Navigacija

Uredba o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 45-1908/2014, stran 5122 DATUM OBJAVE: 20.6.2014

RS 45-1908/2014

 
 

1908. Uredba o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu

 
 
Na podlagi 10., 12. in 23. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O
o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina in namen)

 
(1)
Ta uredba določa ukrepe, vlagatelje, upravičence, pogoje in postopke dodelitve finančne pomoči za izboljšanje ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, z namenom ohranjanja kmetijske dejavnosti in poseljenosti slovenskega podeželja.
 
(2)
Sredstva se dodelijo po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 9; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1408/2013/EU).
 

2. člen

(pomen izrazov)

 
Izraza, uporabljena v tej uredbi, imata naslednji pomen:
 
-
kmetijska dejavnost je primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov, ki so navedeni v prilogi I Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL C št. 326 z dne 26. 10. 2012, str. 47), razen ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva iz Uredbe (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 (UL L št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (EU) št. 1385/2013 z dne 17. decembra 2013 o spremembi uredb Sveta (ES) št. 850/98 in (ES) št. 1224/2009 ter uredb (ES) št. 1069/2009, (EU) št. 1379/2013 in (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, zaradi spremembe položaja Mayotta v razmerju do Evropske unije (UL L št. 354, 28. 12. 2013, str. 86);
 
-
podjetje je kmetijsko gospodarstvo v skladu z 2. točko 3. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14; v nadaljnjem besedilu: Zakon o kmetijstvu), ki je dejavno v primarni kmetijski proizvodnji, ne glede na pravni status in način financiranja kmetijskega gospodarstva.
 

3. člen

(vlagatelj in upravičenec)

 
(1)
Vlagatelj je nosilec kmetijskega gospodarstva v skladu s 3. točko 3. člena Zakona o kmetijstvu, ki vlaga vlogo v skladu s to uredbo.
 
(2)
Upravičenec je kmetijsko gospodarstvo, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev pomoči po tej uredbi.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window