Navigacija

Odlok o proračunu Občine Turnišče za leto 2020

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 7-185/2020, stran 598 DATUM OBJAVE: 31.1.2020

VELJAVNOST: od 1.2.2020 / UPORABA: od 1.2.2020

RS 7-185/2020

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.2.2020 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 29.5.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 7/20

Časovnica

Na današnji dan, 29.5.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 1.2.2020
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

185. Odlok o proračunu Občine Turnišče za leto 2020

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.), 18. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 6/17) je Občinski svet Občine Turnišče na 9. redni seji dne 23. 1. 2020 sprejel
 

O D L O K
o proračunu Občine Turnišče za leto 2020

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(vsebina odloka)

 
S tem odlokom se določa višina proračuna Občine Turnišče za leto 2020 (v nadaljnjem besedilu: proračun), postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do kontov.
 
Splošni del proračuna za leto 2020 se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih (EUR):
 
KONTO OPIS
Proračun leta 2019
A – BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
  I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
2.768.362
  TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.150.362
70 DAVČNI PRIHODKI
2.010.002
  700 Davki na dohodek in dobiček
1.872.652
  703 Davki na premoženje
127.700
  704 Domači davki na blago in storitve
9.550
  706 Drugi davki
100
71 NEDAVČNI PRIHODKI
140.360
  710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
100.360
  711 Takse in pristojbine
3.500
  712 Denarne kazni
3.000
  713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
0
  714 Drugi nedavčni prihodki
33.500
72 KAPITALSKI PRIHODKI
100.000
  720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
60.000
  721 Prihodki od prodaje zalog
0
  722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
40.000
73 PREJETE DONACIJE
0
  730 Prejete donacije iz domačih virov
0
  731 Prejete donacije iz tujine
0
74 TRANSFERNI PRIHODKI
518.000
  740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
95.000
  741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
423.000
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0
  786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU
0
  787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0
  II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
2.996.657
40 TEKOČI ODHODKI
969.507
  400 Plače in drugi izdatki zaposlenih
168.067
  401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
32.279
  402 Izdatki za blago in storitve
698.428
  403 Plačila domačih obresti
0
  409 Rezerve
70.733
41 TEKOČI TRANSFERI
963.150
  410 Subvencije
96.500
  411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
542.950
  412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
53.900
  413 Drugi tekoči domači transferi
269.800
  414 Tekoči transferi v tujino
0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
1.044.000
  420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.044.000
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
20.000
  431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski porabniki
0
  432 Investicijski transferi ožjim delom občin
20.000
  III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
–228.295
B – RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
  IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
  750 Prejeta vračila danih posojil
0
  751 Prodaja kapitalskih deležev
0
  752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
  440 Dana posojila
0
  441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
C – RAČUN FINANCIRANJA
  VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
80.000,00
50 ZADOLŽEVANJE
80.000
  500 Domače zadolževanje
80.000
  VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)
0
55 ODPLAČILA DOLGA
0
  550 Odplačilo domačega dolga
0
  IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–148.295
  X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
80.000
  XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
228.295
  XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2019
148.295
  9009 Splošni sklad drugo
148.295
 
Splošni del proračuna, posebni del proračuna ter načrt razvojnih programov se objavijo na spletni strani Občine Turnišče.
 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

3. člen

(izvrševanje proračuna)

 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke- konta.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window