Navigacija

Odlok o proračunu Občine Ig za leto 2011

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 110-5821/2010, stran 17141 DATUM OBJAVE: 31.12.2010

VELJAVNOST: od 1.1.2011 / UPORABA: od 1.1.2011

RS 110-5821/2010

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.1.2011 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 17.5.2021: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 110/10

Časovnica

Na današnji dan, 17.5.2021 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 1.1.2011
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

5821. Odlok o proračunu Občine Ig za leto 2011

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B in 105. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 129/06) je Občinski svet Občine Ig na 3. redni seji dne 29. 12. 2010 sprejel
 

O D L O K
o proračunu Občine Ig za leto 2011

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(vsebina odloka)

 
S tem odlokom se za Občino Ig za leto 2011 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
 
-----------------------------------------------------------------
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV            v eurih
-----------------------------------------------------------------
Skupina/  Namen                Proračun 2011
podskupina
kontov
-----------------------------------------------------------------
      I. SKUPAJ PRIHODKI
      (70-71-72-73-74)           5.375.919,15
-----------------------------------------------------------------
      TEKOČI PRIHODKI (70-71)       5.074.428,47
-----------------------------------------------------------------
70     DAVČNI PRIHODKI           4.173.202,46
-----------------------------------------------------------------
700     Davki na dohodek in dobiček     3.626.763,00
-----------------------------------------------------------------
703     Davki na premoženje          386.565,46
-----------------------------------------------------------------
704     Domači davki na blago in storitve   159.874,00
-----------------------------------------------------------------
706     Drugi davki                 0,00
-----------------------------------------------------------------
71     NEDAVČNI PRIHODKI           901.226,01
-----------------------------------------------------------------
710     Udeležba na dobičku in dohodki od
      premoženja               128.042,01
-----------------------------------------------------------------
711     Takse in pristojbine           3.321,00
-----------------------------------------------------------------
712     Globe in druge denarne kazni       4.511,00
-----------------------------------------------------------------
713     Prihodki od prodaje blaga in
      storitev                25.600,00
-----------------------------------------------------------------
714     Drugi nedavčni prihodki        739.752,00
-----------------------------------------------------------------
72     KAPITALSKI PRIHODKI             0,00
-----------------------------------------------------------------
720     Prihodki od prodaje osnovnih
      sredstev                   0,00
-----------------------------------------------------------------
721     Prihodki od prodaje zalog          0,00
-----------------------------------------------------------------
722     Prihodki od prodaje zemljišč in
      nematerialnega premoženja          0,00
-----------------------------------------------------------------
73     PREJETE DONACIJE              600,00
-----------------------------------------------------------------
730     Prejete donacije iz domačih virov     600,00
-----------------------------------------------------------------
731     Prejete donacije iz tujine          0,00
-----------------------------------------------------------------
74     TRANSFERNI PRIHODKI          300.890,68
-----------------------------------------------------------------
740     Transferni prihodki iz drugih
      javnofinančnih institucij       300.890,68
-----------------------------------------------------------------
741     Prejeta sredstva iz državnega
      proračuna iz sredstev proračuna
      Evropske unije                0,00
-----------------------------------------------------------------
      II. SKUPAJ ODHODKI (40-41-42-43)   5.150.204,86
-----------------------------------------------------------------
40     TEKOČI ODHODKI            2.346.090,34
-----------------------------------------------------------------
400     Plače in drugi izdatki zaposlenim   413.353,81
-----------------------------------------------------------------
401     Prispevki delodajalcev za socialno
      varnost                 66.341,98
-----------------------------------------------------------------
402     Izdatki za blago in storitve     1.804.395,00
-----------------------------------------------------------------
403     Plačila domačih obresti         16.087,13
-----------------------------------------------------------------
409     Rezerve                 45.912,42
-----------------------------------------------------------------
41     TEKOČI TRANSFERI           2.154.372,00
-----------------------------------------------------------------
410     Subvencije                  0,00
-----------------------------------------------------------------
411     Transferi posameznikom in
      gospodinjstvom            1.445.440,00
-----------------------------------------------------------------
412     Transferi neprofitnim
      organizacijam in ustanovam       185.768,00
-----------------------------------------------------------------
413     Drugi tekoči domači transferi     523.164,00
-----------------------------------------------------------------
414     Tekoči transferi v tujino          0,00
-----------------------------------------------------------------
42     INVESTICIJSKI ODHODKI         545.024,52
-----------------------------------------------------------------
420     Nakup in gradnja osnovnih sredstev   545.024,52
-----------------------------------------------------------------
43     INVESTICIJSKI TRANSFERI        104.718,00
-----------------------------------------------------------------
431     Investicijski transferi pravnim in
      fizičnim osebam             77.931,00
-----------------------------------------------------------------
432     Investicijski transferi
      proračunskim uporabnikom        26.787,00
-----------------------------------------------------------------
      III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK,
      PRIMANKLJAJ (I.-II.)          225.714,29
-----------------------------------------------------------------
B.     RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-----------------------------------------------------------------
      IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIH
      IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
      (750-751-752)                0,00
-----------------------------------------------------------------
75     PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        0,00
-----------------------------------------------------------------
750     Prejeta vračila danih posojil        0,00
-----------------------------------------------------------------
751     Prodaja kapitalskih deležev         0,00
-----------------------------------------------------------------
752     Kupnine iz naslova privatizacije       0,00
-----------------------------------------------------------------
      V. DANA POSOJILA IN POVEČANJA
      KAPITALSKIH DELEŽEV (440-441-442)      0,00
-----------------------------------------------------------------
44     DANA POSOJILA IN POVEČANJE
      KAPITALSKIH DELEŽEV             0,00
-----------------------------------------------------------------
440     Dana posojila                0,00
-----------------------------------------------------------------
441     Povečanja kapitalskih deležev in
      naložb                    0,00
-----------------------------------------------------------------
442     Poraba sredstev kupnin iz naslova
      privatizacije                0,00
-----------------------------------------------------------------
      VI. PREJETA POSOJILA – DANA
      POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
      DELEŽEV (IV.-V.)               0,00
-----------------------------------------------------------------
C.     RAČUN FINANCIRANJA
-----------------------------------------------------------------
      VII. ZADOLŽEVANJE (500)           0,00
-----------------------------------------------------------------
50     ZADOLŽEVANJE                 0,00
-----------------------------------------------------------------
500     Domače zadolževanje             0,00
-----------------------------------------------------------------
      VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)      225.714,29
-----------------------------------------------------------------
55     ODPLAČILA DOLGA            225.714,29
-----------------------------------------------------------------
550     Odplačila domačega dolga        225.714,29
-----------------------------------------------------------------
      IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA
      RAČUNU (I.-IV.-VII.-II.-V.-VIII.)      0,00
-----------------------------------------------------------------
      X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)   –225.714,29
-----------------------------------------------------------------
      XI. NETO FINANCIRANJE (VI.-VII.-
      VIII.-IX.)              –225.714,29
-----------------------------------------------------------------
      STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN
      31. 12. 2010                 0,00
-----------------------------------------------------------------
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov, konte in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Ig.
 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

3. člen

(izvrševanje proračuna)

 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-podkonta.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window