Navigacija

Odlok o rebalansu B proračuna Občine Mokronog - Trebelno za leto 2013

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 69-2679/2013, stran 8107 DATUM OBJAVE: 23.8.2013

VELJAVNOST: od 24.8.2013 / UPORABA: od 24.8.2013

RS 69-2679/2013

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 24.8.2013 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 25.5.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 69/13

Časovnica

Na današnji dan, 25.5.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 24.8.2013
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2679. Odlok o rebalansu B proračuna Občine Mokronog - Trebelno za leto 2013

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10 in 84/10 – Odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB in 110/11 – ZDIU12), določil Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 – Odl. US, 57/08, 94/10 – ZIU in 36/11) in 19. člena Statuta Občine Mokronog - Trebelno (Uradni list RS, št. 66/10 – UPB) je Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno na 17. seji dne 7. 8. 2013 sprejel
 

O D L O K
o rebalansu B proračuna Občine Mokronog - Trebelno za leto 2013

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(vsebina odloka)

 
S tem odlokom se za Občino Mokronog - Trebelno za leto 2013 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
 
+-------+------------------------------------------+------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |   (v EUR)|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |skupina/podskupine kontov         |  proračun|
|    |                     |    2013|
+-------+------------------------------------------+------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |  5.924.890|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  3.407.408|
+-------+------------------------------------------+------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI              |  2.520.067|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček      |  2.271.234|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |703 Davki na premoženje          |   165.833|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve   |   83.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |706 Drugi davki              |      0|
+-------+------------------------------------------+------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI             |   887.341|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki    |   91.277|
|    |od premoženja               |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |711 Takse in pristojbine         |    6.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |712 Denarne kazni             |   10.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |   26.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki        |   754.064|
+-------+------------------------------------------+------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI            |   87.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |721 Prihodki od prodaje zalog       |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |   87.000|
|    |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev  |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|73   |PREJETE DONACIJE             |      0|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov   |      0|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |731 Prejete donacije iz tujine      |      0|
+-------+------------------------------------------+------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI            |  2.430.482|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih     |   596.961|
|    |javnofinančnih institucij         |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega     |  1.833.521|
|    |proračuna iz sredstev proračuna Evropske |      |
|    |unije                   |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |6.337.295,12|
+-------+------------------------------------------+------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI              |1.237.023,40|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   | 250.404,40|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |  35.999,00|
|    |varnost                  |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve     | 868.620,00|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |403 Plačila domačih obresti        |  30.000,00|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |409 Rezerve                |  52.000,00|
+-------+------------------------------------------+------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI             |1.390.886,63|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |410 Subvencije              |  14.850,00|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |411 Transferi posameznikom        | 750.500,00|
|    |in gospodinjstvom             |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |412 Transferi neprofitnim organizacijam in| 136.885,00|
|    |ustanovam                 |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi     | 488.651,63|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |414 Tekoči transferi v tujino       |      0|
+-------+------------------------------------------+------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI           |3.624.885,09|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |3.624.885,09|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |43 INVESTICIJSKI TRANSFERI        |  84.500,00|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |430 Investicijski transferi proračunskim |      |
|    |upor.                   |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |431 Investicijski transferi pravnim    |  84.500,00|
|    |in fizičnim osebam, ki niso proračunski  |      |
|    |uporabniki                |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |432 Investicijski transferi proračunskim |      |
|    |upor.                   |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK OZIROMA PRIMANJKLJAJ | –412.405,12|
|    |(I.-II.)                 |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |      |
|    |IN NALOŽB                 |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL TER VRAČILA |      0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)     |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil     |      0|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev      |      0|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |      0|
+-------+------------------------------------------+------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|    |DELEŽEV (440+441+442)           |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|44.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|    |DELEŽEV                  |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |440 Dana posojila             |      0|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev in   |      0|
|    |naložb                  |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova   |      0|
|    |privatizacije               |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |      0|
|    |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA            |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)            |   540.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE               |   540.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |500 Domače zadolževanje          |   540.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)           |   146.500|
+-------+------------------------------------------+------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA              |   146.500|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga       |   146.500|
+-------+------------------------------------------+------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV         | –18.905,12|
|    |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II-V.-VIII.)    |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      | 393.500,00|
+-------+------------------------------------------+------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE             | 412.405,12|
|    |(VI.+VII.-VIII.-IX.)           |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|XII.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.  |  18.905,12|
|    |PRETEKLEGA LETA              |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov (PU), ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe (PPP), glavne programe (GPR) in podprograme PPR), predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke (PP), te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Mokronog - Trebelno.
 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

3. člen

(izvrševanje proračuna)

 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
 
-
prihodki požarne takse;
 
-
prihodki od okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda;
 
-
prihodki od okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov;
 
-
prihodki iz naslova namenskih sredstev iz državnega proračuna in drugih javnih skladov za investicije;
 
-
drugi namenski prihodki.
 
Proračunski uporabnik lahko prevzema in plačuje obveznosti do višine dejansko realiziranega priliva namenskih sredstev.
 
Če se v tekočem letu proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov finančnega načrta neposrednega uporabnika in proračuna.
 
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu se prenesejo v proračun za tekoče leto, za to višino se poveča obseg sredstev v finančnem načrtu uporabnika.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window