Navigacija

Pravilnik o postopku vpisa sorte v sortno listo in o vodenju sortne liste

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 49-2435/2009, stran 6729 DATUM OBJAVE: 29.6.2009

VELJAVNOST: od 30.6.2009 / UPORABA: od 30.6.2009

RS 49-2435/2009

Verzija 12 / 12

Čistopis se uporablja od 1.1.2017 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 1.10.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 49/09, 96/09, 105/10, 88/11, 59/12, 16/13, 63/16

Časovnica

Na današnji dan, 1.10.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.1.2017
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 
 

2435. Pravilnik o postopku vpisa sorte v sortno listo in o vodenju sortne liste

 
 
Na podlagi 4.a člena, petega odstavka 39. člena, sedmega odstavka 43. člena, tretjega odstavka 44. člena, četrtega odstavka 51. člena, sedmega odstavka 54. člena, petega odstavka 55. člena, devetega odstavka 60. člena in šestega odstavka 76. člena Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo in 41/09) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 

P R A V I L N I K
o postopku vpisa sorte v sortno listo in o vodenju sortne liste

 

I. SPLOŠNI DOLOČBI

 

1. člen

(vsebina pravilnika)

 
Ta pravilnik določa vsebino prijave za vpis sorte v sortno listo ter dokazila, ki morajo biti priložena tej prijavi; pravila preverjanja izpolnjevanja pogojev za vpis sorte v sortno listo; roke za dostavo vzorcev semenskega materiala za preizkušanje sorte; zahteve glede ustreznosti poimenovanja sorte; postopke in metode za preizkušanje razločljivosti, izenačenosti in nespremenljivost sorte ter vrednosti sorte za pridelavo in uporabo; posebne pogoje in postopek za vpis ohranjevalne sorte v sortno listo in sort zelenjadnic, razvitih za pridelavo v posebnih pogojih, ter pogoje, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji, izvajalci preizkušanja sort in izvajalci hrambe standardnih vzorcev semenskega materiala sort kmetijskih rastlin, v skladu z:  
 
-
Direktivo Sveta 68/193/EGS z dne 9. aprila 1968 o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte (UL L št. 93 z dne 17. 4. 1968, str. 15), zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije 2005/43/ES z dne 23. junija 2005 o spremembi Prilog k Direktivi Sveta 68/193/EGS o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte (UL L št. 164 z dne 24. 6. 2005, str. 37), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 68/193/EGS);
 
-
Direktivo Sveta 2002/53/ES z dne 13. junija 2002 o skupnem katalogu sort poljščin (UL L št. 193 z dne 20. 7. 2002, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o gensko spremenjenih živilih in krmi (UL L št. 268 z dne 18. 10. 2003, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2002/53/ES);
 
-
Direktivo Sveta 2002/55/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semena zelenjadnic (UL L št. 193 z dne 20. 7. 2002, str. 33), zadnjič spremenjeno z Izvedbeno direktivo Komisije (EU) 2016/317 z dne 3. marca 2016 o spremembi direktiv Sveta 66/401/EGS, 66/402/EGS, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES in 2002/57/ES v zvezi z uradno etiketo pakiranj semena (UL L št. 60 z dne 5. 3. 2016, str. 72);
 
-
Direktivo Komisije 2003/90/ES z dne 6. oktobra 2003 o določitvi podrobnih pravil za člen 7 Direktive Sveta 2002/53/ES glede lastnosti, ki morajo biti zajete kot minimum pri preskušanju, in minimalnih pogojev za preskušanje nekaterih sort kmetijskih rastlin (UL L št. 254 z dne 8. 10. 2003, str. 7), zadnjič spremenjeno z Izvedbeno direktivo Komisije 2015/1168 z dne 15. julija 2015 o spremembi direktiv 2003/90/ES in 2003/91/ES o določitvi izvedbenih ukrepov za člen 7 Direktive Sveta 2002/53/ES oziroma člen 7 Direktive Sveta 2002/55/ES glede lastnosti, ki morajo biti zajete kot minimum pri preskušanju, in minimalnih pogojev za preskušanje nekaterih sort kmetijskih rastlin in zelenjadnic (UL L št. 188 z dne 16. 7. 2015, str. 39), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2003/90/ES);
 
-
Direktivo Komisije 2003/91/ES z dne 6. oktobra 2003 o določitvi izvedbenih ukrepov za člen 7 Direktive Sveta 2002/55/ES glede lastnosti, ki morajo biti zajete kot minimum pri preizkušanju, in minimalnih pogojev za preizkušanje določenih sort zelenjadnic (UL L št. 254 z dne 8. 10. 2003, str. 11), zadnjič spremenjeno z Izvedbeno direktivo Komisije 2015/1168 z dne 15. julija 2015 o spremembi direktiv 2003/90/ES in 2003/91/ES o določitvi izvedbenih ukrepov za člen 7 Direktive Sveta 2002/53/ES oziroma člen 7 Direktive Sveta 2002/55/ES glede lastnosti, ki morajo biti zajete kot minimum pri preskušanju, in minimalnih pogojev za preskušanje nekaterih sort kmetijskih rastlin in zelenjadnic (UL L št. 188 z dne 16. 7. 2015, str. 39), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2003/90/ES);
 
-
Direktivo Komisije 2004/29/ES z dne 4. marca 2004 o določanju lastnosti in minimalnih pogojev za pregled sort vinske trte (UL L št. 71 z dne 10. 3. 2004, str. 22; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2004/29/ES);
 
-
Direktivo Komisije 2008/62/ES z dne 20. junija 2008 o določitvi nekaterih odstopanj za sprejetje kmetijskih domačih sort in sort poljščin, ki so naravno prilagojene na lokalne in regionalne pogoje in so ogrožene zaradi genske erozije, ter za trženje semena in semenskega krompirja navedenih domačih sort in sort poljščin (UL L št. 162 z dne 21. 6. 2008, str. 13);
 
-
Direktivo Sveta 2008/90/ES z dne 29. septembra 2008 o trženju razmnoževalnega materiala sadnih rastlin in sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja, (UL L št. 267 z dne 8. 10. 2008, str. 8), zadnjič spremenjeno z Uredbo (EU) št. 652/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o določbah za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom, spremembi direktiv Sveta 98/56/ES, 2000/29/ES in 2008/90/ES, Uredb (ES) št. 178/2002, (ES) št. 882/2004 in (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta, Direktive 2009/128/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi sklepov Sveta 66/399/EGS in 76/894/EGS ter Odločbe Sveta 2009/470/ES (UL L št.189 z dne 27. 6. 2014, str. 1);
 
-
Direktivo Komisije 2009/145/ES z dne 26. novembra 2009 o določitvi nekaterih odstopanj za sprejetje domačih sort in sort zelenjadnic, ki se tradicionalno gojijo v posebnih krajih in regijah in so ogrožene zaradi genske erozije in sort zelenjadnic, ki nimajo resnične vrednosti za komercialno pridelavo, ampak so se razvile za pridelavo v posebnih pogojih ter za trženje semena navedenih domačih sort in sort zelenjadnic (UL L št. 312 z dne 27. 11. 2009, str. 44), zadnjič spremenjeno z Izvedbeno direktivo Komisije 2013/45/EU z dne 7. avgusta 2013 o spremembi direktiv Sveta 2002/55/ES in 2008/72/ES ter Direktive Komisije 2009/145/ES glede botaničnega imena paradižnika (UL L št. 213 z dne 8. 8. 2013, str. 20);
 
-
Izvedbeno direktivo Komisije 2014/97/EU z dne 15. oktobra 2014 o izvajanju Direktive Sveta 2008/90/ES v zvezi z registracijo dobaviteljev in sort ter skupnim seznamom sort (UL L št. 298 z dne 16. 10. 2014, str.16; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2014/97/EU).
 

2. člen

(pomen izrazov)

 
(1)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
 
1.
»ohranjevalna sorta« je domača sorta ali sorta, ki je naravno prilagojena na lokalne in regionalne pogoje, in je ogrožena zaradi genske erozije;
 
2.
»sorta, razvita za pridelavo v posebnih pogojih« je sorta zelenjadnic, ki nima nobene pomembne vrednosti za tržno pridelavo zelenjave, ampak se je razvila za pridelavo v posebnih klimatskih, talnih (pedoloških) ali agrotehničnih pogo­jih (v nadaljnjem besedilu: vrtičkarska sorta);
 
3.
»domača sorta« je niz populacij ali klonov določene rastlinske vrste, ki so naravno prilagojeni na okoljske razmere določenega območja;
 
4.
»genska erozija« je izguba genske raznovrstnosti znotraj sort ali populacij iste vrste in skozi čas ali zmanjšanje genetske baze vrste zaradi človekovega posega ali sprememb okolja;
 
5.
»ohranjanje in situ« pomeni ohranjanje genskega materiala v njegovem naravnem okolju in, v primeru gojenih vrst rastlin, v pridelovalnem okolju, v katerem so razvile svoje razločevalne značilnosti.
 
(2)
Ostali izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen kot v zakonu, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin.
 

II. PRIJAVA ZA VPIS SORTE V SORTNO LISTO

 

3. člen

(prijava sorte)

 
(1)
Prijavitelj vloži prijavo za vpis sorte v sortno listo (v nadaljnjem besedilu: prijava) pri Upravi Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: Uprava).
 
(2)
Prijava se vloži za vsako sorto posebej in vsebuje najmanj podatke o:
 
1.
prijavitelju in morebitnem pooblaščencu (osebno ime in naslov ali firmo in sedež),
 
2.
telefonski številki ali naslovu e-pošte, na katerem je prijavitelj ali pooblaščenec dosegljiv za posredovanje morebitnih pojasnil v zvezi s prijavo,
 
3.
vrsti rastline,
 
4.
poimenovanju sorte (žlahtniteljeva oznaka ali predlog imena sorte in morebitni sinonimi),
 
5.
izvoru sorte,
 
6.
prijavi za vpis v sortno listo v drugih državah in o vpisu v sortno listo v drugih državah,
 
7.
namenu uporabe sorte,
 
8.
kodi za identificiranje posameznega gensko spremenjenega organizma (v nadaljevanju besedila: GSO), dodeljeni v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 65/2004 z dne 14. januarja 2004 o vzpostavitvi sistema za razvijanje in dodeljevanje posebnih identifikatorjev za gensko spremenjene organizme (UL L št. 10 z dne 16. 1. 2004, str. 5), če je sorta GSO ali če vsebuje GSO.
 
(3)
Če prijavitelj vloži prijave za več sort hkrati, lahko podatke iz druge alineje prejšnjega odstavka navede samo v prvi prijavi. Podatkov iz druge alineje prejšnjega odstavka ni treba navesti v prijavi, če je v preteklosti prijavitelj že vložil prijavo, v kateri je te podatke navedel, in se ti podatki niso spremenili.
 
(4)
Obrazec prijave za vpis sorte v sortno listo je dostopen na Upravi in na spletni strani Uprave.
 
(5)
Vsaki prijavi mora biti priložen izpolnjen tehnični vprašalnik za posamezno vrsto kmetijske rastline, ki ga prijavitelj pridobi na Upravi ali na spletni strani Uprave.
 
(6)
Z osebnimi podatki se ravna v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window