Navigacija

Odlok o proračunu Občine Kobarid za leto 2009

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 24-1020/2009, stran 3281 DATUM OBJAVE: 31.3.2009

VELJAVNOST: od 1.4.2009 / UPORABA: od 1.4.2009

RS 24-1020/2009

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.4.2009 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 20.1.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 24/09

Časovnica

Na današnji dan, 20.1.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 1.4.2009
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1020. Odlok o proračunu Občine Kobarid za leto 2009

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 8/00, 79/00, 53/02, 74/02 in 80/03) je Občinski svet Občine Kobarid na 20. seji dne 19. 3. 2009 sprejel
 

O D L O K
o proračunu Občine Kobarid za leto 2009

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(vsebina odloka)

 
S tem odlokom se za Občino Kobarid za leto 2009 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
 
+------+---------------------------------------+---------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     |    v eurih|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov/       | Proračun leta|
|   |Konto/Podkonto             |      2009|
+------+---------------------------------------+---------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    |  5.461.266,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        |  3.499.384,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI            |  2.896.853,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček    |  2.548.302,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |703 Davki na premoženje        |   184.785,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve |   163.766,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI           |   602.531,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od |   418.473,00|
|   |premoženja               |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |711 Takse in pristojbine        |    3.330,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni    |    8.062,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in    |   50.000,00|
|   |storitev                |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki      |   122.666,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI          |   243.100,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |   80.000,00|
|   |sredstev                |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in  |   163.100,00|
|   |neopredmetenih dolgoročnih sredstev  |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|73  |PREJETE DONACIJE            |      0,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI          |  1.395.897,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih   |   906.948,00|
|   |javnofinančnih institucij       |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega   |   488.949,00|
|   |proračuna iz sredstev proračuna    |        |
|   |Evropske unije             |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|78  |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE   |   322.885,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |782 Prejeta sredstva iz proračuna EU  |   322.885,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |  5.429.956,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI             |  1.274.851,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |   351.752,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno |   56.184,00|
|   |varnost                |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve    |   818.396,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |403 Plačila domačih obresti      |   30.219,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |409 Rezerve              |   18.300,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI            |  1.631.890,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |410 Subvencije             |   55.600,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |411 Transferi posameznikom in     |   779.062,00|
|   |gospodinjstvom             |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |412 Transferi neprofitnim       |   141.846,00|
|   |organizacijam in ustanovam       |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi   |   655.382,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI         |  1.395.420,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih     |  1.395.420,00|
|   |sredstev                |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI        |  1.127.795,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in |   899.452,00|
|   |fizičnim osebam, ki niso proračunski  |        |
|   |uporabniki               |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |432 Investicijski transferi      |   228.343,00|
|   |proračunskim uporabnikom        |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)     |   31.310,00|
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)       |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |    2.254,00|
|   |PRODAJA KAPITALSKIH          |        |
|   |DELEŽEV (750+751+752)         |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL     |    2.254,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil   |    2.254,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|V.  |DANA POSOJILA POVEČANJE KAPITALSKIH  |     797,00|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)       |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |        |
|   |DELEŽEV                |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova |     797,00|
|   |privatizacije             |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN     |    1.457,00|
|   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA           |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)           |      0,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE              |      0,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |500 Domače zadolževanje        |      0,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)         |   46.900,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA            |   46.900,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga      |   46.900,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA   |   –14.133,00|
|   |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)   |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |   –46.900,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) |   –31.310,00|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. |   14.133,00|
|   |PRETEKLEGA LETA            |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na oglasni deski Občine Kobarid.
 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
 

2. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

3. člen

(izvrševanje proračuna)

 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window