Navigacija

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2012 – 1. rebalans 2012

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 75-3214/2011, stran 9863 DATUM OBJAVE: 29.9.2011

VELJAVNOST: od 30.9.2011 / UPORABA: od 30.9.2011

RS 75-3214/2011

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 30.9.2011 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 10.7.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 75/11

Časovnica

Na današnji dan, 10.7.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 30.9.2011
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3214. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2012 – 1. rebalans 2012

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 14/10 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN in 107/10) in 16. in 96. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07, 14/08 in 40/10) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 7. redni seji dne 20. 9. 2011 sprejel
 

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2012 – 1. rebalans 2012

 

1. člen

 
V Odloku o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2012 (Uradni list RS, št. 23/11) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
 
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
 
+-------+---------------------------------------+---------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV           |        |
|    |IN ODHODKOV              |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |Skupina/Podskupina kontov       | Proračun leta|
|    |                    |      2012|
|    |                    |    v eurih|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)  |  6.091.721,98|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        |  3.160.422,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI            |  1.963.649,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |700 Davki na dohodek na dobiček    |  1.827.534,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |703 Davki na premoženje        |   89.900,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve |   46.215,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |706 Drugi davki            |      0,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI           |  1.196.773,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |710 Udeležbe na dobičku in dohodki od |   145.803,00|
|    |premoženja               |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |711 Takse in pristojbine        |    3.100,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |712 Denarne kazni           |    3.900,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga     |    1.700,00|
|    |in storitev              |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki      |  1.042.270,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI          |      0,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |      0,00|
|    |sredstev                |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |721 Prihodki od prodaje zalog     |      0,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč in  |      0,00|
|    |neopredmetenih dolgoročnih sredstev  |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|73   |PREJETE DONACIJE            |    1.000,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov |    1.000,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |731 Prejete donacije iz tujine     |      0,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI          |  2.930.299,98|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih   |  1.913.056,98|
|    |javnofinančnih institucij       |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega   |  1.017.243,00|
|    |proračuna iz sredstev proračuna    |        |
|    |Evropske unije             |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|78   |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE   |      0,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |783 Prejeta sredstva iz proračuna EU  |      0,00|
|    |za kohezijsko politiko         |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)    |  7.366.533,59|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI             |   735.603,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |   237.661,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno |   36.941,00|
|    |varnost                |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve    |   434.054,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |403 Plačila domačih obresti      |   16.947,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |409 Rezerve              |   10.000,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI            |  1.109.879,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |410 Subvencije             |   190.848,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |411 Transferi posameznikom       |   659.270,00|
|    |in gospodinjstvom           |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |412 Transferi neprofitnim       |   74.691,00|
|    |organizacijam in ustanovam       |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi   |   185.070,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |414 Tekoči transferi v tujino     |      0,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI         |  5.286.915,59|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |  5.286.915,59|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI        |   234.136,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |431 Investic. transferi pravnim in   |   20.649,00|
|    |fiz. os., ki niso prorač. upor.    |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |432 Investic. transferi proračunskim  |   213.487,00|
|    |uporabnikom              |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |                    |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)   | –1.274.811,61|
|    |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)       |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV        |        |
|    |IN NALOŽB               |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN  |      0,00|
|    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |        |
|    |(750+751+752)             |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL     |      0,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil   |      0,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev    |      0,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |752 Kupnine iz naslova privatizacije  |      0,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |      0,00|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |      0,00|
|    |DELEŽEV                |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |440 Dana posojila           |      0,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev   |      0,00|
|    |in naložb               |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova |      0,00|
|    |privatizacije             |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |443 Povečanje namenskega premoženja v |      0,00|
|    |javnih skladih in drugih osebah    |        |
|    |javnega orava, ki imajo premoženje v  |        |
|    |svoji lasti              |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN   |      0,00|
|    |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA           |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |VII. ZADOLŽEVANJE (500)        |  1.280.000,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE              |  1.280.000,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |500 Domače zadolževanje        |  1.280.000,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |VIII. ODPLAČIILA DOLGA (550)      |    9.920,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA            |    9.920,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga      |    9.920,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA |   –4.731,61|
|    |RAČUNIH                |        |
|    | (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)      |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)   |  1.270.080,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |XI. NETO FINANCIRANJE         |  1.274.811,61|
|    |(VI.+X.-IX) =-III.           |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE  |    5.213,48|
|    |31.12.                 |        |
|    |PRETEKLEGA LETA            |        |
|    |9009 Splošni sklad za drugo      |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Mirna Peč.
 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti«.
 

2. člen

 
V 4. členu odloka se druga alinea spremeni tako, da se pravilno glasi:
 
»– prihodki od koncesij za izkoriščanje gozdov, ki se lahko porabijo za gradnjo infrastrukture lokalnega pomena.«
 
Doda se alinea, ki se glasi:
 
»– prihodki od koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, ki se lahko porabijo za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire.«
 

3. člen

 
Prvi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
 
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se bo občina v proračunu za leto 2012 zadolžila v višini 1.280.000,00 EUR.«

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window