Navigacija

Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Štore za leto 2016

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 32-1410/2016, stran 4761 DATUM OBJAVE: 6.5.2016

VELJAVNOST: od 19.4.2016 / UPORABA: od 19.4.2016

RS 32-1410/2016

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 19.4.2016 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 2.6.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 32/16

Časovnica

Na današnji dan, 2.6.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 19.4.2016
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1410. Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Štore za leto 2016

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D in 55/15 – ZFisP) in 16. člena Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 1/12, 38/14) je Občinski svet Občine Štore na 10. redni seji dne 19. 4. 2016 sprejel
 

O D L O K 
o 1. rebalansu proračuna Občine Štore za leto 2016

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(vsebina odloka)

 
Z Odlokom o 1. rebalansu proračuna Občine Štore za leto 2016 se spreminja in dopolnjuje Odlok o proračunu Občine Štore za leto 2016 (Uradni list RS, št. 105/15).
 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
 
   
v eurih
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Pod konto
1. rebalans proračuna za leto 2016
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
3.508.849
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.833.522
70
DAVČNI PRIHODKI
2.652.862
 
700 Davki na dohodek in dobiček
2.184.507
 
703 Davki na premoženje
394.097
 
704 Domači davki na blago in storitve
74.058
 
706 Drugi davki
200
71
NEDAVČNI PRIHODKI
180.660
 
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
124.170
 
711 Takse in pristojbine
1.800
 
712 Globe in druge denarne kazni
10.250
 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
9.340
 
714 Drugi nedavčni prihodki
35.100
72
KAPITALSKI PRIHODKI
544.467
 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
283.660
 
721 Prihodki od prodaje zalog
0
 
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
260.807
73
PREJETE DONACIJE
0
 
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
 
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
130.860
 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
100.860
 
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
30.000
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0
 
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
3.433.756
40
TEKOČI ODHODKI
1.425.326
 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
302.987
 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
49.994
 
402 Izdatki za blago in storitve
1.036.247
 
403 Plačila domačih obresti
3.800
 
409 Rezerve
32.498
41
TEKOČI TRANSFERI
1.199.629
 
410 Subvencije
0
 
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
884.464
 
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
74.391
 
413 Drugi tekoči domači transferi
240.774
 
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
801.901
 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
801.901
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
6.700
 
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
6.700
 
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
0
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
75.093
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
 
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
 
750 Prejeta vračila danih posojil
0
 
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
 
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
129.320
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
129.320
 
440 Dana posojila
129.320
 
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
0
 
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
 
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–129.320
C.
RAČUN FINANCIRANJA
 
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
56.116
50
ZADOLŽEVANJE
56.116
 
500 Domače zadolževanje
56.116
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
2.432
55
ODPLAČILA DOLGA
2.432
 
550 Odplačila domačega dolga
2.432
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali 0 ali +
–543
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
53.684
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
–75.093
 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
599
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Štore.
 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

3. člen

(izvrševanje proračuna)

 
V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
 
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi in podlagi tega odloka.
 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
 
Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window