Navigacija

Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Kranj za leto 2013

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 31-1301/2014, stran 3644 DATUM OBJAVE: 30.4.2014

VELJAVNOST: od 15.5.2014 / UPORABA: od 15.5.2014

RS 31-1301/2014

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 15.5.2014 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 1.6.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 31/14

Časovnica

Na današnji dan, 1.6.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 15.5.2014
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1301. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Kranj za leto 2013

 
 
Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (ZJF, Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415) in 99. ter 111. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 33. seji dne 23. 4. 2014 sprejel
 

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Mestne občine Kranj za leto 2013

 

1. člen

 
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Mestne občine Kranj za leto 2013, ki zajema vse prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke proračuna.
 

2. člen

 
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna Mestne občine Kranj so bili v letu 2013 realizirani v naslednjih zneskih:
 
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |                    |     v EUR|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|Konto  |Opis                  |     2013|
+---------------------------------------------------------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)  |  45.071.821|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        |  41.547.470|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)   |  35.197.035|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK    |  27.032.304|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |703 DAVKI NA PREMOŽENJE        |   7.321.120|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO       |    843.368|
|    |IN STORITVE              |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |706 DRUGI DAVKI            |      243|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)|   6.350.435|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU        |   4.695.762|
|    |IN DOHODKI OD PREMOŽENJA        |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |711 TAKSE IN PRISTOJBINE        |    17.941|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI    |    396.321|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN    |    117.348|
|    |STORITEV                |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI      |   1.123.063|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)     |    227.907|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH    |     6.587|
|    |SREDSTEV                |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN  |    221.320|
|    |NEOPREDMETENIH SREDSTEV        |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|73   |PREJETE DONACIJE (730+731)       |    926.955|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |730 PREJETE DONACIJE          |     2.820|
|    |IZ DOMAČIH VIROV            |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE     |    924.135|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)     |   2.250.339|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |740 TRANSFERNI PRIHODKI        |   1.252.899|
|    |IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ  |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |741 PREJETA SREDSTVA          |    997.440|
|    |IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA         |       |
|    |IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE  |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|78   |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE   |    119.150|
|    |(787)                 |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |787 PREJETA SREDSTVA          |    119.150|
|    |OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ     |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |  44.987.093|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)  |  12.957.492|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM |   2.521.275|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |401 PRISPEVKI DELODAJALCEV       |    399.041|
|    |ZA SOCIALNO VARNOST          |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE    |   8.828.363|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI      |    294.813|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |409 REZERVE              |    914.000|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)   |  21.389.486|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |410 SUBVENCIJE             |   1.353.310|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM       |   9.107.351|
|    |IN GOSPODINJSTVOM           |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM|   1.558.272|
|    |IN USTANOVAM              |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI   |   9.370.553|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)      |   9.299.070|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV |   9.299.070|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)   |   1.341.045|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN |    187.220|
|    |FIZ. OSEBAM              |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |432 INVESTICIJSKI TRANSFERI      |   1.153.825|
|    |PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM        |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.|    84.728|
|    |– II.)                 |       |
+---------------------------------------------------------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB             |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|75 IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |    163.851|
|    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |       |
|    |(750+751+752)             |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL   |    134.204|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV    |       0|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE  |    29.647|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|44 V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |       0|
|    |DELEŽEV (440+441)           |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |440 DANA POSOJILA           |       0|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN  |       0|
|    |FINANČNIH NALOŽB            |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA      |    163.851|
|    |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. –|       |
|    |V.)                  |       |
+---------------------------------------------------------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA                     |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|50 VII. |ZADOLŽEVANJE (500)           |       0|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE        |       0|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA (550)         |   1.106.667|
|VIII.  |                    |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA      |   1.106.667|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|IX.   |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA   |   –858.088|
|    |RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) –|       |
|    |(II.+V.+VIII.)             |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)    |  –1.106.667|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)     |    –84.728|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH       |   8.400.414|
|    |OB KONCU PRETEKLEGA LETA        |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE |       0|
|    |IZ PRETEKLEGA LETA           |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
 

3. člen

 
Podatki iz konsolidirane bilance stanja, ki v aktivi in pasivi izkazujejo vrednost sredstev in virov v višini 252.637.972 EUR, so priloga tega odloka.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window