Navigacija

Odlok o spremembah proračuna Občine Polzela za leto 2009

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 125-5735/2008, stran 17014 DATUM OBJAVE: 30.12.2008

VELJAVNOST: od 31.12.2008 / UPORABA: od 31.12.2008

RS 125-5735/2008

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 31.12.2008 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 1.6.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 125/08

Časovnica

Na današnji dan, 1.6.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 31.12.2008
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

5735. Odlok o spremembah proračuna Občine Polzela za leto 2009

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 16. člena Statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 90/07) je Občinski svet Občine Polzela na 14. redni seji dne 23. 12. 2008 sprejel
 

O D L O K
o spremembah proračuna Občine Polzela za leto 2009

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

 
S tem odlokom se za Občino Polzela za leto 2009 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

2. člen

 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni šestmestnih kontov.
 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
 
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV            v EUR
--------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto    Proračun leta
                             2009
--------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      4.314.940
 
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)           3.558.440
 
70   DAVČNI PRIHODKI               3.290.140
 
    700 Davki na dohodek in dobiček       2.786.440
 
    703 Davki na premoženje            342.700
 
    704 Domači davki na blago in storitve     161.000
 
    706 Drugi davki                   
 
71   NEDAVČNI PRIHODKI               268.300
 
    710 Udeležba na dobičku in dohodki od     130.300
    premoženja                      
 
    711 Takse in pristojbine            3.000
 
    712 Globe in druge denarne kazni         500
 
    713 Prihodki od prodaje blaga in          0
    storitev                       
 
    714 Drugi nedavčni prihodki          134.500
 
72   KAPITALSKI PRIHODKI              465.000
 
    720 Prihodki od prodaje osnovnih       200.000
    sredstev                       
 
    721 Prihodki od prodaje zalog            
 
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in      265.000
    neopredmetenih dolgoročnih sredstev         
 
73   PREJETE DONACIJE                   
 
    730 Prejete donacije iz domačih virov        
 
    731 Prejete donacije iz tujine            
 
74   TRANSFERNI PRIHODKI              291.500
 
    740 Transferni prihodki iz drugih       78.500
    javnofinančnih institucij              
 
    741 Prejeta sredstva iz državnega       213.000
    proračuna iz sred. prorač. EU            
 
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)       5.475.640
 
40   TEKOČI ODHODKI               1.079.930
 
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     255.860
 
    401 Prispevki delodajalcev za socialno     40.600
    varnost                       
 
    402 Izdatki za blago in storitve       593.970
 
    403 Plačila domačih obresti          42.500
 
    409 Rezerve                  147.000
 
41   TEKOČI TRANSFERI              1.388.450
 
    410 Subvencije                 21.000
 
    411 Transferi posameznikom in         835.230
    gospodinjstvom                    
 
    412 Transferi neprofitnim           152.460
    organizacijam in ustanovam              
 
    413 Drugi tekoči domači transferi       379.760
 
    414 Tekoči transferi v tujino            
 
42   INVESTICIJSKI ODHODKI            1.857.130
 
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   1.857.130
 
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI           1.150.130
 
    431 Investicijski transferi          557.700
 
    432 Investicijski transferi          592.430
 
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)       –1.160.700
    (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)              
--------------------------------------------------------------
 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB             
--------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN          0
    PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV             
    (750+751+752)                    
 
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL            0
 
    750 Prejeta vračila danih posojil          
 
    751 Prodaja kapitalskih deležev           
 
    752 Kupnine iz naslova privatizacije        0
 
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH        
    DELEŽEV (440+441+442+443)              
 
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH        
    DELEŽEV                       
 
    440 Dana posojila                  
 
    441 Povečanje kapitalskih deležev in         
    finančnih naložb                   
 
    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova        
    privatizacije                    
 
    443 Povečanje namenskega premoženja v        
    javnih skladih in drugih osebah           
    javnega prava, ki imajo premoženje v         
    svoji lasti                     
 
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN           0
    SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)        
--------------------------------------------------------------
 
C) RAČUN FINANCIRANJA                     
--------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)              715.700
 
50   ZADOLŽEVANJE                 715.700
 
    500 Domače zadolževanje            715.700
 
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)             55.000
 
55   ODPLAČILA DOLGA                55.000
 
    550 Odplačila domačega dolga          55.000
 
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA      –500.000
    RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)          
 
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)        660.700
 
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)   1.160.700
--------------------------------------------------------------
    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.        
    2008                         
 
    9009 Splošni sklad za drugo          500.000
--------------------------------------------------------------
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na oglasni deski Občine Polzela.
 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
 

2. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

3. člen

 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window