Navigacija

Odlok o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2013

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 106-4101/2012, stran 11678 DATUM OBJAVE: 28.12.2012

VELJAVNOST: od 29.12.2012 / UPORABA: od 29.12.2012

RS 106-4101/2012

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 29.12.2012 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 8.12.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 106/12

Časovnica

Na današnji dan, 8.12.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 29.12.2012
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

4101. Odlok o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2013

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – Odl. US, 45/94 – Odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – Odl. US, 63/95 – ORZLS19, 73/95 – Odl. US, 9/96 – Odl. US, 39/96 – Odl. US, 44/96 – Odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – Odl. US, 74/98, 12/99 – Skl. US, 16/99 – popr., 59/99 – Odl. US, 70/00, 100/00 – Skl. US, 28/01 – Odl. US, 87/01 – ZSam-1, 16/02 – Skl. US, 51/02, 108/03 – Odl. US, 72/05, 21/06 – Odl. US, 60/07, 14/07 – ZSPDPO, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 110/11 – ZDIU12) in 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/12) je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 17. redni seji dne 19. decembra 2012 sprejel
 

O D L O K
o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2013

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(vsebina odloka)

 
S tem odlokom se za Občino Dobrova - Polhov Gradec za leto 2013 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
 
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
 
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV             |   v eurih|
|   |IN ODHODKOV                |       |
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov         |Proračun leta|
|   |                      |     2013|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|I  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)    |  7.559.782|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  6.748.033|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)     |  5.312.092|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|   |700 DAVKI NA DOHODEK            |  4.766.152|
|   |IN DOBIČEK                 |       |
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|   |703 DAVKI NA PREMOŽENJE          |   337.440|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|   |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO         |   208.500|
|   |IN STORITVE                |       |
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)  |  1.435.941|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|   |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU          |   192.371|
|   |IN DOHODKI OD PREMOŽENJA          |       |
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|   |711 TAKSE IN PRISTOJBINE          |    3.800|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|   |712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI      |    67.500|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|   |713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV |   157.800|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|   |714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI        |  1.014.470|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)       |   290.469|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|   |720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV |      0|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|   |722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN    |   290.469|
|   |NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV    |       |
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|73  |PREJETE DONACIJE (730+731)         |    21.300|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|   |730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV   |    21.300|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI (740)         |   499.980|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|   |740 TRANSFERNI PRIH. IZ DRUGIH       |   499.980|
|   |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ         |       |
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|II  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)      |  9.164.656|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)    |  2.309.655|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|   |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM   |   254.937|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|   |401 PRISPEVKI DELODAJALCEV         |    35.937|
|   |ZA SOCIALNO VARNOST            |       |
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|   |402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE      |  1.940.781|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|   |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI        |    50.000|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|   |409 REZERVE                |    28.000|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)     |  2.296.837|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|   |410 SUBVENCIJE               |   119.025|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|   |411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM         |  1.535.190|
|   |IN GOSPODINJSTVOM             |       |
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|   |412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN |   183.910|
|   |USTANOVAM                 |       |
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|   |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI     |   458.712|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)        |  4.239.203|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|   |420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV   |  4.239.203|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)       |   318.961|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|   |431 INVESTICIJSKI TRANSFER PRAVNIM IN   |   317.501|
|   |FINANČNIM OSEBAM              |       |
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|   |432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM  |    1.460|
|   |UPORABNIKOM                |       |
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|III |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI     |  –1.604.874|
|   |PRIMANJKLJAJ)               |       |
|   |(I-II)                   |       |
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV          |       |
|   |IN NALOŽB                 |       |
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|IV  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA  |     0,00|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)     |       |
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA  |     0,00|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV            |       |
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|   |751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |     0,00|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|V  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |     0,00|
|   |DELEŽEV (440+441+442)           |       |
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |     0,00|
|   |DELEŽEV                  |       |
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|   |441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN    |     0,00|
|   |FINANČNIH NALOŽB              |       |
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|VI  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |     0,00|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)  |       |
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA             |       |
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|VII |ZADOLŽEVANJE (50)             |  1.500.000|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |  1.500.000|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|   |500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE          |  1.500.000|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|VIII |ODPLAČILA DOLGA (55)            |   262.570|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |   262.570|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|   |550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA        |   262.570|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|IX  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU    |   –367.444|
|   |(I+IV+VII-II-V-VIII)            |       |
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|X  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)        |  1.237.430|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|XI  |NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX)        |  1.604.874|
+-----+-------------------------------------------+-------------+
|XII |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH         |   367.444|
|   |NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA       |       |
+-----+-------------------------------------------+-------------+
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita skupaj s splošnim delom proračuna na spletni strani Občine Dobrova - Polhov Gradec.
 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

3. člen

(izvrševanje proračuna)

 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta. Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine Dobrova - Polhov Gradec.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window