Navigacija

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Pionirski dom – Center za kulturo mladih

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 105-4511/2008, stran 13917 DATUM OBJAVE: 7.11.2008

VELJAVNOST: od 8.11.2008 / UPORABA: od 8.11.2008

RS 105-4511/2008

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 8.11.2008 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 10.7.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 105/08

Časovnica

Na današnji dan, 10.7.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 8.11.2008
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

4511. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Pionirski dom – Center za kulturo mladih

 
 
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/I/91, 45/I/94 – Odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1 in 56/08) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 21. seji dne 20. 10. 2008 sprejel
 

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Pionirski dom – Center za kulturo mladih

 

1. člen

 
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Pionirski dom – Center za kulturo mladih (Uradni list RS, št. 100/07) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
 
»Temeljno poslanstvo zavoda je izvajanje programov na področju kulturne vzgoje kot vzgoje za ustvarjalnost otrok in mladih. Zavod izvaja programe kulturne vzgoje na vseh področjih kulture in umetnosti, še posebej na področjih likovnih umetnosti, glasbenih umetnosti, uprizoritvenih umetnosti, knjige, filmske umetnosti in podobno. Zavod opravlja naloge osrednje inštitucije na področju kulturne vzgoje v Mestni občini Ljubljana in sodeluje z ostalimi kulturnimi inštitucijami in nevladnimi organizacijami, ki pripravljajo programe na tem področju, tako na področju Mestne občine Ljubljana kot tudi širše. Zavod razvija tudi druge dejavnosti, ki so namenjene ustvarjalnemu preživljanju prostega časa, večanju socialne kohezivnosti, vseživljenjskemu učenju, večanju dostopnosti kulturnih dobrin in znanja in spodbujanju medgeneracijskega dialoga.«.
 

2. člen

 
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
 
»Zavod opravlja pod enakimi pogoji in na način, ki velja za javno službo, naslednje dejavnosti:
 
-
kulturno vzgojo kot vzgojo za ustvarjalnost na vseh področjih kulture in umetnosti,
 
-
kulturno-vzgojne, kulturno-izobraževalne, jezikovne in kulturno-svetovalne dejavnosti za otroke in mladino,
 
-
svetovanje strokovnjakom, vzgojiteljem in staršem s področja svoje dejavnosti.
 
Poleg dejavnosti iz prejšnjega odstavka tega člena opravlja zavod tudi naslednje druge dejavnosti, ki služijo izvajanju dejavnosti iz prvega odstavka tega člena in se financirajo izključno iz nejavnih virov:
 
-
izdaja in posreduje uporabnikom zavoda študijsko gradivo s področij kulturno-izobraževalnega, kulturno-vzgojnega in znanstveno-raziskovalnega dela svojih dejavnosti,
 
-
pripravlja in izvaja strokovna posvetovanja, predavanja, kongrese, sejemske in druge razstave, likovne delavnice, koncerte in druge kulturne prireditve s področja dejavnosti zavoda, pri čemer lahko sodeluje s sorodnimi institucijami doma in v tujini,
 
-
organizira in izvaja plesno izobraževalne dejavnosti za otroke, mladino in odrasle,
 
-
organizira in posreduje prireditve za otroke, mladino in odrasle,
 
-
oddaja prostore za izvedbo kulturnih programov in projektov drugih organizatorjev.
 
Zavod opravlja dejavnosti v obsegu in na način, določen z letnim programom dela in finančnim načrtom.
 
Dejavnosti iz prvega in drugega odstavka tega člena so v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) razvrščene:
 
C/18.130   Priprava za tisk in objavo
C/18.200   Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
G/47.782   Trgovina na drobno v specializiranih
       prodajalnah z umetniškimi izdelki
I/55.209   Druge nastanitve za krajši čas
I/56.102   Okrepčevalnice in podobni obrati
I/56.103   Slaščičarne in kavarne
I/56.300   Strežba pijač
J/58.110   Izdajanje knjig
J/58.130   Izdajanje časopisov
J/58.140   Izdajanje revij in druge periodike
J/58.190   Drugo založništvo
J/59.110   Produkcija filmov, video filmov, televizijskih
       oddaj
J/59.200   Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in
       muzikalij
J/60.100   Radijska dejavnost
J/60.200   Televizijska dejavnost
L/68.200   Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
       nepremičnin
M/72.200   Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
       družboslovja in humanistike
M/73.110   Dejavnost oglaševalskih agencij
M/74.200   Fotografska dejavnost
M/74.300   Prevajanje in tolmačenje
N/77.290   Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem
       in zakup
N/77.390   Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih
       sredstev v najem in zakup
N/82.190   Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
       posamične pisarniške dejavnosti
N/82.300   Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
P/85.100   Predšolska vzgoja
P/85.510   Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
       na področju športa in rekreacije
P/85.520   Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
       na področju kulture in umetnosti
P/85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
       izpopolnjevanje in usposabljanje
R/90.010   Umetniško uprizarjanje
R/90.020   Spremljajoče dejavnosti za umetniško
       uprizarjanje
R/90.030   Umetniško ustvarjanje
R/90.040   Obratovanje objektov za kulturne prireditve
R/91.020   Dejavnost muzejev
R/92.002   Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah
R/93.190   Druge športne dejavnosti
R/93.299   Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
S/94.999   Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih
       organizacij.«.

 

3. člen

 
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
 
»Svet zavoda sestavlja pet članov, in sicer:
 
-
štiri člane imenuje ustanovitelj izmed strokovnjakov s področja dela zavoda, financ in pravnih zadev,
 
-
enega člana izvolijo zaposleni v zavodu kot svojega predstavnika.
 
Pravico voliti in biti voljeni imajo vsi zaposleni v zavodu, razen direktorja in njegovih pomočnikov.
 
Mandat članov sveta traja štiri leta in začne teči z dnem konstituiranja sveta. Po preteku mandata so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Direktor je dolžan najmanj devetdeset dni pred potekom mandata o tem obvestiti ustanovitelja.
 
Svet sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta. Svet sprejema odločitve z večino glasov vseh članov sveta.
 
Svet zavoda se konstituira na svoji prvi konstitutivni seji, ki jo skliče direktor najpozneje v tridesetih dneh, ko je imenovana oziroma izvoljena večina članov sveta.
 
Na prvi konstitutivni seji člani sveta zavoda izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika.
 
Predsednik sveta mora sklicati sejo sveta, če to zahtevata najmanj dva člana sveta, direktor zavoda ali župan Mestne občine Ljubljana. Če predsednik sveta ne skliče seje v roku petnajstih dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko skliče direktor zavoda ali župan Mestne občine Ljubljana.
 
Podrobnejše delovanje sveta uredi svet s svojim poslovnikom.«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window