbo podizvajalcem (brez DDV) ali predviden delež pogodbene vrednosti naročila oddan v izvedbo podizvajalcem,
 
-
če je predvideno, da bodo pri izvedbi naročila sodelovali podizvajalci, ali bodo vsa ali nekatera naročila podizvajalcem oddana po pravilih za izbiro podizvajalcev iz 79. člena ZJNPOV,
 
-
če je predvideno, da bodo pri izvedbi naročila sodelovali podizvajalci, ali je naročnik v skladu s tretjim odstavkom 78. člena ZJNPOV zahteval, da izbrani ponudnik del naročila izvede s podizvajalci in v kolikšnem deležu pogodbene vrednosti naročila (najmanjši in največji delež naročila, ki ga mora izbrani ponudnik oddati v izvajanje podizvajalci).
 
(2)
Če je naročnik oddal naročilo po postopku s pogajanji brez prehodne objave, podatke iz prve alineje 3. točke prvega odstavka tega člena razčleni še na okoliščine, navedene v 22. členu ZJNPOV.
 
(3)
Če je naročilo oddano po sklopih, se podatki iz četrte alineje 1. točke, 2. točke, enajste alineje 3. točke ter 4. in 5. točke prvega odstavka tega člena zbirajo za vsak sklop posebej.
 
(4)
Poleg podatkov iz prvega in drugega odstavka tega člena naročnik sporoči tudi naslednje svoje podatke:
 
-
naziv,
 
-
matična številka,
 
-
naslov sedeža,
 
-
kraj sedeža,
 
-
poštna številka sedeža,
 
-
ali naročnik oddaja naročila na splošnem ali infrastrukturnem področju,
 
-
če naročnik oddaja naročila na infrastrukturnem področju, področje njegove dejavnosti (proizvodnja, prenos ali distribucija plina in toplote, električna energija, iskanje ter črpanje plina in nafte, iskanje in pridobivanje premoga ter drugih trdih goriv, voda, poštne storitve, železniški promet, mestni železniški, tramvajski, trolejbusni ali avtobusni promet, pristaniške dejavnosti, letališke dejavnosti, drugo).

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window