Navigacija

Uredba o državnem prostorskem načrtu za RTP 110/20 kV Dobruška vas

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 57-2524/2014, stran 6521 DATUM OBJAVE: 25.7.2014

VELJAVNOST: od 9.8.2014 / UPORABA: od 9.8.2014

RS 57-2524/2014

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 10.6.2017 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 10.12.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 57/14, 26/17

Časovnica

Na današnji dan, 10.12.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 10.6.2017
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2524. Uredba o državnem prostorskem načrtu za RTP 110/20 kV Dobruška vas

 
 
Na podlagi drugega odstavka 37. člena v zvezi s prvim odstavkom 62. člena in na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 – popr. in 57/12) v zvezi s 27. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 57/12) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O
o državnem prostorskem načrtu za RTP 110/20 kV Dobruška vas

 

I. SPLOŠNI DOLOČBI

 

1. člen

(podlaga državnega prostorskega načrta)

 
(1)
S to uredbo se v skladu z Odlokom o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04, 33/07 – ZPNačrt in 57/12 – ZPNačrt-B) in Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04, 33/07 – ZPNačrt in 57/12 – ZPNačrt-B) sprejme državni prostorski načrt za gradnjo RTP 110/20 kV Dobruška vas (v nadaljnjem besedilu: državni prostorski načrt).
 
(2)
Grafični del državnega prostorskega načrta, iz katerega je razvidno območje tega načrta, je kot priloga sestavni del te uredbe.
 
(3)
Državni prostorski načrt je v juniju 2014 pod številko projekta 7536 izdelalo podjetje LUZ, d. d., Ljubljana.
 

2. člen

(vsebina)

 
(1)
Ta uredba določa: načrtovane prostorske ureditve, območje državnega prostorskega načrta, pogoje glede namembnosti posegov v prostor, njihove lege, velikosti in oblikovanja, pogoje glede križanj oziroma prestavitev gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra ter priključevanja prostorskih ureditev nanje, merila in pogoje za parcelacijo, pogoje celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin, upravljanja voda, varovanja zdravja ljudi, obrambe države ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, etapnost izvedbe prostorske ureditve, druge pogoje in zahteve za izvajanje državnega prostorskega načrta, dopustna odstopanja in nadzor.
 
(2)
Sestavine iz prejšnjega odstavka so grafično prikazane v državnem prostorskem načrtu, ki je skupaj z obveznimi prilogami v tiskani obliki na vpogled na ministrstvu, pristojnem za prostor, in pri službi, pristojni za urejanje prostora v Občini Škocjan.
 
(3)
Postopek presoje vplivov na okolje ni bil izveden, ker se s tem državnim prostorskim načrtom niso predvideli posegi v okolje, za katere je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, treba izvesti presojo vplivov na okolje.
 
(4)
Oznake, navedene v 3., 7., 8., 10., 12., 17., 25. in 36. členu te uredbe, so oznake objektov, območij in ureditev iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta.
 

II. NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE

 

3. člen

(načrtovane prostorske ureditve)

 
(1)
S tem državnim prostorskim načrtom se načrtujejo naslednje prostorske ureditve:
 
-
gradnja razdelilne transformatorske postaje (v nadaljnjem besedilu: RTP) 110/20 kV Dobruška vas (v nadaljnjem besedilu: RTP Dobruška vas), ki zajema plato zunanjega 110 kV stikališča s priključnim daljnovodom s severne strani, objekt 20 kV razvoda s komandnim delom, dva boksa za energetska transformatorja (do vključno 40 MVA) z dušilkami ter manipulativne dostopne površine;
 
-
gradnja priključnega nadzemnega daljnovoda 2 × 110 kV (v nadaljnjem besedilu: priključni daljnovod), ki zajema gradnjo stebrov in napenjanje vodnikov, namestitev svetilk in opozorilnih krogel na vodnike ter ureditev ozemljitev in optičnih telekomunikacijskih povezav;
 
-
gradnja dostopnih poti do daljnovoda;
 
-
izvedba krajinskih ureditev na območjih, varovanih na podlagi predpisov o ohranjanju narave (v nadaljnjem besedilu: območja ohranjanja narave), in na območju stavbnih površin.
 
(2)
Državni prostorski načrt ureja tudi porušitev obstoječega stebra daljnovoda 2 × 110 kV Krško–Hudo.
 

III. OBMOČJE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window