Navigacija

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2011 – 1. rebalans 2011

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 75-3213/2011, stran 9862 DATUM OBJAVE: 29.9.2011

VELJAVNOST: od 30.9.2011 / UPORABA: od 30.9.2011

RS 75-3213/2011

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 30.9.2011 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 5.7.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 75/11

Časovnica

Na današnji dan, 5.7.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 30.9.2011
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3213. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2011 – 1. rebalans 2011

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 14/10 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN in 107/10) in 16. in 96. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07, 14/08 in 40/10) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 7. redni seji dne 20. 9. 2011 sprejel
 

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2011 – 1. rebalans 2011

 

1. člen

 
V Odloku o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2011 (Uradni list RS, št. 23/11) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
 
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
 
+------+----------------------------------------+---------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV            |        |
|   |IN ODHODKOV               |        |
+-----------------------------------------------+---------------+
|Skupina/Podskupina kontov           |    Proračun|
|                        |   leta 2011|
|                        |    v eurih|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)   |  4.425.785,76|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |  3.357.988,42|
+------+----------------------------------------+---------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             |  1.958.249,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |700 Davki na dohodek na dobiček     |  1.827.534,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |703 Davki na premoženje         |   84.500,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |704 Domači davki na blago        |   46.215,00|
|   |in storitve               |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |  1.399.739,42|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |710 Udeležbe na dobičku         |   151.957,42|
|   |in dohodki od premoženja        |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |711 Takse in pristojbine        |    3.100,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |712 Denarne kazni            |    5.400,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga      |    3.000,00|
|   |in storitev               |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |  1.236.282,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |    7.130,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |      0,00|
|   |sredstev                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog      |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč    |    7.130,00|
|   |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|73  |PREJETE DONACIJE            |    1.000,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |    1.000,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine     |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |  1.059.667,34|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |   431.631,34|
|   |javnofinančnih institucij        |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega    |   628.036,00|
|   |proračuna iz sredstev proračuna Evropske|        |
|   |unije                  |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)    |  5.790.237,83|
+------+----------------------------------------+---------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI             |   790.733,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |   222.246,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev       |   34.763,00|
|   |za socialno varnost           |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve    |   505.475,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |   13.249,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |409 Rezerve               |   15.000,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI            |  1.183.429,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |410 Subvencije             |   299.691,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |411 Transferi posameznikom       |   611.620,00|
|   |in gospodinjstvom            |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |   77.732,00|
|   |in ustanovam              |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |   194.386,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino      |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          |  2.979.382,83|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |  2.979.382,83|
+------+----------------------------------------+---------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |   836.693,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |431 Investic. transferi pravnim in fiz. |   30.649,00|
|   |os., ki niso prorač. upor.       |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |432 Investic. transferi proračunskim  |   806.044,00|
|   |uporabnikom               |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)   | –1.364.452,07|
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)       |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV        |        |
|   |IN NALOŽB                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN  |      0,00|
|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |        |
|   |(750+751+752)              |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev     |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije  |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE      |      0,00|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)  |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |      0,00|
|   |DELEŽEV                 |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |440 Dana posojila            |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev    |      0,00|
|   |in naložb                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin       |      0,00|
|   |iz naslova privatizacije        |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja v  |      0,00|
|   |javnih skladih             |        |
|   |in drugih osebah javnega prava,     |        |
|   |ki imajo premoženje v svoji lasti    |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN   |      0,00|
|   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA           |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |VII. ZADOLŽEVANJE (500)         |   520.000,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE              |   520.000,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |   520.000,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)       |    9.920,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |    9.920,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga      |    9.920,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA |  –854.372,07|
|   |RAČUNIH                 |        |
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)       |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |X. NETO ZADOLŽEVANJE          |   510.080,00|
|   |(VII.-VIII.)              |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |XI. NETO FINANCIRANJE          |  1.364.452,07|
|   |(VI.+X.-IX) =-III.           |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE   |   859.585,55|
|   |31.12. PRETEKLEGA LETA         |        |
|   |9009 Splošni sklad za drugo       |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Mirna Peč.
 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
 

2. člen

 
V 4. členu odloka se druga alinea spremeni tako, da se pravilno glasi:
 
»– prihodki od koncesij za izkoriščanje gozdov, ki se lahko porabijo za gradnjo infrastrukture lokalnega pomena.«
 
Doda se alinea, ki se glasi:
 
»– prihodki od koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, ki se lahko porabijo za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire.«
 

3. člen

 
Prvi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
 
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se bo občina v proračunu za leto 2011 zadolžila v višini 520.000,00 EUR.«

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window