Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevzemih (ZPre-1C)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 10-369/2012, stran 791 DATUM OBJAVE: 10.2.2012

RS 10-369/2012

 
 

369. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevzemih (ZPre-1C)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevzemih (ZPre-1C)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevzemih (ZPre-1C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 28. januarja 2012.
 
Št. 003-02-1/2012-5
 
Ljubljana, dne 6. februarja 2012
 
dr. Danilo Türk l.r. Predsednik Republike slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PREVZEMIH (ZPre-1C)

 

1. člen

 
V Zakonu o prevzemih (Uradni list RS, št. 79/06, 67/07 - ZTFI, 1/08, 68/08, 35/11 - ORZPre75, 55/11 - sklep US in 105/11 - odločba US) se v prvem odstavku 3. člena za 9. točko, na koncu katere se pika nadomesti s podpičjem, doda nova 10. točka, ki se glasi:
 
»10.
»terminska pogodba« je prodajna pogodba, na pod­lagi katere stranka pridobi delnice ciljne družbe z glasovalno pravico z datumom izpolnitve na določen ali določljiv dan ali določene ali določljive dni v prihodnosti po vnaprej dogovorjeni ceni. Za določen ali določljiv dan v prihodnosti iz prejšnjega stavka se šteje dan, ki nastopi najmanj 3 dni po sklenitvi pro­dajne pogodbe.«.
 

2. člen

 
Drugi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
 
»(2)
Določbe tega zakona se uporabljajo tudi, če je ciljna družba delniška družba, s katere delnicami se na organizira­nem trgu ne trguje, če ima:
 
-
na zadnji dan leta pred letom, ki je pomembno za preso­jo uporabe tega zakona, najmanj 250 delničarjev ali
 
-
več kot 4 milijone eurov celotnega kapitala, ki je raz­viden iz zadnje javne objave letnega poročila te družbe na podlagi zakona, ki ureja gospodarske družbe.«.
 
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
 
»(3)
Ne glede na prvi odstavek 12. člena tega zakona mora oseba ali osebe, ki delujejo usklajeno, in v ciljni družbi iz prejšnjega odstavka v trenutku, ko se zanje začne uporabljati ta zakon, dosegajo ali presegajo prevzemni prag in ne dosegajo ali presegajo končnega prevzemnega praga, dati prevzemno ponudbo, če povečajo svoj delež glasovalnih pravic v ciljni družbi, razen, če prevzemnega praga iz 7. člena tega zakona ne dosegajo več oziroma če ta zakon določa drugače.«
 

3. člen

 
Za 4. členom se doda nov 4.a člen, ki se glasi:

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window