Navigacija

Odlok o ureditvi cestnega prometa v občini Ajdovščina

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 40-2012/2018, stran 6284 DATUM OBJAVE: 12.6.2018

VELJAVNOST: od 27.6.2018 / UPORABA: od 27.6.2018

RS 40-2012/2018

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 27.6.2018 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 28.5.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 40/18

Časovnica

Na današnji dan, 28.5.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 27.6.2018
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2012. Odlok o ureditvi cestnega prometa v občini Ajdovščina

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US), 6. člena Zakona o pravilih cestnega prometa /ZPrCP/ (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo, 68/16, 69/17 – popr., 54/17 in 3/18 – odl. US), 100. člena Zakona o cestah /ZCes-1/ (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), 6. člen Zakona o voznikih /ZVoz-1/ (Uradni list RS, št. 85/16, 67/17 in 10/18 – ZCes-1C), 9. člena Zakona o financiranju občin /ZFO-1/ (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO in 71/17), 3. in 17. člena Zakona o prekrških /ZP-1/ (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17) ter 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12, 85/15 in 8/18) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 31. redni seji dne 31. 5. 2018 sprejel
 

O D L O K
o ureditvi cestnega prometa v občini Ajdovščina

 

1. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina odloka)

 
S tem odlokom se na območju Občine Ajdovščina (v nadaljevanju: občine) urejajo:
 
1.
Splošne določbe,
 
2.
Prometne površine in ureditev prometa na prometnih površinah,
 
3.
Prepovedi, obveznosti ali omejitve prometa,
 
4.
Ustavitev in parkiranje,
 
5.
Avtobusne postaje in postajališča,
 
6.
Posebne storitve na javnih prometnih površinah,
 
7.
Posebna raba javnih površin,
 
8.
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
 
9.
Odstranitev in hramba nepravilno parkiranih vozil,
 
10.
Nadzor nad izvajanjem odloka,
 
11.
Določbe o globah,
 
12.
Prehodne in končne določbe.
 

2. člen

(pomen izrazov)

 
(1)
Posamezni izrazi uporabljeni v odloku imajo enak pomen, kot izrazi v zakonu, ki ureja pravila cestnega prometa.
 
(2)
Dostavni čas je čas, ki je predviden za opravljanje dostave in oskrbe z vozili, za katere je drugače promet prepovedan.
 
(3)
Dovolilnica je dokazilo, ki ga izda pristojni občinski organ, in je namenjeno za označitev vozila, iz katerega je razvidna pravica do vstopa, ustavljanja ali parkiranja na določenem območju.
 
(4)
Dovoljenje je pisna odločba, s katero pristojni organ odloči o pravici do določene posebne rabe oziroma aktivnosti na prometni površini.
 
(5)
Javna površina je površina, katere raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot so javna cesta, ulica, trg, tržnica, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, rekreacijska površina in podobna površina.
 
(6)
Javne prometne površine v občini so kategorizirane javne ceste in nekategorizirane ceste, ki se uporabljajo za javni cestni promet, javne poti za kolesarje, pločniki, kolesarske steze, javni parkirni prostori na javnih cestah in izven njih, rezervirane parkirne površine ter dovozne ceste k javnim in poslovnim stavbam ter stanovanjskim zgradbam in drugim objektom, kakor tudi prometne površine ob teh objektih.
 
(7)
Območje omejene hitrosti je s predpisano prometno signalizacijo označen del naselja, v katerem je zaradi gostote poselitve in drugih urbanih značilnosti, varnosti prometa pešcev in kolesarjev hitrost omejena na manj kot 50 km/h.
 
(8)
Območje za pešce je del ceste, cesta v naselju ali del naselja, ki je namenjen pešcem, in je kot tako označeno s predpisano prometno signalizacijo.
 
(9)
Območje umirjenega prometa je del ceste, cesta v naselju ali del naselja, ki je namenjen predvsem pešcem, in je kot tako označeno s predpisano prometno signalizacijo.
 
(10)
Označitev časa prihoda pomeni namestitev oznake začetka parkiranja pri osebnih vozilih na vidnem mestu na armaturni plošči pod prednjim vetrobranskim steklom oziroma pri drugih vozilih na vidnem mestu v vozilu.
 
(11)
Parkirna ura je naprava za označitev časa prihoda.
 
(12)
Parkirnina je občinska taksa za parkiranje na javnih površinah.
 
(13)
Parkirni listek je predpisan obrazec za označitev časa, za katerega se plača parkirnina in dokazilo o plačilu parkirnine.
 
(14)
Parkomat je naprava za izdajo parkirnega listka, s katerim se plača parkirnina.
 
(15)
Pristojni organ je občinska uprava Občine Ajdovščina.
 
(16)
Zapora je fizična ovira v različnih izvedbah za nadzorovanje vstopa in izstopa vozil ali za preprečitev prometa.
 
(17)
Zelene površine so zelenice, javne parkovne površine in javni parkovni gozdovi, nasadi, zelenice ob spomenikih in turističnih objektih, drevoredi ipd.
 

3. člen

(pristojnost za urejanje prometa)

 
(1)
Občinski svet Občine Ajdovščina:
 
-
sprejema Celostno prometno strategijo Občine Ajdovščina in spremlja izvajanje akcijskega načrta;
 
-
sprejema odloke o prometni ureditvi pomembnejših naselij in delov naselij: Vipavski Križ, staro mestno jedro Kastra v Ajdovščini in druga;
 
-
določa območja umirjenega prometa in območja za pešce;
 
-
določa območja kratkotrajnega parkiranja in rezervirane parkirne površine;
 
-
določa javne parkirne površine, kjer je potrebno plačati parkirnino, njeno višino in čas, v katerem se pristojbina plačuje;
 
-
določa prepoved prometa in uporabe ceste na posamezni cesti, ulici ali trgu;
 
-
določi pogoje in način odstranitve ter hrambe nepravilno parkiranih vozil.
 
(2)
Župan:
 
-
določa prepovedi in omejitve prometa za posamezne vrste vozil na javnih prometnih površinah;
 
-
določa območja omejene hitrosti in omejuje hitrost vožnje na javnih prometnih površinah;
 
-
določa enosmerne ceste;
 
-
določa javne površine za polnjenje električnih avtomobilov.
 
(3)
Pristojni organ občinske uprave:
 
-
ureja promet na javnih parkirnih površinah, način parkiranja ter prepoved parkiranja in ustavljanja;
 
-
določa prednost v križiščih;
 
-
določa prometno signalizacijo na občinskih cestah;
 
-
odreja ukrepe za umirjanje hitrosti;
 
-
določa dodatne pogoje in ukrepe, ki jih je potrebno upoštevati pri delih na cesti in v naseljih;
 
-
določa dodatne pogoje in ukrepe za izvajanje prireditev in shodov na javnih prometnih površinah v naseljih;
 
-
ureja promet pešcev in promet s kolesi, mopedi ter vprežnimi vozili;
 
-
izdaja dovoljenja in soglasja skladno s tem odlokom ter vodi evidenco o tem;
 
-
izdaja dovolilnice za vožnjo v območja, kjer je promet sicer prepovedan, in vodi evidenco o njih;
 
-
vodi evidenco o izdanih pripomočkih za odpiranje zapor;
 
-
vodi evidenco o prometni signalizaciji;
 
-
opravlja naloge spremljanja stanja prometa in prometne ureditve občinskih cest;
 
-
ukrepa v drugih zadevah zagotavljanja prometne varnosti.
 

2. PROMETNE POVRŠINE IN UREDITEV PROMETA NA PROMETNIH POVRŠINAH

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window