Navigacija

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 98-3842/2015, stran 12234 DATUM OBJAVE: 18.12.2015

VELJAVNOST: od 31.12.2015 / UPORABA: od 31.12.2015

RS 98-3842/2015

Verzija 4 / 4

Čistopis se uporablja od 11.12.2021 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 2.10.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21

Časovnica

Na današnji dan, 2.10.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 11.12.2021
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3842. Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode

 
 
Na podlagi drugega odstavka 17. člena, drugega odstavka 23. člena in tretjega odstavka 149. člena ter za izvrševanje tretjega odstavka 104. člena in 105. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13 in 56/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O
o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(namen)

 
Ta uredba v skladu z Direktivo Sveta št. 91/271/EGS z dne 21. maja 1991 o čiščenju komunalne odpadne vode (UL L št. 135 z dne 30. 5. 1991, str. 40), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta 2013/64/EU z dne 17. decembra 2013 o spremembi direktiv Sveta 91/271/EGS in 1999/74/EC ter direktiv 2000/60/ES, 2006/7/ES, 2006/25/ES in 2011/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta zaradi spremembe položaja Mayotta v razmerju do Evropske unije (UL L št. 353 z dne 28. 12. 2013, str. 8), ureja:
 
-
emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav,
 
-
emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav in
 
-
vsebino operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.
 

2. člen

(vsebina)

 
(1)
Ta uredba v zvezi z emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav določa:
 
-
merila občutljivosti vodnih teles površinskih voda,
 
-
mejne vrednosti emisije snovi,
 
-
ukrepe zmanjševanja emisije snovi pri odvajanju komunalne odpadne vode in
 
-
monitoring stanja vodnih teles, v katera se odvajajo komunalne odpadne vode.
 
(2)
Ta uredba v zvezi z emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, poleg zahtev iz prejšnjega odstavka določa posebne zahteve v zvezi z njihovim obratovanjem.
 
(3)
Ta uredba v zvezi z odvajanjem in čiščenjem komunalne in padavinske odpadne vode, ki se izvaja kot obvezna občinska gospodarska javna služba odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (v nadaljnjem besedilu: javna služba), določa:
 
-
vrste nalog, ki se izvajajo v okviru javne službe in
 
-
oskrbovalne standarde in tehnične, vzdrževalne, organizacijske ter druge ukrepe in normative za izvajanje javne službe.
 

3. člen

(uporaba)

 
(1)
Ta uredba se uporablja za odvajanje in čiščenje:
 
-
komunalne odpadne vode,
 
-
padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo,
 
-
mešanice komunalne in industrijske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo,
 
-
mešanice komunalne in padavinske odpadne vode, ki se odvaja po mešanem kanalizacijskem omrežju, in
 
-
mešanice komunalne in industrijske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo, s padavinsko odpadno vodo, ki se odvaja po mešanem kanalizacijskem omrežju.
 
(2)
Ta uredba se uporablja za komunalne in skupne čistilne naprave, namenjene čiščenju komunalne odpadne vode ali mešanic odpadnih voda iz prejšnjega odstavka.
 
(3)
Določbe te uredbe, ki se nanašajo na:
 
-
komunalno odpadno vodo, se uporabljajo tudi glede mešanice odpadnih voda iz tretje, četrte in pete alineje prvega odstavka tega člena, razen če ta uredba določa drugače,
 
-
komunalno čistilno napravo, se uporabljajo tudi glede skupne čistilne naprave, ki je namenjena izvajanju javne službe, razen če ta uredba določa drugače, in
 
-
malo komunalno čistilno napravo, se uporabljajo tudi glede tipske male komunalne čistilne naprave, razen če ta uredba določa drugače.
 
(4)
Za vprašanja, ki se nanašajo na emisijo snovi pri odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode in niso posebej urejena s to uredbo, se uporablja predpis, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window