Navigacija

Zakon za urejanje položaja študentov (ZUPŠ-1)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 54-1186/2022, stran 3638 DATUM OBJAVE: 20.4.2022

VELJAVNOST: od 5.5.2022 / UPORABA: od 5.5.2022

RS 54-1186/2022

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 5.5.2022 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 1.10.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 54/22

Časovnica

Na današnji dan, 1.10.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 5.5.2022
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1186. Zakon za urejanje položaja študentov (ZUPŠ-1)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona za urejanje položaja študentov (ZUPŠ-1)

 
Razglašam Zakon za urejanje položaja študentov (ZUPŠ-1), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 6. aprila 2022.
 
Št. 003-02-1/2022-128
 
Ljubljana, dne 14. aprila 2022
 
Borut Pahor predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N 
ZA UREJANJE POLOŽAJA ŠTUDENTOV (ZUPŠ-1) 

 

I. DEL SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina zakona)

 
S tem zakonom se spreminjajo in dopolnjujejo določbe naslednjih zakonov:
 
1.
Zakon o subvencioniranju študentske prehrane (Uradni list RS, št. 86/14 – uradno prečiščeno besedilo in 61/17 – ZUPŠ);
 
2.
Zakon o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 – ZUPJS-C, 8/16, 61/17 – ZUPŠ in 31/18);
 
3.
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 –ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18, 47/19 in 189/20 – ZFRO);
 
4.
Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ, 65/17, 175/20 – ZIUOPDVE in 57/21 – odl. US);
 
5.
Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04 in 100/13);
 
6.
Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US in 15/22).
 

II. DEL SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAKONOV

 

1. Zakon o subvencioniranju študentske prehrane

 

2. člen

 
V Zakonu o subvencioniranju študentske prehrane (Uradni list RS, št. 86/14 – uradno prečiščeno besedilo in 61/17 – ZUPŠ) se v 4. členu število »2,35« nadomesti s številom »3,50«.
 

3. člen

 
V 7. členu se tretji odstavek črta.
 
Dosedanji četrti odstavek, ki postane tretji odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
 
»Subvencionirani obroki se lahko nudijo od 07.00 do 22.00 ure.«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window