Navigacija

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prestavitev regionalne ceste R1-215/1162 Trebnje–Mokronog (Obvoznica Mirna) v Občini Mirna in Občini Šentrupert

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 11-445/2016, stran 1402 DATUM OBJAVE: 15.2.2016

VELJAVNOST: od 1.3.2016 / UPORABA: od 1.3.2016

RS 11-445/2016

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.3.2016 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 31.5.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 11/16

Časovnica

Na današnji dan, 31.5.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 1.3.2016
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

445. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prestavitev regionalne ceste R1-215/1162 Trebnje–Mokronog (Obvoznica Mirna) v Občini Mirna in Občini Šentrupert

 
 
Na podlagi 56. in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) ter 17. člena Statuta Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/11) in 19. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07 in 102/09) sta Občinski svet Občine Mirna na 8. redni seji dne 2. 2. 2016 ter Občinski svet Občine Šentrupert na 10. redni seji dne 3. 2. 2016 sprejela
 

O D L O K
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prestavitev regionalne ceste R1-215/1162 Trebnje–Mokronog (Obvoznica Mirna) v Občini Mirna in Občini Šentrupert

 

I. SPLOŠNI DOLOČBI

 

1. člen

(podlaga občinskega podrobnega prostorskega načrta)

 
(1)
S tem odlokom se ob upoštevanju Občinskega prostorskega načrta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 81/13 in 94/13 – teh. popr.) in Občinskega prostorskega načrta Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/14) sprejme občinski podrobni prostorski načrt za prestavitev regionalne ceste R1-215/1162 Trebnje–Mokronog (Obvoznica Mirna), v nadaljevanju OPPN za obvoznico Mirna.
 
(2)
OPPN je izdelal Acer Novo mesto, d.o.o., pod št. OPPN–L2/2012.
 

2. člen

(vsebina občinskega podrobnega prostorskega načrta)

 
OPPN za prestavitev regionalne ceste R1-215/1162 Trebnje–Mokronog (Obvoznica Mirna) vsebuje tekstualni del (odlok), grafični del in priloge.
 
A)
Odlok:
 
-
Načrtovane prostorske ureditve
 
-
Območje OPPN
 
-
Pogoji glede posegov v prostor
 
-
Pogoji glede priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
 
-
Merila in pogoji za parcelacijo
 
-
Pogoji za celostno ohranjanje narave, varstvo okolja in naravnih dobrin, upravljanje voda, varovanje zdravja ljudi, obrambe države ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
 
-
Etapnost izvedbe prostorske ureditve
 
-
Drugi pogoji in zahteve za izvajanje OPPN
 
-
Dopustna odstopanja
 
-
Prehodne in končne določbe
 
B)
Grafični del:
 
1
Izsek iz občinskih prostorskih načrtov
1:5000
2
Območje OPPN z obstoječim parcelnim stanjem
1:2500
3
Vplivi in povezave v prostoru
1:5000
4
Ureditvena situacija
1:1000
5
Zbirna situacija gospodarske javne infrastrukture
1:1000
6
Načrt parcel
1:1000
7
Rešitve in ukrepi za varstvo okolja in kulturne dediščine
1:5000
8
Značilni prerezi
1:200
 
C)
Priloge:
 
-
Izvleček iz občinskih prostorskih načrtov Občine Mirna in Občine Šentrupert
 
-
Prikaz stanja prostora
 
-
Seznam strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve prostorskega akta
 
-
Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
 
-
Obrazložitev in utemeljitev OPPN
 
-
Povzetek za javnost
 
-
Odločba glede celovite presoje vplivov na okolje
 

II. NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE

 

3. člen

(načrtovane prostorske ureditve)

 
V okviru tega OPPN je predvidena prestavitev regionalne ceste R1-215/1162 Trebnje–Mokronog skozi naselje Mirna z ustreznimi pripadajočimi ureditvami. Prestavitev je načrtovana z namenom prometne razbremenitve naselja Mirna. Skupna dolžina trase ceste znaša 1.750 km.
 

III. OBMOČJE OPPN

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window