Navigacija

Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (ZFfS-1)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 83-3287/2012, stran 8539 DATUM OBJAVE: 6.11.2012

VELJAVNOST: od 21.11.2012 / UPORABA: od 21.11.2012

RS 83-3287/2012

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 1.1.2014 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 5.4.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 83/12

Časovnica

Na današnji dan, 5.4.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 1.1.2014
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3287. Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (ZFfS-1)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (ZFfS-1)

 
Razglašam Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (ZFfS-1), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 25. oktobra 2012.
 
Št. 003-02-8/2012-8
 
Ljubljana, dne 2. novembra 2012
 
dr. Danilo Türk l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O FITOFARMACEVTSKIH SREDSTVIH (ZFfS-1)

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina)

 
(1)
Ta zakon v skladu z Direktivo 2009/128/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti za doseganje trajnostne rabe pesticidov (UL L št. 309 z dne 24. 11. 2009, str. 71), zadnjič popravljeno s Popravkom Direktive 2009/128/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti za doseganje trajnostne rabe pesticidov (UL L št. 161 z dne 29. 6. 2010. str. 11), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2009/128/ES) ureja promet in uporabo fitofarmacevtskih sredstev (v nadaljnjem besedilu: FFS), določa nacionalni akcijski program za doseganje trajnostne rabe FFS, usposabljanje o FFS, preglede za naprave za nanašanje FFS, posebne ukrepe v zvezi z uporabo FFS, obveščanje javnosti o FFS, strokovne naloge in raziskovalno delo v zvezi s FFS, zbirke podatkov in pridobivanje ter uporabo podatkov, laboratorije, kazenske določbe ter pooblastila organov, ki so odgovorni za izvrševanje tega zakona in nadzor nad njegovim izvajanjem ter predpisi, izdanimi na podlagi tega zakona.
 
(2)
Ta zakon ureja tudi registracijo in izdajo dovoljenj FFS, pristojbine in način vodenja podatkov o prometu in uporabi FFS za izvajanje Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (UL L št. 309 z dne 24. 11. 2009, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1107/2009/ES).
 

2. člen

(cilji)

 
Cilji tega zakona so, da se FFS uporabljajo na način, ki omogoča razvoj trajnostnega in konkurenčnega kmetijstva ter zagotavlja visoko raven varstva zdravja ljudi in živali ter varovanja okolja, uvajanje obvezne uporabe integriranega varstva rastlin pred škodljivimi organizmi in spodbujanje alternativnih pristopov in tehnik na področju njihovega zatiranja.
 

3. člen

(pomen izrazov)

 
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen:
 
1.
poklicni uporabnik pomeni fizično ali pravno osebo, ki uporablja FFS pri opravljanju svoje dejavnosti;
 
2.
nepoklicni uporabnik pomeni fizično ali pravno osebo, ki uporablja FFS, ki so dovoljena za nepoklicno rabo;
 
3.
distributer pomeni vsako fizično ali pravno osebo, ki se ukvarja s prometom s FFS na debelo oziroma na drobno;
 
4.
svetovalec za FFS pomeni fizično osebo, ki pri izvajanju svoje poklicne dejavnosti svetuje v zvezi z varstvom rastlin pred škodljivimi organizmi in varno uporabo FFS;
 
5.
uporaba FFS pomeni vse oblike ravnanja s FFS od nakupa dalje, vključno s shranjevanjem oziroma skladiščenjem FFS, ravnanjem s škropilno brozgo ter z embalažo in ostanki FFS;
 
6.
promet s FFS na debelo pomeni dejavnosti nakupa, skladiščenja, prodaje in sprostitve FFS v prost promet;
 
7.
promet s FFS na drobno pomeni prodajo FFS posameznim fizičnim in pravnim osebam za njihovo osebno uporabo ali uporabo pri opravljanju poklicne dejavnosti;
 
8.
naprave za nanašanje FFS pomenijo naprave, namenjene posebej za nanašanje FFS, vključno z opremo, ki je bistvena za učinkovito delovanje takšne naprave, kot so šobe, manometri, filtri, cedila in čistilne naprave za rezervoar;
 
9.
tretiranje je nanašanje FFS na rastline, rastlinske proizvode, v tla ali objekte zaradi varstva rastlin in rastlinskih proizvodov pred škodljivimi organizmi, vključno s pleveli;
 
10.
dobra praksa varstva rastlin je dobra praksa varstva rastlin kot je opredeljena v 3. členu Uredbe 1107/2009/ES;
 
11.
škodljivi organizmi so škodljivi organizmi, kot so opredeljeni v 3. členu Uredbe 1107/2009/ES;
 
12.
kazalec tveganja pomeni rezultat izračuna, ki se uporabi za oceno tveganja FFS za zdravje ljudi oziroma okolje;
 
13.
nekemične metode so ne-kemične metode kot so opredeljene v 3. členu Uredbe 1107/2009/ES;
 
14.
površinske vode so celinske vode razen podzemne vode, somornice in obalno morje, ki glede kemijskega stanja vključujejo tudi teritorialno morje;
 
15.
podzemne vode so vode pod zemeljskim površjem v zasičenem območju in v neposrednem stiku s tlemi ali podtaljem;
 
16.
FFS so sredstva v obliki, v kateri se dobavljajo uporabniku, ki so sestavljena iz aktivnih snovi, varoval ali sinergistov ali te aktivne snovi vsebujejo in se uporabljajo za namene, določene v 2. členu Uredbe 1107/2009/ES;
 
17.
aktivne snovi so snovi kot so opredeljene v 2. členu Uredbe 1107/2009/ES;
 
18.
varovala so varovala kot so opredeljena v 2. členu Uredbe 1107/2009/ES;
 
19.
sinergisti so sinergisti kot so opredeljeni v 2. členu Uredbe 1107/2009/ES;
 
20.
dobra kmetijska praksa pri uporabi s FFS tretiranega semena je praksa, pri kateri se tretirano seme uporablja na način, ki je v skladu s opozorili in obvestili navedenimi na etiketi, da se preprečijo mehanske poškodbe semena, zmanjša odpadni prah pri rokovanju in uporabi tretiranega semena, ki posledično preprečuje negativne vplive na zdravje ljudi in okolje;
 
21.
rastline so rastline kot so opredeljene v 3. členu Uredbe 1107/2009/ES;
 
22.
rastlinski proizvodi so rastlinski proizvodi kot so opredeljeni v 3. členu Uredbe 1107/2009/ES;
 
23.
javna površina je površina, katere raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot so javna cesta, ulica, trg, tržnica, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, rekreacijska površina in podobna površina.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window