Navigacija

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o arheoloških raziskavah

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 56-1203/2022, stran 3748 DATUM OBJAVE: 22.4.2022

VELJAVNOST: od 23.4.2022 / UPORABA: od 15.9.2022

RS 56-1203/2022

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 15.9.2022 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 3.12.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 56/22

Časovnica

Na današnji dan, 3.12.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 15.9.2022
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1203. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o arheoloških raziskavah

 
 
Na podlagi šestega odstavka 33. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg) minister za kulturo izdaja
 

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o arheoloških raziskavah

 

1. člen

 
V Pravilniku o arheoloških raziskavah (Uradni list RS, št. 3/13) se 5. člen spremeni tako, da se glasi:
 

»5. člen

(vloga za izdajo soglasja za raziskavo)

 
(1)
Vloga za izdajo soglasja za raziskavo mora vsebovati naslednje podatke:
 
1.
vlagatelj (ime in priimek fizične osebe ter naslov oziroma naziv in sedež pravne osebe, ime in priimek odgovorne osebe vlagatelja);
 
2.
naročnik raziskave (ime in priimek fizične osebe ter naslov oziroma naziv in sedež pravne osebe, ime in priimek odgovorne osebe naročnika raziskave);
 
3.
investitor posega (v primeru sofinanciranja raziskave iz državnega proračuna) (ime in priimek fizične osebe ter naslov oziroma naziv in sedež pravne osebe, ime in priimek odgovorne osebe investitorja posega);
 
4.
raziskovalni postopek;
 
5.
okolje raziskave (kopensko, podvodno, jamsko, drugo);
 
6.
razlog za izvedbo raziskave;
 
7.
obseg raziskave (parcelna številka in katastrska občina (šifra in ime));
 
8.
enota nepremične dediščine (EID – enotna identifikacija dediščine in ime);
 
9.
lastnik nepremičnine (samo pri invazivnih raziskavah) (ime in priimek fizične osebe ter naslov oziroma naziv in sedež pravne osebe);
 
10.
izvajalec raziskave (ime in priimek fizične osebe ter naslov oziroma naziv in sedež pravne osebe, ime in priimek odgovorne osebe izvajalca raziskave);
 
11.
odgovorni izvajalec raziskave (kadar je izvajalcev raziskave več) (ime in priimek fizične osebe ter naslov oziroma naziv in sedež pravne osebe, ime in priimek odgovorne osebe);
 
12.
vodja raziskave (ime in priimek, naslov, elektronski naslov, izobrazba, znanstveni naslov in strokovni naziv iz 103. člena ZVKD-1);
 
13.
namestnik vodje raziskave (ime in priimek, naslov, elektronski naslov, izobrazba, znanstveni naslov in strokovni naziv iz 103. člena ZVKD-1);
 
14.
strokovni sodelavci specialisti (ime in priimek, izobrazba in področje specializacije);
 
15.
strokovni sodelavci potapljači (pri podvodnih raziskavah) (ime in priimek, izobrazba);
 
16.
predvideno število delovnih dni terenskega dela raziskave;
 
17.
ocena vsebine in obsega raziskave;
 
18.
mesto začasne hrambe arhiva arheološkega najdišča (naslov);
 
19.
navedba in opis virov za kritje stroškov raziskave.
 
(2)
Vloga iz prejšnjega odstavka mora vsebovati naslednje priloge:
 
1.
kulturnovarstvene pogoje ali kulturnovarstveno soglasje oziroma mnenje zavoda ali smernice ministrstva;
 
2.
obseg raziskave (poligon predvidenega posega oziroma raziskave v digitalnem formatu .shp);
 
3.
soglasje lastnika nepremičnine za izvedbo raziskave (pri invazivnih raziskavah);
 
4.
dokazilo o pravici do posega v nepremičnino oziroma do izvedbe raziskave (pri invazivnih raziskavah in kadar lastništvo ni vpisano v zemljiško knjigo);
 
5.
dokazilo, da so za raziskavo in poterensko obdelavo arhiva najdišča zagotovljena zadostna finančna sredstva (pri predhodnih raziskavah zaradi posega v dediščino: podpisana ali parafirana pogodba oziroma naročilnica z izvajalcem raziskave, iz katere so razvidni cena, obseg in kakovost storitev oziroma del, potrebnih za izvedbo raziskave, ter njihova usklajenost s kulturnovarstvenimi pogoji ali kulturnovarstvenim soglasjem oziroma mnenjem zavoda ali smernicami ministrstva; pri znanstvenih raziskavah: izjava z navedbo vira sredstev);
 
6.
projektno dokumentacijo (vsaj na ravni idejne zasnove), ki jo za pridobitev projektnih pogojev določajo predpisi, ki urejajo graditev, ali drugo projektno dokumentacijo, potrebno za izvedbo posegov (pri predhodnih raziskavah zaradi posega v dediščino);
 
7.
dokazila o izpolnjevanju pogojev za vodjo raziskave iz 11. člena tega pravilnika;
 
8.
izjavo predlaganega vodje raziskave, da se strinja z vodenjem raziskave;
 
9.
dokazila o izpolnjevanju pogojev za namestnika vodje raziskave iz 11. člena tega pravilnika;
 
10.
dokazila o izpolnjevanju pogojev in usposobljenosti za potapljanje iz 11. člena tega pravilnika (pri podvodnih raziskavah);
 
11.
zdravniško potrdilo o zdravstveni sposobnosti za potapljanje (pri podvodnih raziskavah);
 
12.
dokazila o strokovni usposobljenosti za fizičnega antropologa;
 
13.
pooblastilo za vodenje postopka (če za naročnika raziskave ali investitorja posega vlogo oddaja druga fizična ali pravna oseba);
 
14.
soglasje ministrstva, pristojnega za ohranjanje narave, in sicer za raziskave v jamah, na podlagi 19. člena Zakona o varstvu podzemnih jam (Uradni list RS, št. 2/04, 61/06 – ZDru-1, 46/14 – ZON-C in 21/18 – ZNOrg);
 
15.
projektni načrt dejavnosti (pri podvodnih raziskavah v skladu s Prilogo Konvencije o varovanju podvodne kulturne dediščine (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 1/08)).
 
(3)
Vloga iz prvega odstavka tega člena se obdeluje v informacijskem sistemu eArheologija.«.
 

2. člen

 
V 7. členu se četrti odstavek črta.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window