Navigacija

Odlok o proračunu Občine Beltinci za leto 2018

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 5-238/2017, stran 835 DATUM OBJAVE: 3.2.2017

VELJAVNOST: od 4.2.2017 / UPORABA: od 1.1.2018

RS 5-238/2017

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.1.2018 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 17.5.2021: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 5/17

Časovnica

Na današnji dan, 17.5.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • ŠE V OBDELAVI
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.1.2018
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

238. Odlok o proračunu Občine Beltinci za leto 2018

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08, 79/09, 14/00, 51/10, 84/10 in 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 16. člena Statuta Občine Beltinci (UPB-1 – Uradni list RS, št. 22/16) je Občinski svet Občine Beltinci na 21. redni seji dne 26. 1. 2017 sprejel
 

O D L O K
o proračunu Občine Beltinci za leto 2018

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

 
S tem odlokom se za proračun Občine Beltinci za leto 2018 (v nadaljevanju: proračun) določajo struktura in višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna, obseg zadolževanja in poroštev na ravni občine terupravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter občinskim premoženjem.
 

2. člen

 
Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.
 
Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
 
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo prihodki, ki obsegajo:
 
-
davčne prihodke,
 
-
nedavčne prihodke,
 
-
kapitalske prihodke in
 
-
transferne prihodke.
 
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo odhodki, ki obsegajo:
 
-
tekoče odhodke,
 
-
tekoče transfere,
 
-
investicijske odhodke in
 
-
investicijske transfere.
 
V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih naložb ter odhodki iz naslova povečanja finančnih naložb.
 
V računu financiranja se izkazujejo odplačila dolgov in zadolževanja, ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja. V računu financiranja se prav tako izkazujejo načrtovane spremembe denarnih sredstev na računih proračuna v proračunskem letu.
 
Posebni del proračuna je finančni načrt po neposrednih proračunskih uporabnikih (občinski svet, župan/podžupan, nadzorni odbor, občinska uprava, medobčinski inšpektorat občin Beltinci, Črenšovci, Odranci, Turnišče in Velika Polana ter krajevne skupnosti Beltinci, Bratonci, Dokležovje, Gančani, Ižakovci, Lipa, Lipovci in Melinci), kjer so za vsakega proračunskega uporabnika analitično po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prihodkov in odhodkov izkazani prihodki ter odhodki po proračunskih postavkah, ki so uvrščene v programe po programski klasifikaciji. Proračun se sprejema na nivoju proračunskih postavk.
 
Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti oziroma plani razvojnih programov neposrednih uporabnikov, ki se jih ustrezno letno dopolnjuje glede na kazalce planiranja in eventualne spremembe kriterijev in normativov z upoštevanjem sprememb prednostnih nalog.
 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani občine.
 

3. člen

 
S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo, zakoni in odloki opravlja Občina Beltinci.
 

II. VIŠINA PRORAČUNA

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window