Navigacija

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje razpršene poselitve Koritno – Ap 270

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 32-1384/2016, stran 4737 DATUM OBJAVE: 6.5.2016

VELJAVNOST: od 21.5.2016 / UPORABA: od 21.5.2016

RS 32-1384/2016

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 21.5.2016 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 2.6.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 32/16

Časovnica

Na današnji dan, 2.6.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 21.5.2016
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1384. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje razpršene poselitve Koritno – Ap 270

 
 
Na podlagi petega odstavka 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09, 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 11. seji dne 18. 4. 2016 sprejel
 

O D L O K 
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje razpršene poselitve Koritno – Ap 270

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(predmet odloka)

 
(1)
S tem odlokom se ob upoštevanju Občinskega prostorskega načrta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 61/14, v nadaljevanju: OPN) sprejme Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za območje razpršene poselitve Koritno – Ap 270 (v nadaljevanju: OPPN).
 
(2)
OPPN je izdelalo podjetje Region, Projektivni biro d.o.o., Brežice, Cesta prvih borcev 11, številka projekta 3081/U-15.
 

2. člen

(vsebina OPPN)

 
OPPN vsebuje odlok, tekstualni del, grafični del in priloge z naslednjo vsebino:
 
I. ODLOK
 
II. TEKSTUALNI DEL OPPN za območje razpršene poselitve Koritno – AP 270
 
1.
OPIS PROSTORSKE UREDITVE, KI SE NAČRTUJE Z OPPN ZA OBMOČJE RAZPRŠENE POSELITVE KORITNO – Ap 270
 
2.
UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
 
2.1.
Opis vplivov in povezav prostorskih ureditev s sosedjnimi območji
 
2.2.
Opis rešitev načrtovanih objektov in površin
 
2.3.
Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo
 
3.
ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO
 
3.1.
Pogoji za prometno urejanje
 
3.2.
Pogoji za komunalno in energetsko urejanje
 
4.
REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE
 
5.
REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJA NARAVE
 
6.
REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM
 
7.
ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
 
8.
VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVNIH IN TEHNIČNIH REŠITEV
 
III. GRAFIČNI DEL OPPN za območje razpršene poselitve Koritno – AP 270:
 
U1.
IZSEK IZ KARTOGRAFSKEGA DELA OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE BREŽICE
M 1:5000
U2.
OBMOČJE OPPN Z OBSTOJEČIM PARCELNIM STANJEM
 
 
U2.1 Pregledna situacija
M 1:5000
 
U2.2 Geodetski načrt
M 1:500
 
U2.3 Situacija obstoječega stanja
M 1:500
U3.
PRIKAZ VPLIVOV IN POVEZAV 
S SOSEDNJIMI OBMOČJI
M 1:2500
U4. 
UREDITVENA SITUACIJA
M 1:500
U5.
PRIKAZ UREDITEV GLEDE POTEKA OMREŽIJ IN PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO TER GRAJENO JAVNO DOBRO – SITUACIJA INFRASTRUKTURE
M 1:500
U6.
PRIKAZ UREDITEV POTREBNIH ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE IN UREDITEV POTREBNIH ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM
M 1:500
U7.
NAČRT PARCELACIJE
M 1:500
 
IV. SEZNAM PRILOG OPPN za območje razpršene poselitve Koritno – AP 270:
 
1.
POVZETEK ZA JAVNOST
 
2.
SEZNAM NOSILCEV UREJANJA PROSTORA, KI SO PODALI SMERNICE IN MNENJA ZA PRIPRAVO OPPN za območje razpršene poselitve Koritno – Ap 270
 
3.
SMERNICE IN MNENJA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA TER MOREBITNE STROKOVNE PODLAGE OSTALIH SLUŽB
 
4.
SEZNAM VELJAVNE ZAKONODAJE UPOŠTEVANE PRI IZDELAVI OPPN za območje razpršene poselitve Koritno – Ap 270
 
5.
IZVLEČEK IZ PLANSKEGA AKTA OBČINE BREŽICE, KI SE NANAŠA NA OBRAVNAVANO OBMOČJE OPPN OPPN za območje razpršene poselitve Koritno – Ap 270
 
6.
PRIKAZ STANJA OKOLJA
 
7.
STROKOVNE PODLAGE, NA KATERIH TEMELJIJO REŠITVE OPPN OPPN za območje razpršene poselitve Koritno – Ap 270
 
8.
OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV OPPN OPPN za območje razpršene poselitve Koritno – Ap 270
 

II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE

 

3. člen

(namen OPPN)

 
(1)
S tem OPPN se podrobneje načrtujejo prostorske ureditve na območju razpršene poselitve posebnih zaključenih območij v okviru sanacije razpršene gradnje z oznako Ap 270 v naselju Koritno.
 
(2)
Namen OPPN je določitev prostorsko izvedbenih pogojev glede namembnosti in vrste posegov v prostor, glede lege objektov, velikosti in oblikovanja, pogojev in meril za parcelacijo, glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, obrambnih potreb in pogojev glede varovanja zdravja.
 
(3)
OPPN je podlaga za pripravo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenih dovoljenj.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window