Navigacija

Odlok o spremembah in dopolnitvah proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2017 – Rebalans I

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 29-1558/2017, stran 4323 DATUM OBJAVE: 9.6.2017

VELJAVNOST: od 10.6.2017 / UPORABA: od 10.6.2017

RS 29-1558/2017

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 10.6.2017 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 29.10.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 29/17

Časovnica

Na današnji dan, 29.10.2020 je:

  • ČISTOPIS
  • ŠE V OBDELAVI
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 10.6.2017
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1558. Odlok o spremembah in dopolnitvah proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2017 – Rebalans I

 
 
Na podlagi 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 3. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06 in 36/11), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 74. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 3/17) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 16. redni seji dne 24. 5. 2017 sprejel
 

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2017 – Rebalans I

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

 
V Odloku o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2017 (Uradni list RS, št. 6/17), se spremeni drugi odstavek 2. člena tako, da se glasi:
 
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov. Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
 
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
 
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
6.931.138
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.096.502
70
DAVČNI PRIHODKI
2.474.937
 
700 Davki na dohodek in dobiček
2.176.022
 
703 Davki na premoženje
177.565
 
704 Domači davki na blago in storitve
121.250
 
706 Drugi davki
100
71
NEDAVČNI PRIHODKI
621.565
 
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 
438.215
 
711 Takse in pristojbine
2.000
 
712 Globe in druge denarne kazni
22.700
 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
23.500
 
714 Drugi nedavčni prihodki
135.150
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
135.000
 
721 Prihodki od prodaje zalog
5.000
 
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
130.000
73
PREJETE DONACIJE 
2.500
 
730 Prejete donacije iz domačih virov 
2.500
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
3.697.136
 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
678.008
 
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav
3.019.128
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
7.737.585
40
TEKOČI ODHODKI 
1.181.553
 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
316.571
 
401 Prispevki delodajalca za socialno varnost
47.817
 
402 Izdatki za blago in storitve
787.166
 
409 Rezerve
30.000
41
TEKOČI TRANSFERI 
1.142.341
 
410 Subvencije
71.199
 
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
749.450
 
412 Transferi neprofitnim org. 
in ustanovam 
97.923
 
413 Drugi tekoči domači transferi 
223.769
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
5.336.490
 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
5.336.490
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
77.200
 
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
51.500
 
432 Investicijski transferji proračunskim uporabnikom
25.700
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.) 
–806.447
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
 
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
 
750 Prejeta vračila danih posojil
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) 
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
 
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
 
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
109.931
50
ZADOLŽEVANJE
109.931
 
500 Domače zadolževanje
109.931
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 
–806.447
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 
109.931
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 
916.378
 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
707.888
 
«
 

2. člen

 
V Odloku o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2017 (Uradni list RS, št. 6/17), se dopolni 7. člen z naslednjim besedilom v novem, četrtem odstavku, ki se glasi:
 
»Akte ravnanja s stvarnim premoženjem občine sprejme občinski svet na predlog župana, razen v primeru iz drugega odstavka tega člena.
 
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine pod zneskom 10.000 EUR sprejme župan.
 
Akti ravnanja s stvarnim premoženjem občine se lahko med letom spreminjajo in dopolnjujejo.«
 

3. člen

 
V Odloku o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2017 (Uradni list RS, št. 6/17) se spremeni prvi odstavek 11. člena, ki se tako glasi:
 
»Občina Dolenjske Toplice se lahko zadolži pri državnem proračunu do višine 109.931 EUR za sofinanciranje investicije v komunalno čistilno napravo za odpadne vode, ki je vključena v načrt razvojnih programov Občine Dolenjske Toplice. Moratorij na vračilo kredita je eno leto. Odplačilna doba kredita je deset let z možnostjo predčasnega vračila.«

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window