Navigacija

Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 64-2580/2013, stran 7802 DATUM OBJAVE: 30.7.2013

VELJAVNOST: od 31.7.2013 / UPORABA: od 31.7.2013

RS 64-2580/2013

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 31.7.2013 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 25.1.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 64/13

Časovnica

Na današnji dan, 25.1.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 31.7.2013
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2580. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec

 
 
Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12 in 57/12 – ZUPUDPP-A) ter 29. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 4. in 29. 7. 2013 sprejel
 

O D L O K
o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec

 

1 Uvodne določbe

 

1. člen

(predmet občinskega prostorskega načrta)

 
(1)
S tem odlokom se sprejme Občinski prostorski načrt Občine Žalec (v nadaljevanju: OPN), ki vsebuje strateški in izvedbeni del. Občina Žalec je sprejela Sklep o začetku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Žalec in ga objavila v Uradnem listu RS, št. 54/07. V sklepu je opredelila, da je priprava OPN nadaljevanje postopka izdelave Strategije prostorskega razvoja Občine Žalec in Prostorskega reda Občine Žalec, ki ga je občina vodila na podlagi Zakona o urejanju prostora (ZUreP-1).
 
(2)
OPN velja na celotnem območju Občine Žalec.
 
(3)
Strateški del OPN ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev določa:
 
-
izhodišča in cilje ter zasnovo prostorskega razvoja občine,
 
-
zasnovo gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra lokalnega pomena,
 
-
okvirna območja naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ki so z njimi prostorsko povezana,
 
-
okvirna območja razpršene poselitve,
 
-
usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo,
 
-
usmeritve za razvoj v krajini,
 
-
usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč in
 
-
usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev.
 
(4)
Izvedbeni del OPN določa:
 
-
območja namenske rabe prostora,
 
-
prostorske izvedbene pogoje in
 
-
območja, za katera se pripravi občinski podrobni prostorski načrt.
 
(5)
Poleg določb tega odloka je potrebno upoštevati tudi druge predpise in druge akte, ki določajo pravne režime v prostoru in na podlagi katerih je v postopku izdaje gradbenega dovoljenja treba pridobiti pogoje in soglasja.
 
(6)
Skladno z odločbo Ministrstva za okolje in prostor, št. 35409-115/2005-JL, z dne 18. 4. 2007 je izdelano okoljsko poročilo in dodatek za presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe planov na varovana območja za OPN (izdelal Ipsum d.o.o., št. proj. 200-01/08). V tem odloku so upoštevani omilitveni ukrepi, ki izhajajo iz okoljskega poročila.
 
(7)
OPN je izdelal Razvojni center PLANIRANJE d.o.o. Celje, pod št. projekta 321/07.
 

2. člen

(vsebina in oblika OPN)

 
(1)
OPN vsebuje tekstualni del (odlok) in grafični del.
 
(2)
Tekstualni del OPN je sestavljen iz naslednjih poglavij:
 
1.
Uvodne določbe
 
2.
Strateški del
 
3.
Izvedbeni del
 
4.
Končne določbe.
 
(3)
Sestavni del odloka so priloge:
 
-
Priloga 1: Prostorski izvedbeni pogoji (PIP) za posamezna območja podrobnejše namenske rabe
 
-
Priloga 2: Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji (PIP) za posamezna območja enote urejanja prostora (EUP) in prostorski izvedbeni pogoji (PIP) na območjih predvidenih občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN)
 
-
Priloga 3: Vrste dopustnih gradenj nezahtevnih in enostavnih objektov po posameznih vrstah podrobnejše namenske rabe prostora.
 
(4)
Grafični del strateškega dela OPN vsebuje naslednje karte:
 
+---------+------------------------+-------+
|Številka |Karta          |Merilo |
+---+-----+------------------------+-------+
|I |   |Zasnova prostorskega  |M 1:50 |
|  |   |razvoja občine     |000  |
+---+-----+------------------------+-------+
|II |   |Zasnova gospodarske   |M 1:50 |
|  |   |javne infrastrukture  |000  |
|  |   |lokalnega pomena in   |    |
|  |   |grajenega javnega dobra |    |
+---+-----+------------------------+-------+
|III|   |Okvirna območja     |M 1:50 |
|  |   |naselij, vključno z   |000  |
|  |   |območji razpršene    |    |
|  |   |gradnje, ki so z njimi |    |
|  |   |prostorsko povezana in |    |
|  |   |okvirna območja     |    |
|  |   |razpršene poselitve   |    |
+---+-----+------------------------+-------+
|IV |   |Usmeritve za prostorski |M 1:50 |
|  |   |razvoj občine:     |000  |
+---+-----+------------------------+-------+
|  |IV/1 |Usmeritve za razvoj   |    |
|  |   |poselitve in celovito  |    |
|  |   |prenovo         |    |
+---+-----+------------------------+-------+
|  |IV/2 |Usmeritve za razvoj v  |    |
|  |   |krajini         |    |
+---+-----+------------------------+-------+
|  |IV/3 |Usmeritve za določitev |    |
|  |   |namenske rabe zemljišč |    |
+---+-----+------------------------+-------+
|  |IV/4 |Usmeritve za določitev |    |
|  |   |prostorskih izvedbenih |    |
|  |   |pogojev         |    |
+---+-----+------------------------+-------+
 
(5)
Grafični del izvedbenega dela OPN vsebuje naslednje karte:
 
+--------+------------------------+-------+
|Številka|Karta          |Merilo |
+--------+------------------------+-------+
|1    |Pregledna karta občine |M 1:50 |
|    |z razdelitvijo na liste |000  |
+--------+------------------------+-------+
|2    |Pregledna karta občine |M 1:50 |
|    |s prikazom osnovne   |000  |
|    |namenske rabe in    |    |
|    |ključnih omrežij    |    |
|    |gospodarske javne    |    |
|    |infrastrukture     |    |
+--------+------------------------+-------+
|3    |Prikaz območij enot   |M1:5  |
|    |urejanja prostora,   |000  |
|    |osnovne oziroma     |    |
|    |podrobnejše namenske  |    |
|    |rabe prostora in    |    |
|    |prostorskih izvedbenih |    |
|    |pogojev         |    |
+--------+------------------------+-------+
|4    |Prikaz območij enot   |M1:5  |
|    |urejanja prostora in  |000  |
|    |gospodarske javne    |    |
|    |infrastrukture     |    |
+--------+------------------------+-------+
 
(6)
OPN je izdelan v digitalni in analogni obliki.
 

3. člen

(obvezne priloge OPN)

 
Obvezne priloge OPN so:
 
-
izvleček iz Strategije prostorskega razvoja Slovenije,
 
-
Prikaz stanja prostora,
 
-
strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve v OPN,
 
-
smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
 
-
obrazložitev in utemeljitev OPN,
 
-
povzetek za javnost,
 
-
okoljsko poročilo.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window