Navigacija

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena: območje Termoelektrarne Brestanica

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 73-2808/2012, stran 7345 DATUM OBJAVE: 28.9.2012

VELJAVNOST: od 13.10.2012 / UPORABA: od 13.10.2012

RS 73-2808/2012

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 13.10.2012 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 19.9.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 73/12

Časovnica

Na današnji dan, 19.9.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 13.10.2012
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2808. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena: območje Termoelektrarne Brestanica

 
 
Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12 in 57/12 – ZUPUDPP-A) in v povezavi z 42. členom Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 – popr. in 57/12) in 16. ter 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10 in 90/11) je Občinski svet Občine Krško na 18. seji dne 13. 9. 2012 sprejel
 

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena: območje Termoelektrarne Brestanica

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(podlaga občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena)

 
(1)
S tem odlokom se v skladu z Odlokom o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04 in 33/07 – ZPNačrt) in Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04 in 33/07 – ZPNačrt) ter Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Krško za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 7/90 in Uradni list RS, št. 38/90, 8/92, 23/92, 13/94, 69/95, 11/97, 59/97, 68/97, 62/98, 8/99, 10/99, 69/99, 97/01, 71/02, 90/02, 99/02 in 116/02 in 79/04) in družbenega plana občine Krško za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št. 21/87, 25/89 in Uradni list RS, št. 38/90, 8/92, 23/92, 13/94, 69/95, 11/97, 59/97, 68/97, 62/98, 8/99, 10/99, 69/99, 97/01, 71/02, 90/02, 99/02 in 116/02) sprejme občinski podrobni prostorski načrt za prostorsko ureditev skupnega pomena za območje Termoelektrarne Brestanica (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
 
(2)
Z OPPN iz prejšnjega odstavka se načrtuje tudi umestitev novih plinskih blokov skupne nazivne električne moči do 212 MW in ostalih objektov in naprav za namen njihovega obratovanja, ki je ureditev skupnega državnega in lokalnega pomena. OPPN je pred sprejemom dne 7. 8. 2012 potrdilo ministrstvo, pristojno za prostor.
 
(3)
OPPN je v juliju 2012 pod št. 11048-00 izdelalo podjetje Savaprojekt d.d. Krško.
 

II. VSEBINA OPPN

 

2. člen

(sestavni deli OPPN)

 
A) TEKSTUALNI DEL OPPN (ODLOK)
 
1.
Opis prostorske ureditve
 
1.
1 Namen OPPN
 
1.
2 Območje OPPN
 
2.
Umestitev načrtovane ureditve v prostor
 
2.
1 Vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi območji
 
2.
2 Rešitve načrtovanih objektov in površin
 
2.
3 Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo
 
3.
Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede gradnje in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
 
3.
1 Skupne določbe
 
3.
2 Prometna infrastruktura
 
3.
3 Elektroenergetsko omrežje
 
3.
4 Plinovodno omrežje
 
3.
5 Oskrba z vodo
 
3.
6 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda
 
3.
7 Odpadki
 
3.
8 Elektronske komunikacije
 
4.
Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine
 
5.
Rešitve in ukrepi za varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanja narave
 
6.
Rešitve in ukrepi za varovanje zdravja ljudi, obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
 
7.
Etapnost izvedbe prostorske ureditve in drugi pogoji za izvajanje OPPN
 
8.
Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev
 
B)
GRAFIČNI NAČRTI
 
B1 Izsek iz kartografskega dela občinskega planskega akta s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju M 1:5 000
 
B2 Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem M 1:1 000
 
B3 Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji M 1:5000
 
B4 Ureditvena situacija M 1:1 000
 
B5 Potek omrežij in priključevanje objektov na gospodarsko infrastrukturo ter grajeno javno dobro M 1:500
 
B6 Načrt parcelacije M 1:1 000
 
C)
POVZETEK GLAVNIH TEHNIČNIH ZNAČILNOSTI OZIROMA PODATKOV O PROSTORSKI UREDITVI
 
D)
PRILOGE OPPN
 
D1 Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta
 
D2 Prikaz stanja prostora na obravnavanem območju
 
D3 Strokovne podlage
 
D4 Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, postopek CPVO ter potrditev OPPN s strani ministrstva, pristojnega za prostor
 
D5 Obrazložitev in utemeljitev
 
D6 Povzetek za javnost
 
D7 Okoljsko poročilo
 
D8 Stališča do pripomb in predlogov javnosti, podanih v času javne razgrnitve in zapisnik iz javne obravnave.
 

1. Opis prostorske ureditve

 

1.1 Namen OPPN

 

3. člen

 
(1)
Razlog za izdelavo OPPN izhaja predvsem iz potrebe po zamenjavi obstoječih in dotrajanih plinskih blokov 1 - 3 (v nadaljnjem besedilu PB 1 - 3), z močjo 3 x 23 MW, ki se nadomestijo z največ štirimi novimi plinskimi bloki skupne nazivne električne moči do 212 MW. Največja nazivna moč celotnega kompleksa TE Brestanica bo tako 509 MW. Določena je na podlagi izdelanih študij oziroma energetskega dovoljenja, iz katerega izhaja, da je možno iz TE Brestanica, poleg moči iz obstoječih agregatov v višini 297 MW, evakuirati še dodatno moč v višini 212 MW, oziroma skupaj 509 MW.
 
(2)
Z OPPN se določi usmeritve v zvezi s posegi v prostor, vrste možnih posegov v prostor ter pogoje za njihovo izvedbo na območju OPPN.
 

1.2 Območje OPPN

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window