Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-G)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 75-3595/2017, stran 11343 DATUM OBJAVE: 22.12.2017

VELJAVNOST: od 23.12.2017 / UPORABA: od 1.1.2018

RS 75-3595/2017

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 1.12.2018 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 21.6.2024: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 75/17, 77/18 - ZUPJS-H

Časovnica

Na današnji dan, 21.6.2024 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.12.2018
    DO nadaljnjega
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3595. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-G)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-G)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-G), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 12. decembra 2017.
 
Št. 003-02-11/2017-8
 
Ljubljana, dne 20. decembra 2017
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UVELJAVLJANJU PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV (ZUPJS-G)

 

1. člen

 
V Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US in 88/16) se v 3. členu za 9. točko pika nadomesti s podpičjem in doda nova 10. točka, ki se glasi:
 
»10.
letne pravice – pravice, pri katerih se praviloma upošteva dohodek v preteklem koledarskem letu pred vložitvijo vloge (otroški dodatek, državna štipendija, znižano plačilo vrtca, subvencija malice za učence in dijake ter subvencija kosila za učence).«.
 

2. člen

 
V prvem odstavku 12. člena se v 4. točki besedilo »iz 3. točke osmega odstavka 10. člena« spremeni tako, da se glasi: »iz 2. točke prvega odstavka 10. člena«.
 
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
 
»(7) Pri ugotavljanju materialnega položaja se ne upošteva osebe, ki je neutemeljeno opustila uveljavljanje pravice do dohodkov iz prvega odstavka tega člena, ki bi vplivali na socialno-ekonomski položaj te osebe ali drugih oseb, ki se poleg nje upoštevajo pri ugotavljanju materialnega položaja, kljub temu pa se pri uveljavljanju pravic po tem zakonu upoštevajo njeni dohodki in premoženje. V dohodke iz prejšnjega stavka se ne štejejo pravice po tem zakonu.«.
 

3. člen

 
Prvi odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
 
»(1) Če je oseba dejavnost šele začela opravljati, se kot njen mesečni dohodek iz dejavnosti upošteva dohodek v višini 75 % bruto minimalne plače.«.
 
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
 
»(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko oseba izpodbija zakonsko domnevo upoštevanja dohodka iz dejavnosti v višini 75 % bruto minimalne plače tako, da dokazuje, da izkazuje dohodek iz dejavnosti v višini, različni od 75 % bruto minimalne plače.«.
 
Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window