Navigacija

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o povzetku letnega poročila pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad ter skupine kritnih skladov

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 27-1157/2018, stran 4004 DATUM OBJAVE: 20.4.2018

VELJAVNOST: od 5.5.2018 / UPORABA: od 5.5.2018

RS 27-1157/2018

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 5.5.2018 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 29.1.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 27/18

Časovnica

Na današnji dan, 29.1.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 5.5.2018
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1157. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o povzetku letnega poročila pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad ter skupine kritnih skladov

 
 
Na podlagi tretjega odstavka 291. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPDT, 23/17, 40/17 in 65/17) in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja
 

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o povzetku letnega poročila pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad ter skupine kritnih skladov

 

1. člen

 
V Sklepu o povzetku letnega poročila pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad, ter skupine kritnih skladov(Uradni list RS, št. 79/13) se v PRILOGI 1, v delu »BILANCA STANJA«, besedilo
 
»B. Finančne naložbe
 
1.
v posojila in depozite
 
2.
v posesti do zapadlosti
 
3.
razpoložljive za prodajo
 
4.
vrednotene po pošteni vrednosti«,
 
nadomesti z besedilom, ki se glasi:
 
»B. a. Finančne naložbe (pokojninskega sklada, ki je oblikovan kot kritni sklad pri zavarovalnici, ki uporablja Mednarodni računovodski standard 39),
 
1.
v posojila in depozite
 
2.
v posesti do zapadlosti
 
3.
razpoložljive za prodajo
 
4.
vrednotene po pošteni vrednosti preko poslovnega izida
 
B. b. Finančne naložbe (pokojninske družbe in pokojninskega sklada, ki je oblikovan kot kritni sklad, pri zavarovalnici, ki uporablja Mednarodni standard računovodskega poročanja 9)
 
1.
merjene po odplačni vrednosti
 
2.
merjene po pošteni vrednosti preko drugega vseobsegajočega donosa
 
3.
merjene po pošteni vrednosti skozi poslovni izid«.
 

2. člen

 
V PRILOGI 1 se IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA nadomesti z besedilom, ki se glasi:
 
»IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA
 
I. Finančni prihodki
 
II. Prihodki od naložbenih nepremičnin
 
III. Finančni odhodki
 
IV. Odhodki od naložbenih nepremičnin
 
V. Rezultat iz naložbenja (I. + II. – III. – IV.)
 
VI. Prihodki iz vplačil upravljavca zaradi nedoseganja zajamčenega donosa
 
VII. Drugi prihodki
 
VIII. Odhodki v zvezi z upravljanjem in poslovanjem kritnega sklada
 
1.
Provizija za upravljanje
 
2.
Odhodki v zvezi z banko skrbnico
 
3.
Odhodki v zvezi z revidiranjem
 
4.
Odhodki v zvezi z obveščanjem članov kritnega sklada
 
5.
Odhodki iz posredovanja pri nakupu in prodaji vrednostnih papirjev
 
6.
Drugi odhodki, ki v skladu s pravili upravljanja neposredno bremenijo kritni sklad
 
IX. Drugi odhodki
 
X. Čisti poslovni izid, namenjen zavarovancem (V. + VI. + VII. – VIII. – IX.)«.
 

3. člen

 
Povzetek letnega poročila kritnega sklada oziroma skupine kritnih skladov mora upravljavec prvič objaviti v skladu s tem sklepom za poslovno leto 2018.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window