Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem registru (ZSReg-E)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 49-2429/2009, stran 6724 DATUM OBJAVE: 29.6.2009

VELJAVNOST: od 14.7.2009 / UPORABA: od 14.7.2009

RS 49-2429/2009

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 14.7.2009 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 3.12.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 49/09

Časovnica

Na današnji dan, 3.12.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 14.7.2009
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2429. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem registru (ZSReg-E)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem registru (ZSReg-E)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem registru (ZSReg-E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 17. junija 2009.
 
Št. 003-02-6/2009-11
 
Ljubljana, dne 26. junija 2009
 
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SODNEM REGISTRU (ZSReg-E)

 

1. člen

 
V Zakonu o sodnem registru (Uradni list RS, št. 54/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07 in 65/08) se v 1.b členu dodata nova peti in šesti odstavek, ki se glasita:
 
»(5) Ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, pripravi in predloži ministrstvu, pristojnemu za javno upravo, pregled predpisanih pogojev za opravljanje posameznih gospodarskih dejavnosti. Ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, mora ta pregled uskladiti z vsakokratno spremembo predpisa, ki določa pogoje za opravljanje posameznih gospodarskih dejavnosti, v osmih dneh po njegovi objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Drugo ministrstvo mora ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, obvestiti o vsakem novem predpisu ali spremembi predpisa, ki določa pogoje za opravljanje posameznih gospodarskih dejavnosti in spada v njegovo delovno področje, v dveh delovnih dneh po objavi predpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.
 
(6)
Ministrstvo, pristojno za javno upravo, na javnem spletnem portalu objavi informacije o postopkih VEM in pregled predpisanih pogojev za opravljanje posameznih gospodarskih dejavnosti.«.
 

2. člen

 
Sedmi odstavek 1.c člena se črta.
 

3. člen

 
V 1.č členu se za četrtim odstavkom dodajo novi peti do osmi odstavek, ki se glasijo:
 
»(5) Točka VEM mora:
 
1.
pripraviti in oddati vlogo v postopku VEM na zahtevo vsake osebe, ki je upravičena vložiti vlogo v teh postopkih,
 
2.
opravljati postopke VEM skrbno in v skladu s predpisi, ki urejajo te postopke,
 
3.
zagotavljati kadrovske, organizacijske in tehnične pogoje, potrebne za učinkovito in strokovno opravljanje poslovnih procesov, ki jih obsega sistem VEM,
 
4.
vsaki osebi na njeno zahtevo dati informacije o postopkih VEM,
 
5.
pri oglaševanju storitev v zvezi s postopki VEM in pri zasnovi svojega javnega spletnega portala upoštevati pravila obveščanja javnosti, ki jih predpiše minister, pristojen za javno upravo.
 
(6)
Poslovanje točk VEM v skladu s tem zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, nadzira ministrstvo, pristojno za javno upravo.
 
(7)
Uradna oseba ministrstva, pristojnega za javno upravo, ki jo minister, pristojen za javno upravo, pooblasti za nadzor nad točkami VEM, izda odločbo o odpravi kršitev, ugotovljenih pri nadzoru nad točko VEM:
 
1.
če točka VEM ne izpolnjuje kadrovskih, organizacijskih in tehničnih pogojev, potrebnih za učinkovito in strokovno opravljanje poslovnih procesov, ki jih obsega sistem VEM,
 
2.
če točka VEM pri opravljanju postopkov VEM krši obveznosti iz petega odstavka tega člena.
 
(8)
Minister, pristojen za javno upravo, odvzame dovoljenje za opravljanje postopkov VEM:
 
1.
če točka VEM v roku, določenem v odločbi iz prejšnjega odstavka, ne odpravi kršitev, katerih odprava ji je bila naložena s to odločbo,
 
2.
če točka VEM v zadnjih šestih mesecih ni oddala nobene vloge v postopku VEM,
 
3.
če točka VEM da izjavo, da ne želi več opravljati postopkov VEM.«.
 
Dosedanji peti odstavek, ki postane deveti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
 
»(9) Minister, pristojen za javno upravo, predpiše:
 
1.
kadrovske, organizacijske in tehnične pogoje, potrebne za učinkovito in strokovno opravljanje poslovnih procesov, ki jih obsega sistem VEM,
 
2.
pravila obveščanja javnosti iz 5. točke petega odstavka tega člena,
 
3.
obrazec za vložitev zahteve za izdajo dovoljenja za opravljanje postopkov VEM in dokumentacijo, ki jo je treba priložiti tej zahtevi.«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window