Navigacija

Odlok o proračunu Občine Kozje za leto 2019

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 12-434/2019, stran 914 DATUM OBJAVE: 27.2.2019

VELJAVNOST: od 28.2.2019 / UPORABA: od 28.2.2019

RS 12-434/2019

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 28.2.2019 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 5.6.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 12/19

Časovnica

Na današnji dan, 5.6.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 28.2.2019
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

434. Odlok o proračunu Občine Kozje za leto 2019

 
Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 80/16 – ZIPRS1718, 13/18), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 62/17) je Občinski svet Občine Kozje na 4. redni seji dne 21. 2. 2019 sprejel
 

O D L O K
o proračunu Občine Kozje za leto 2019

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(vsebina odloka)

 
S tem odlokom se za Občino Kozje za leto 2019 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
 
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
4.175.742
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.132.421
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
2.606.170
 
700 davki na dohodek in dobiček
2.404.300
 
703 davki na premoženje
124.460
 
704 domači davki na blago in storitve
77.410
 
706 drugi davki
 
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
526.251
 
710 udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
338.451
 
711 takse in pristojbine
2.500
 
712 denarne kazni 
4.100
 
713 prihodki od prodaje blaga in storitev
 
 
714 drugi nedavčni prihodki
181.200
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
59.200
 
720 prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
 
721 prihodki od prodaje zalog
0
 
722 prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
59.200
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
 
730 prejete donacije iz domačih virov 
0
 
731 prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740) 
984.121
 
740 transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
943.659
 
741 prejeta sredstva iz državnega proračuna in iz sredstev EU
40.462
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
4.704.635
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.166.280
 
400 plače in drugi izdatki zaposlenim
272.673
 
401 prispevki delodajalcev za socialno varnost
46.599
 
402 izdatki za blago in storitve 
762.343
 
403 plačila domačih obresti
27.560
 
409 rezerve
57.105
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
1.345.897
 
410 subvencije
75.000
 
411 transferi posameznikom in gospodinjstvom
860.032
 
412 transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
84.100
 
413 drugi tekoči domači transferi 
326.765
 
414 tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
2.055.158
 
420 nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.055.158
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
137.300
 
430 investicijski transferi
 
 
431 investicijski transferi 
82.800
 
432 investicijski transferi
54.500
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–528.893
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
 
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
 
 
750 prejeta vračila danih posojil 
0
 
751 prodaja kapitalskih deležev 
0
 
752 kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
 
 
440 dana posojila
0
 
441 povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
 
442 poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
 
443 povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in osebah javnega
0
 
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI.
PREJETA – DANA POSOJILA IN SPREM. KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
 
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
233.101
50
ZADOLŽEVANJE
 
 
500 domače zadolževanje
233.101
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
198.122
55
ODPLAČILA DOLGA
 
 
550 odplačila domačega dolga 
198.122
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–493.914
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
34.979
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
528.893
 
999 STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
 
 
splošni sklad za drugo
493.914
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Kozje.
 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

3. člen

(izvrševanje proračuna)

 
V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta. Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, in tega odloka.
 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
 
Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window