Navigacija

Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2018

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 79-3806/2017, stran 12264 DATUM OBJAVE: 28.12.2017

VELJAVNOST: od 29.12.2017 / UPORABA: od 29.12.2017

RS 79-3806/2017

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 29.12.2017 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 3.6.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 79/17

Časovnica

Na današnji dan, 3.6.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 29.12.2017
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3806. Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2018

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 76/06, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1) je Občinski svet Občine Laško na 23. seji dne 20. decembra 2017 sprejel
 

O D L O K
o proračunu Občine Laško za leto 2018

 

I. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(vsebina odloka)

 
S tem odlokom se za Občino Laško za leto 2018 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
 

II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
 
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
 
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
 
Skupina / Podskupina kontov
Leto 2018
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
17.028.553,00
70
DAVČNI PRIHODKI
10.620.215,00
 
700 Davki na dohodek in dobiček
8.571.495,00
 
703 Davki na premoženje
1.473.620,00
 
704 Drugi davki na blago in storitve
575.000,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
4.206.568,00
 
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
661.200,00
 
711 Takse in pristojbine
8.000,00
 
712 Globe in druge denarne kazni
21.100,00
 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
2.911.500,00
 
714 Drugi nedavčni prihodki
604.768,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
928.900,00
 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
347.500,00
 
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolg. sred
581.400,00
73
PREJETE DONACIJE
300,00
 
730 Prejete donacije iz domačih virov
300,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.272.570,00
 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
628.613,00
 
741 Prejeta sred. iz drž. proračuna iz sredstev EU
643.957,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
19.166.326,50
40
TEKOČI ODHODKI
4.677.838,50
 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
781.028,00
 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
115.548,00
 
402 Izdatki za blago in storitve
3.502.488,50
 
403 Plačila domačih obresti
70.200,00
 
409 Rezerve
208.574,00
41
TEKOČI TRANSFERI
6.819.553,00
 
410 Subvencije
0,00
 
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
3.506.900,00
 
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
480.950,00
 
413 Drugi tekoči domači transferi
2.831.703,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
7.267.163,00
 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
7.267.163,00
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
401.772,00
 
431 Investicijski transferi pravnim in fiz. os., ki niso PU
241.772,00
 
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
160.000,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
–2.137.773,50
III/1.
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–7102)–(II.–403-404)
–2.071.773,50
III/2.
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71)–(40+41)
3.329.391,50
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAP. DELEŽEV
 
 
750 Prejeta vračila danih posojil
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0,00
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
2.727.248,00
50
ZADOLŽEVANJE
2.727.248,00
 
500 Domače zadolževanje
2.727.248,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550+551)
489.706,90
55
ODPLAČILA DOLGA
489.706,90
 
550 Odplačila domačega dolga
489.706,90
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)
99.767,60
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII,)
2.237.541,10
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.–IX.)
2.137.773,50
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2016
196.389,86
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Laško.
 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
 

III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

3. člen

(izvrševanje proračuna)

 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window