Navigacija

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 174 Partnerstvo Celovška – za del enote urejanja prostora DR-388

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 99-3828/2012, stran 10303 DATUM OBJAVE: 18.12.2012

VELJAVNOST: od 2.1.2013 / UPORABA: od 2.1.2013

RS 99-3828/2012

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 2.1.2013 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 31.5.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 99/12

Časovnica

Na današnji dan, 31.5.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 2.1.2013
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3828. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 174 Partnerstvo Celovška – za del enote urejanja prostora DR-388

 
 
Na podlagi 61. in 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12 in 57/12 – ZUPUDPP-A) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 20. seji dne 26. novembra 2012 sprejel
 

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 174 Partnerstvo Celovška – za del enote urejanja prostora DR-388

 

I. UVODNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina odloka)

 
(1)
S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski načrt 174 Partnerstvo Celovška – za del enote urejanja prostora DR-388 (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
 
(2)
Ta odlok določa:
 
-
območje OPPN,
 
-
vplive in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora,
 
-
arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev,
 
-
pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
 
-
načrt parcelacije,
 
-
rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine,
 
-
rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave,
 
-
rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
 
-
etapnost izvedbe prostorske ureditve,
 
-
program opremljanja stavbnih zemljišč,
 
-
dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev,
 
-
druge pogoje in zahteve za izvajanje OPPN.
 

2. člen

(prostorske ureditve, ki se načrtujejo z OPPN)

 
(1)
S tem odlokom se načrtuje gradnja trgovskih in poslovnih objektov, dozidava obstoječega trgovskega objekta, gradnja in rekonstrukcija cest ter pripadajoče ureditve.
 
(2)
Ta odlok določa prostorsko ureditev območja OPPN, pogoje za gradnjo novih objektov, pogoje za posege na obstoječih objektih, ureditev utrjenih in zelenih površin ter gradnjo prometne, energetske, komunalne in telekomunikacijske infrastrukture.
 

3. člen

(sestavni deli OPPN)

 
(1)
Ta odlok vsebuje tekstualni del (besedilo odloka) in grafični del.
 
(2)
Grafični del odloka obsega naslednje grafične načrte:
 
1.   Načrt namenske rabe prostora
1.1   Izsek iz občinskega prostorskega načrta
    Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del
    (v nadaljnjem besedilu: OPN MOL-ID) z
    mejo območja OPPN              M 1:2000
2.   Vplivi in povezave s sosednjimi enotami
    urejanja prostora
2.1   Vplivi in povezave s sosednjimi enotami
    urejanja prostora              M 1:2000
3.   Načrt območja z načrtom parcelacije
3.1   Katastrski načrt s prikazom območja OPPN   M 1:500
3.2   Geodetski načrt s prikazom območja OPPN    M 1:500
3.3   Načrt obodne parcelacije, parcelacije
    zemljišč in prikaz javnega dobra na
    katastrskem načrtu              M 1:500
3.4   Načrt obodne parcelacije, parcelacije
    zemljišč, zakoličbe objektov in prikaz
    javnega dobra na geodetskem načrtu      M 1:500
4.   Načrt arhitekturnih, krajinskih in
    oblikovalskih rešitev prostorskih
    ureditev
4.1   Arhitekturna zazidalna situacija – nivo
    pritličja                   M 1:500
4.2   Arhitekturna zazidalna situacija – nivo
    kleti                     M 1:500
4.3   Značilni prerezi in pogledi          M 1:500
4.4   Prometno-tehnična situacija, idejna
    višinska regulacija in prikaz ureditev,
    potrebnih za varstvo pred naravnimi in
    drugimi nesrečami               M 1:500
4.5   Zbirni načrt komunalnih vodov
    in naprav                  M 1:500.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window