Navigacija

Zakon o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (ZVPI)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 87-3717/2011, stran 11295 DATUM OBJAVE: 2.11.2011

RS 87-3717/2011

 
 

3717. Zakon o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (ZVPI)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in pr­vega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (ZVPI)

 
Razglašam Zakon o vrednotenju in priznavanju izobraže­vanja (ZVPI), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 19. oktobra 2011.
 
Št. 003-02-9/2011-20
 
Ljubljana, dne 27. oktobra 2011
 
dr. Danilo Türk l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O VREDNOTENJU IN PRIZNAVANJU IZOBRAŽEVANJA (ZVPI)

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina zakona)

 
Ta zakon ureja vrednotenje izobraževanja in določa organ za vrednotenje izobraževanja. Zakon ureja tudi postopek, meri­la in določa organ priznavanja tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja, razen za vključevanje šoloobve­znih otrok s tujimi listinami o izobraževanju v osnovnošolsko izobraževanje.
 

2. člen

(opredelitev pojmov)

 
Posamezni pojmi, uporabljeni v tem zakonu, imajo na­slednji pomen:
 
-
ENIC-NARIC sta mreži informacijskih centrov, ki se na nacionalni ravni ukvarjajo s priznavanjem izobraževanja, pri čemer mreža ENIC (European Network of Information Centres) povezuje informacijske centre držav, vključenih v Svet Evrope in UNESCO/CEPES, mreža NARIC (National Academic Reco­gnition Information Centres) pa deluje na pobudo Evropske ko­misije in jo sestavljajo informacijski centri držav članic Evropske unije in nekaterih drugih držav;
 
-
izobraževalna institucija je šola oziroma druga vzgojno-izobraževalna organizacija, visokošolski zavod oziroma druga institucija, ki jo pristojni organi države izvora izobraževanja priznavajo kot izobraževalno institucijo, ki spada v njen šolski sistem po posameznih vrstah izobraževanja;
 
-
listina o izobraževanju je spričevalo, diploma ali druga li­stina, s katero imetnik oziroma imetnica (v nadaljnjem besedilu: imetnik) izkazuje opravljeno izobraževanje, ki ga pristojni organ države izvora listine o izobraževanju priznava kot izobraževa­nje, ki je del njenega šolskega sistema; listina o izobraževanju je lahko listina o v celoti opravljenem izobraževanju ali listina o deloma opravljenem izobraževanju;
 
-
listina o deloma opravljenem izobraževanju je listina, s katero imetnik izkazuje opravljen del izobraževalnega progra­ma za pridobitev listine o v celoti opravljenem izobraževanju oziroma pridobljenih študijskih kreditnih točkah, opravljenih ra­zredih, letnikih, semestrih, izpitih, modulih po tem programu;
 
-
listina o v celoti opravljenem izobraževanju je listina, s ka­tero imetnik izkazuje uspešno zaključen izobraževalni program;
 
-
področje oziroma smer izobraževanja so učne oziroma študijske vsebine, ki se navezujejo na posamezno stroko, znan­stveno ali umetniško disciplino oziroma njen del in ki strokovno ali splošnoizobraževalno opredeljujejo program izobraževanja, in sta razvidna iz listin o izobraževanju;
 
-
priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izo­braževanja (v nadaljnjem besedilu: priznavanje izobraževanja) je postopek, v katerem se na podlagi v tujini opravljenega izobraževanja odloči o posameznikovi pravici do prijave in obravnave v postopkih zaradi nadaljevanja izobraževanja na izobraževalnih institucijah v Republiki Sloveniji;
 
-
status izobraževalne institucije in izobraževalnega pro­grama je akreditacija oziroma drug izid postopka, s katerim država izvora listine o izobraževanju vrednoti kakovost izobra­ževalne institucije in izobraževalnega programa, tako da ugota­vlja izpolnjevanje minimalnih standardov kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja v skladu z nacionalno zakonodajo. V primeru transnacionalnega izobraževanja, ki se nanaša na vse oblike in načine izobraževanja, pri katerem se javno veljavni iz­obraževalni program v celoti ali njegovi posamezni deli izvajajo v drugi državi, kot je sedež nosilca izobraževalnega programa, pa poleg navedenega predstavlja tudi informacijo o izvajanju v državi oziroma državah, v katerih se izobraževanje izvaja;
 
-
tuja listina o izobraževanju je listina o izobraževanju, s katero imetnik listine izkazuje uspešno opravljeno v celoti ali deloma opravljeno tuje izobraževanje;
 
-
vrednotenje izobraževanja je postopek, v katerem se o opravljenem izobraževanju, ki se izkazuje z listino o izo­braževanju, izda mnenje o različnih elementih izobraževanja, določenih v 8. členu tega zakona;
 
-
vrsta izobraževanja je primarno, sekundarno oziroma terciarno izobraževanje v skladu s sistemom izobraževanja države izvora listine o izobraževanju.
 

3. člen

(mednarodni sporazumi)

 
Določbe tega zakona se pri vrednotenju izobraževanja in v postopku priznavanja izobraževanja smiselno uporabljajo tudi v primeru dvostranskih mednarodnih sporazumov, sklenjenih med Republiko Slovenijo in drugo državo, za priznavanje izo­braževanja in listin, ki so predmet teh sporazumov.
 

II. VREDNOTENJE IZOBRAŽEVANJA

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

  • Vpogled v 7 dokumentov
  • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
  • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window