Navigacija

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu stanovanjske zazidave »Rubnik« na Spodnji Polskavi

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 23-854/2013, stran 3086 DATUM OBJAVE: 18.3.2013

VELJAVNOST: od 26.3.2013 / UPORABA: od 26.3.2013

RS 23-854/2013

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 26.3.2013 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 21.1.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 23/13

Časovnica

Na današnji dan, 21.1.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 26.3.2013
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

854. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu stanovanjske zazidave »Rubnik« na Spodnji Polskavi

 
 
Na podlagi petega odstavka 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07, 27/08, 27/08 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl.US:U-I-176/08-10, 40/12-ZUJF) in 16. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 15. redni seji 14. 2. 2013 sprejel
 

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu stanovanjske zazidave »Rubnik« na Spodnji Polskavi

 

I. UVODNE DOLOČBE

 

1. člen

(predmet odloka)

 
S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski načrt stanovanjske zazidave »Rubnik« na Spodnji Polskavi, ki ga je izdelal IBIS, d.o.o. Slovenska Bistrica, pod št. projekta 1/2010, v septembru 2012.
 
V skladu z odločbo Ministrstva za okolje, Direktorat za okolje, št. 35409-249/2010, dne 2. 10. 2010, je bilo potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje. Sestavni del postopka celovite presoje je tudi izvedba presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja.
 
Okoljsko poročilo, hidrološko-hidravlična študija ter mnenje MOP o ustreznosti okoljskega poročila, so sestavni del odloka.
 
Okoljsko poročilo za OPPN stanovanjske zazidave »Rubnik«, je v avgustu 2011 izdelal OIKOS svetovanje za razvoj d.o.o., Kamnik, s številko projekta 1342/11.
 
Hidrološko-hidravlično študijo za območje OPPN Rubnik na Spodnji Polskavi, je v maju 2011 izdelal OIKOS svetovanje za razvoj d.o.o., Kamnik, s številko projekta 1310/11.
 

2. člen

(sestavni deli OPPN)

 
Občinski podrobni prostorski načrt vsebuje tekstualni del, grafični del, smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora in okoljsko poročilo.
 
Kartografski del obsega:
 
1.
NAČRT NAMENSKE RABE PROSTORA
 
1.
1 Izsek iz kartografske dokumentacije k planu 1:5000;
 
1.
2 Ortofoto posnetek območja;
 
1.
3 Katastrski načrt v merilu 1:1000;
 
1.
4 Geodetski načrt območja v merilu 1:500;
 
2 NAČRT UREDITVENEGA OBMOČJA Z NAČRTOM PARCELACIJE
 
2.
1 Načrt gradbenih parcel v katastrski situacij v merilu 1:1000;
 
2.
2 Ureditveno območje z načrtom parcelacije v merilu 1:500;
 
2.
3 Prikaz prostorske ureditve z ureditvenim območjem v merilu 1:500;
 
2.
4 Tehnični elementi za zakoličenje objektov v merilu 1:500;
 
3 NAČRT UMESTITVE NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR S PRIKAZOM VPLIVOV IN POVEZAV S SOSEDNJIMI OBMOČJI
 
3.
1 Zasnova cestnega omrežja v merilu 1:5000;
 
3.
2 Zasnova projektnih rešitev energetske, komunalne in druge gospodarske infrastrukture v merilu 1:500;
 
3.
3 Prikaz skupnega vplivnega območja v merilu 1:500;
 
3.
4 Rešitve in ukrepi za varstvo okolja, ohranjanje narave in obrambo v merilu 1:500;
 
3.
5 Karakteristični prerezi v merilu 1:500.
 
Tekstualni del obsega:
 
1.
0 Opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z OPPN;
 
1.
1 Ureditveno območje OPPN;
 
1.
2 Vplivno območje;
 
1.
3 Opis vplivov in povezav prostorske ureditve s sosednjimi območji;
 
1.
4 Opis rešitev načrtovanih objektov in površin;
 
1.
5 Lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje;
 
2.
Zasnovo projektnih rešitev prometne, energetske, komunalne in druge gospodarske infrastrukture;
 
3.
Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine ter trajnostno rabo naravnih dobrin;
 
4.
Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
 
5.
Tolerance;
 
6.
Načrt parcelacije;
 
7.
Etapnost izvedbe;
 
8.
Obveznosti investitorjev in izvajalcev;
 
8.
1 Splošne obveznosti;
 
8.
2 Posebne obveznosti;
 
9.
Končne določbe.
 
IV. SEZNAM PRILOG OPPN:
 
IV/1 POVZETEK ZA JAVNOST
 
IV/2 IZVLEČEK IZ STRATEŠKEGA PROSTORSKEGA AKTA
 
2.
1 Prostorski plan občine
 
IV/3 OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV OPPN
 
IV/4 SMERNICE IN MNENJA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA IN ANALIZA SMERNIC
 
Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
 
IV/5 OSTALA DOKAZILA IN STROKOVNE PODLAGE
 
2. Okoljsko poročilo za OPPN, št. 1342/11, izdelal v avgustu 2011, OIKOS d.o.o., Kamnik.
 
3.
Hidrološko-hidravlična študija za območje OPPN Rubnik na Spodnji Polskavi, št. naloge 1310/2011, izdelal v maju 2011, OIKOS d.o.o.
 
4.
Mnenje Ministrstva za okolje in prostor o ustreznosti okoljskega poročila št. 35409-249/2010/12, z dne 7. 11. 2011.
 
5.
Odločba Ministrstva za kmetijstvo in okolje o potrditvi plana OPPN, št. 35409-249/2010/18, z dne 17. 8. 2012.
 
6.
Strokovna podlaga Ureditev EE omrežja za napajanje stanovanjske zazidave Rubnik na Spodnji Polskavi, št. naloge 32/12-SB, izdelal v januarju 2012, ELEKTRO Maribor, d.d., Maribor.
 
7.
Strokovna podlaga Izvedba TK kabelske kanalizacije za predvideno stanovanjsko zazidavo Rubnik, št. naloge 1/2010, izdelal GVO d.o.o., Ljubljana.
 

II. UREDITVENO OBMOČJE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

 

3. člen

(opis prostorske ureditve)

 
Z občinskim podrobnim načrtom se določajo merila in pogoji za prostorsko ureditev in gradnjo stanovanjskih objektov s pripadajočo gospodarsko infrastrukturo.
 
Lokacija se nahaja v JZ delu naselja Spodnja Polskava, na območju t.i. Gmajne. Območje na vzhodni, severni in južni strani meji na območje, ki je pozidano s stanovanjskimi in drugimi objekti, na Z strani so kmetijske oziroma gozdne površine.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window