Navigacija

Odlok o rebalansu proračuna Občine Mokronog - Trebelno za leto 2016

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 29-1219/2016, stran 4148 DATUM OBJAVE: 22.4.2016

VELJAVNOST: od 23.4.2016 / UPORABA: od 23.4.2016

RS 29-1219/2016

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 23.4.2016 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 2.6.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 29/16

Časovnica

Na današnji dan, 2.6.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 23.4.2016
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1219. Odlok o rebalansu proračuna Občine Mokronog - Trebelno za leto 2016

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB in 110/11 – ZDIU12, 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), določil Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 – Odl. US, 57/08, 94/10 – ZIU, 36/11 in 40/12 – ZUJF) in 19. člena Statuta Občine Mokronog - Trebelno (Uradni list RS, št. 66/10 – UPB) je Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno na 9. seji dne 13. 4. 2016 sprejel
 

O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Mokronog - Trebelno za leto 2016

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(vsebina odloka)

 
S tem odlokom se za Občino Mokronog - Trebelno za leto 2016 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
 
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
(v EUR)
skupina/podskupine kontov
proračun 2016
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
3.278.993,19
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.708.333,19
70
DAVČNI PRIHODKI
2.262.976,19
 
700 Davki na dohodek in dobiček
1.996.671,00
 
703 Davki na premoženje
175.705,19
 
704 Domači davki na blago in storitve
90.600,00
 
706 Drugi davki
0,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
445.357,00
 
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
64.607,00
 
711 Takse in pristojbine
6.000,00
 
712 Denarne kazni
26.950,00
 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
25.000,00
 
714 Drugi nedavčni prihodki
322.800,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
66.003,00
 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
 
 
721 Prihodki od prodaje zalog
 
 
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
66.0003,00
73
PREJETE DONACIJE
0
 
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
 
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
504.657,00
 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
504.657,00
 
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
3.480.693,28
40
TEKOČI ODHODKI
1.101.351,52
 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
290.010,00
 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
39.263,00
 
402 Izdatki za blago in storitve
697.769,31
 
403 Plačila domačih obresti
29.000,00
 
409 Rezerve
45.309,21
41
TEKOČI TRANSFERI
1.389.300,00
 
410 Subvencije
13.000,00
 
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
750.050,00
 
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
124.680,00
 
413 Drugi tekoči domači transferi
502.070,00
 
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
938.100,76
 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
938.100,76
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
51.441,00
 
430 Investicijski transferi proračunskim upor.
 
 
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
51.441,00
 
432 Investicijski transferi proračunskim upor.
 
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK OZIROMA PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–201.700,09
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL TER VRAČILA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
 
750 Prejeta vračila danih posojil
0
 
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
 
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
 
440 Dana posojila
0
 
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
 
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
 
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
372.450,00
50
ZADOLŽEVANJE
372.450,00
 
500 Domače zadolževanje
372.450,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
200.000,00
55
ODPLAČILA DOLGA
200.000,00
 
550 Odplačila domačega dolga
200.000,00
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II-V.-VIII.)
–29.250,09
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
172.450,00
XI.
STANJE SREDTEV NA RAČUNU NA DAN 31. 12.
29.250,09
 
(1)
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov (PU), ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe (PPP), glavne programe (GPR) in podprograme PPR), predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke (PP), te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
 
(2)
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Mokronog - Trebelno.
 
(3)
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

3. člen

(izvrševanje proračuna)

 
(1)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
 
(2)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
 
-
prihodki požarne takse;
 
-
prihodki krajevnega samoprispevka;
 
-
prihodki od okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda;
 
-
prihodki od okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov;
 
-
prihodki iz naslova namenskih sredstev iz državnega proračuna in drugih javnih skladov za investicije;
 
-
drugi namenski prihodki.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window