Energetski zakon (EZ-1)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 17-538/2014, stran 1787 DATUM OBJAVE: 7.3.2014

VELJAVNOST: od 22.3.2014 / UPORABA: od 22.3.2014

RS 17-538/2014

Verzija 14 / 14

Čistopis se uporablja od 13.4.2022 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 24.2.2024: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 17/14, 81/15, 43/19, 65/20, 158/20 - ZURE, 175/20 - ZIUOPDVE, 121/21 - ZSROVE, 172/21 - ZOEE, 204/21 - ZOP, 44/22 - ZOTDS

Časovnica

Na današnji dan, 24.2.2024 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 13.4.2022
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 
 
 

538. Energetski zakon (EZ-1)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Energetskega zakona (EZ-1)

 
Razglašam Energetski zakon (EZ-1), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 24. februarja 2014.
 
Št. 003-02-1/2014-7
 
Ljubljana, dne 4. marca 2014
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

E N E R G E T S K I   Z A K O N  (EZ-1)

 

Prvi del

 

SPLOŠNE DOLOČBE

 

I. poglavje: VSEBINA IN PODROČJE UPORABE

 

1. člen

(vsebina zakona)

 
Ta zakon določa načela energetske politike, pravila delovanja trga z energijo, načine in oblike izvajanja gospodarskih javnih služb na področju energetike, načela in ukrepe za doseganje zanesljive oskrbe z energijo, za povečanje energetske učinkovitosti in varčevanja z energijo ter za večjo rabo energije iz obnovljivih virov, določa pogoje za obratovanje energetskih naprav, ureja pristojnosti, organizacijo in delovanje Agencije za energijo (v nadaljnjem besedilu: agencija) ter pristojnosti drugih organov, ki opravljajo naloge po tem zakonu.
 

2. člen

(prenos in izvrševanje predpisov Evropske unije)

 
(1)
S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenašajo naslednje direktive Evropske unije:
 
-
(prenehala veljati),
 
-
(prenehala veljati),
 
-
(prenehala veljati),
 
-
(prenehala veljati),
 
-
(prenehala veljati),
 
-
(prenehala veljati),
 
-
(prenehala veljati),
 
-
(prenehala veljati),
 
-
Direktiva 2009/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta o geološkem shranjevanju ogljikovega dioksida in spremembi Direktive Sveta 85/337/EGS, Direktiv 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES, 2008/1/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe (ES) št. 1013/2006 (UL L št. 140 z dne 5. 6. 2009, str. 114; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2009/31/ES),
 
-
(prenehala veljati).
 
(2)
Ta zakon določa tudi pristojne organe za izvajanje in sankcije za kršitve naslednjih Uredb Evropske unije:
 
-
(prenehala veljati),
 
-
(prenehala veljati),
 
-
(prenehala veljati),
 
-
Uredbe (ES) št. 713/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o ustanovitvi Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev (UL L 211 z dne 14. 8. 2009, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba (ES) št. 713/2009),
 
-
Uredbe (EU) št. 1227/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o celovitosti in preglednosti veleprodajnega energetskega trga (UL L št. 326 z dne 8. 12. 2011, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 1227/2011),
 
-
Uredbe (EU) 2018/1999 Evropskega parlamenta in sveta z dne 11. decembra 2018 o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov, spremembi uredb (ES) št. 663/2009 in (ES) št. 715/2009 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv 94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EU, 2012/27/EU in 2013/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 2009/119/ES in (EU) 2015/652 ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 328 z dne 21. 12. 2018 str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2018/1999/EU).
 

3. člen

(namen zakona)

 
Namen zakona je zagotoviti konkurenčno, varno, zanesljivo in dostopno oskrbo z energijo in energetskimi storitvami ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window