Navigacija

Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote za geografsko območje Mestne občine Ljubljana

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 85-3717/2016, stran 12826 DATUM OBJAVE: 28.12.2016

VELJAVNOST: od 1.1.2017 / UPORABA: od 1.1.2017

RS 85-3717/2016

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 1.1.2020 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 9.12.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 85/16, 82/19

Časovnica

Na današnji dan, 9.12.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.1.2020
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3717. Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote za geografsko območje Mestne občine Ljubljana

 
 
Na podlagi 297. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) in Akta o obvezni vsebini sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem toplote (Uradni list, št. 47/15 in 9/16) ter na podlagi soglasja Agencije za energijo št. 73-1/2016-15/236 z dne 8. 12. 2016 JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnosti distribucije toplote na geografskem območju Mestne občine Ljubljana, izdaja
 

S I S T E M S K A   O B R A T O V A L N A    N A V O D I L A  
za distribucijski sistem toplote za geografsko območje Mestne občine Ljubljana

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina akta)

 
(1)
S tem aktom se ureja obratovanje in način vodenja distribucijskega sistema toplote (v nadaljnjem besedilu: distribucijski sistem), tehnični in drugi pogoji za varno obratovanje distribucijskega sistema, pogoji in način izvajanja priključitev na distribucijski sistem ter druga vprašanja v zvezi z zanesljivo in kvalitetno oskrbo s toploto, splošni pogoji za dobavo in odjem, ki urejajo pravice in obveznosti odjemalcev glede dobave, toplote, tarifni sistem, ki določa način zaračunavanja dobave, in tarifne elemente za dobavo toplote različnim kategorijam odjemalcev glede na moč, vrsto in karakteristiko odjema, kvaliteto in druge elemente.
 
(2)
Ta akt se uporablja za distribucijski sistem, ki je v upravljanju distributerja toplote, in na katerem distributer toplote opravlja izbirno gospodarsko javno službo distribucije toplote.
 
(3)
Ta akt se uporablja tudi za tiste pravne ali fizične osebe, ki načrtujejo, projektirajo, gradijo ter izvajajo vzdrževalna dela na distribucijskem sistemu, toplotnih postajah ali na drugih soodvisnih objektih.
 

2. člen

(uporaba podatkov in informacij)

 
(1)
Distributer toplote je dolžan varovati zaupnost podatkov in informacij, ki jih pridobi od odjemalca, razen če predpisi zahtevajo, da se podatki objavijo ali posredujejo državnim ali drugim organom.
 
(2)
Pridobljene osebne podatke odjemalcev je dolžan distributer toplote uporabljati skladno s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.
 
(3)
Osebne podatke odjemalca distributer toplote shranjuje, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali.
 

3. člen

(pomen izrazov)

 
V tem aktu so uporabljeni pojmi, kot so določeni v Energetskem zakonu (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15), poleg tega pa imajo uporabljeni pojmi naslednji pomen:
 
1.
celotni stroški za toploto so stroški za toploto, dobavljeno iz distribucijskega sistema, ki so izkazani z računi oziroma s specifikacijo stroškov za dobavljeno toploto za odjemno mesto. Stroški zajemajo fiksne in variabilne stroške proizvodnje in distribucije toplote ter stroške izvajanja meritev dobavljenih količin toplote;
 
2.
črpališča so objekti in naprave, ki omogočajo transport ogrevnega medija po distribucijskem sistemu;
 
3.
daljinsko ogrevanje je distribucija toplote iz centralnih proizvodnih virov po omrežju do odjemalcev v več zgradbah ali lokacijah;
 
4.
delilnik stroškov toplote (delilnik) je naprava za indikacijo ali merjenje porabe toplote, ki omogoča določitev deležev stroškov za ogrevanje in deležev stroškov za pripravo sanitarne tople vode posameznih delov stavbe. Delilniki po tem aktu so delilniki, ki so nameščeni na grelnih telesih, ter merilniki toplote in vodomeri za toplo vodo v posameznih delih stavbe;
 
5.
distribucija toplote je prenos toplote po distribucijskem sistemu in vključuje tudi dobavo toplote odjemalcem;
 
6.
distribucijski sistem je sistem naprav in napeljav, ki ni povezan z drugimi distribucijskimi ali prenosnimi sistemi in ki omogoča prenos toplote po omrežju od enega ali več virov do odjemalcev v več stavbah ali lokacijah. Distribucijski sistem toplote za geografsko območje Mestne občine Ljubljana se sestoji iz naslednjih ločenih distribucijskih sistemov:
 
-
vročevodni sistem z ogrevnim medijem vročo vodo,
 
-
parovodni sistem z ogrevnim medijem paro, ki prevzema toploto iz proizvodnega vira enota TE-TOL,
 
-
parovodni sistem z ogrevnim medijem paro, ki prevzema toploto iz proizvodnega vira enota TOŠ;
 
7.
distributer toplote je izvajalec dejavnosti izbirne gospodarske javne službe distribucije toplote na geografskem območju Mestne občine Ljubljana;
 
8.
gospodinjski odjemalec je odjemalec, ki kupuje toploto za svojo lastno rabo v gospodinjstvu, kar izključuje rabo toplote za opravljanje trgovskih, gospodarskih ali poklicnih dejavnosti;
 
9.
hišna postaja je del toplotne postaje, ki je namenjen prenosu toplote od priključne postaje na interne toplotne naprave odjemalca;
 
10.
imetnik soglasja za priključitev je vsaka pravna ali fizična oseba, na katero se glasi soglasje za priključitev na distribucijski sistem;
 
11.
industrijski odjemalec je odjemalec, ki kot svojo glavno dejavnost opravlja dejavnosti, ki po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD) spadajo v področji kategorije B Rudarstvo ali kategorije C Predelovalne dejavnosti;
 
12.
interne toplotne naprave so naprave, ki omogočajo izrabo toplote ogrevnega medija in zagotavljajo ustrezne bivalne in delovne razmere v stavbi. Priključene so na hišno postajo in se uporabljajo za različne vrste ogrevanja (radiatorsko, konvektorsko in talno ogrevanje, toplozračno ogrevanje in prezračevanje, klimatizacijo prostorov, pripravo tople sanitarne vode in drugo) ter tehnološke in druge namene;
 
13.
investitor je vsaka pravna ali fizična oseba, ki naroči graditev ali sam izvaja graditev naprav in napeljav distribucijskega sistema, toplotne postaje ali stavbe, ki bo oskrbovana s toploto iz distribucijskega sistema;
 
14.
merilna naprava je:
 
-
merilnik toplote na merilnem mestu, ki meri dobavljeno toploto iz distribucijskega sistema neposredno in na katerem se odčita količina predane toplote, ki je podlaga za obračunavanje dobavljene toplote,
 
-
pretočni merilnik za merjenje količine pare z merilno zaslonko in korektorjem tlaka in temperature na merilnem mestu, ki meri dobavljeno toploto iz distribucijskega sistema posredno z merjenjem porabe količine pare, preračunane na pogodbene parametre in, ki je podlaga za obračunavanje dobavljene toplote,
 
-
pretočno merilo za količino pare z merilno zaslonko na merilnem mestu, ki meri dobavljeno toploto iz distribucijskega sistema posredno z merjenjem porabe količine pare in, ki je podlaga za obračunavanje dobavljene toplote;
 
15.
merilno mesto je mesto v priključni postaji, kjer je nameščena merilna naprava; izjemoma je merilna naprava v obstoječi toplotni postaji lahko nameščena v hišni postaji;
 
16.
nadzor je kvalitativni nadzor pooblaščene osebe distributerja toplote nad izvajanjem del na distribucijskem sistemu, toplotnih postajah in internih toplotnih napravah;
 
17.
nesorazmerni stroški priključitve na distribucijski sistem pomenijo stroške gradnje priključka do točke v sistemu, kjer je priključitev možna, ali stroške, ki so potrebni za ojačitev obstoječega sistema, ali kombinacijo obojega, pri čemer ni pričakovati, da bi v razumnem času prišlo do povečanja odjema iz sistema na novem priključku oziroma obstoječem distribucijskem sistemu v tolikšnem obsegu, ki bi omogočal normalno amortizacijo naložbe;
 
18.
obračunska moč je zakupljena in nastavljena moč na toplotni postaji odjemalca, ki je lahko enaka ali manjša od priključne moči. Obračunska moč se potrdi z zapisnikom ob nastavitvi v toplotni postaji s strani pooblaščene osebe distributerja toplote;
 
19.
obračunsko obdobje je obdobje, za katerega se izvaja obračun stroškov za toploto in traja največ dvanajst mesecev;
 
20.
odčitovalno obdobje je obdobje, v katerem se izvaja odčitavanje merilnih naprav in traja največ dvanajst mesecev;
 
21.
odjemalec je vsaka pravna ali fizična oseba, ki odjema toploto za lastno rabo in je lastnik nepremičnine, v kateri ali za katero je izvedeno odjemno mesto, oziroma vsaka pravna ali fizična oseba, s katero je urejeno pogodbeno razmerje o dobavi toplote. Odjemalec je lahko tudi skupina fizičnih ali pravnih oseb, ki so priključene na skupno odjemno mesto;
 
22.
odjemno mesto je mesto v priključni postaji, kjer odjemalec prevzema toploto iz distribucijskega sistema in na katerem se ugotavlja kakovost in količina dobavljene toplote preko merilnega mesta;
 
23.
ogrevni medij je medij v distribucijskem sistemu, s katerim se prenaša toplota;
 
24.
poslovni in ostali odjemalec je odjemalec, ki ni gospodinjski ali industrijski odjemalec;
 
25.
prevzemno mesto je mesto, na katerem distributer toplote prevzema toploto v distribucijski sistem iz proizvodnih virov;
 
26.
priključek je vod, ki povezuje distribucijski vod in odjemno mesto. Priključek se začne na priključnem mestu na distribucijskem vodu in konča s priključnim mestom odjemalca;
 
27.
priključitev je izvedba fizične povezave priključka na obstoječi distribucijski sistem;
 
28.
priključna moč je nazivna moč internih toplotnih naprav odjemalca, določena s projektno dokumentacijo strojnih instalacij in strojne opreme internih toplotnih naprav, v skladu s tem aktom in s tehničnimi zahtevami distributerja toplote o priključitvi stavb na distribucijski sistem;
 
29.
priključna postaja je del toplotne postaje, kjer odjemalec prevzema pogodbeno količino toplote. Na eno priključno postajo je lahko priključenih več hišnih postaj;
 
30.
priključno mesto na distribucijskem vodu je točka na distribucijskem vodu, kjer je oziroma bo priključen priključek odjemalca;
 
31.
priključno mesto odjemalca je točka na koncu priključka neposredno za glavnim zapornim ventilom (v nadaljnjem besedilu: V1 in V2), kjer je oziroma bo priključena toplotna postaja odjemalca;
 
32.
primerljivo obračunsko obdobje je obdobje, v katerem so bili pogoji odjema toplote podobni pogojem v obdobju, za katerega z meritvami ni bilo možno ugotoviti dejanske porabe;
 
33.
proizvodni viri so naprave, ki pretvarjajo primarno energijo goriv v toploto. Proizvodna vira enota TE-TOL in enota TOŠ sta proizvodna vira v lasti distributerja toplote z lastno proizvodnjo;
 
34.
razdelilnik stroškov dobavljene toplote je preglednica deležev celotnih stroškov za toploto, ki omogoča porazdelitev stroškov toplote, ki je bila dobavljena preko skupnega odjemnega mesta za več odjemalcev (lastnikov posameznih delov stavbe) v obračunskem obdobju;
 
35.
sanitarna topla voda je hladna voda iz vodovodnega omrežja, ki je prevzela toploto od ogrevnega medija v prenosniku toplote;
 
36.
skupno odjemno mesto je odjemno mesto za več odjemalcev oziroma stavb;
 
37.
soglasje za pridobitev gradbenega dovoljenja je soglasje, ki ga izdaja distributer toplote skladno z zakonom o graditvi objektov;
 
38.
soglasje za priključitev je soglasje za priključitev na distribucijski sistem, ki ga izdaja distributer toplote skladno z vsakokrat veljavnim zakonom, ki ureja energetsko področje;
 
39.
sprememba odjemalčevih toplotnih naprav je katerakoli sprememba na teh napravah, ki povzroči spremembe delovanja toplotnih naprav ali obračuna toplote;
 
40.
tarifna skupina je skupina odjemalcev, za katere veljajo enake tarifne postavke toplote;
 
41.
tehnične zahteve so zahteve distributerja toplote, in sicer Tehnične zahteve za graditev vročevodnega omrežja in toplotnih postaj ter za priključitev stavb na vročevodni sistem (v nadaljnjem besedilu: tehnične zahteve), ki so pretežno tehnične narave in jih je potrebno upoštevati pri načrtovanju, gradnji, vzdrževanju in drugih delih na distribucijskem sistemu, toplotnih postajah in internih toplotnih napravah;
 
42.
temperaturni primanjkljaj je vsota dnevnih razlik med temperaturo zraka v ogrevanem prostoru (20 °C) in povprečno dnevno zunanjo temperaturo zraka. Pri tem se upoštevajo le dnevi v času ogrevalne sezone, ko je bila povprečna dnevna zunanja temperatura zraka nižja ali enaka 12 °C, po podatkih organa, ki je zadolžen za izvajanje meteoroloških meritev;
 
43.
toplota je izraz za energijo v obliki toplote ne glede na ogrevni medij (vroča voda, para, kondenzat ipd.), ki jo prenaša;
 
44.
toplotna postaja je vezni člen med distribucijskim sistemom (vključno s priključkom) in internimi toplotnimi napravami odjemalca. Sestavljena je iz priključne in hišne postaje in s svojim delovanjem uravnava dobavo toplote v interne toplotne naprave. Toplotne postaje so glede na ogrevni medij vročevodne in parne postaje;
 
45.
usposobljen izvajalec je izvajalec gradnje, vzdrževalnih del in obratovanja naprav distribucijskega sistema in toplotnih postaj, ki je ustrezno strokovno usposobljen in predhodno potrjen s strani distributerja toplote. Distributer toplote vodi seznam usposobljenih izvajalcev;
 
46.
varnostni odmik je svetla razdalja med vodom distribucijskega sistema (distribucijskim vodom ali priključkom) in drugim komunalnim vodom ali gradbenim objektom;
 
47.
varovalni pas distribucijskega sistema je zemljiški pas ob vodih in objektih distribucijskega sistema, vključno s priključki nanje, na katerem se smejo načrtovati in graditi drugi objekti, naprave in napeljave ter izvajati dela, ki lahko vplivajo na varnost obratovanja distribucijskega sistema, le ob določenih pogojih in na določeni oddaljenosti od distribucijskega sistema;
 
48.
vod je cevovod, po katerem se prenaša ogrevni medij (vročevod, parovod, kondenzatni vod ipd.);
 
49.
zapisnik je zapis, ki ga sestavi pooblaščena oseba distributerja toplote ob nastavitvi obračunske moči v toplotni postaji.
 

II. DISTRIBUCIJSKI SISTEM

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window