Navigacija

Odlok o proračunu Občine Grosuplje za leto 2020

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 22-945/2019, stran 2682 DATUM OBJAVE: 5.4.2019

VELJAVNOST: od 6.4.2019 / UPORABA: od 6.4.2019

RS 22-945/2019

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 6.4.2019 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 18.9.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 22/19

Časovnica

Na današnji dan, 18.9.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 6.4.2019
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

945. Odlok o proračunu Občine Grosuplje za leto 2020

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine Grosuplje na 4. redni seji dne 20. 3. 2019 sprejel
 

O D L O K
o proračunu Občine Grosuplje za leto 2020

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(vsebina odloka)

 
S tem odlokom se za Občino Grosuplje (v nadaljevanju: občina) za leto 2020 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja (v nadaljnjem besedilu: proračun).
 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

 
(1)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
 
(2)
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se za leto 2020 določa v naslednjih zneskih:
 
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov
Proračun 2020
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
18.933.596
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
17.832.693
70
DAVČNI PRIHODKI
13.745.548
 
700 Davki na dohodek in dobiček
11.425.658
 
703 Davki na premoženje
1.801.830
 
704 Domači davki na blago in storitve
268.060
 
706 Drugi davki
250.000
71
NEDAVČNI PRIHODKI
4.087.145
 
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
1.944.570
 
711 Takse in pristojbine
9.000
 
712 Denarne kazni
216.400
 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
390.500
 
714 Drugi nedavčni prihodki
1.526.675
72
KAPITALSKI PRIHODKI
0
 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
0
 
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in nematerialnega premoženja
0
73
PREJETE DONACIJE
0
 
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.099.903
 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
440.766
 
741 Prejeta sred. iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
659.137
78
PREJETA SREDSTVA IZ EU IN DRUGIH DRŽAV
1.000
 
783 Prejeta sredstva iz proračuna EU 
iz kohezijskega sklada
0
 
784 Prejeta sredstva iz proračuna EU 
za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU
1.000
 
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
22.312.778
40
TEKOČI ODHODKI
5.006.480
 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.385.650
 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
220.135
 
402 Izdatki za blago in storitve
3.157.295
 
403 Plačila domačih obresti
90.000
 
409 Rezerve
153.400
41
TEKOČI TRANSFERI
7.257.910
 
410 Subvencije
237.400
 
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
4.816.200
 
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 
666.328
 
413 Drugi tekoči domači transferi
1.351.182
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
9.661.088
 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
9.661.088
43
INVESICIJSKI TRANSFERI
387.300
 
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
184.800
 
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
202.500
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
ALI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–3.379.182
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
 
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POS. 
IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV 
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POS. 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
 
750 Prejeta vračila danih posojil
0
 
751 Prodaja kapitalskih deležev
 
 
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
 
440 Dana posojila
0
 
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
0
 
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSO. IN SPREMEM. KAPITAL. DELEŽ. (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
 
VII.
ZADOLŽEVANJE 
2.163.154
50
ZADOLŽEVANJE
2.163.154
 
500 Domače zadolževanje
2.163.154
VIII.
ODPLAČILA DOLGA
766.300
55
ODPLAČILA DOLGA
766.300
 
550 Odplačila domačega dolga
766.300
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–1.982.328
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
1.396.854
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)
3.379.182
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. 2019
1.982.328
 
(9009 Splošni sklad za drugo)
 
 
(3)
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih proračunskih uporabnikov. Vsak posamezni finančni načrt je razdeljen na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Posamezni podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
 
(4)
Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Grosuplje.
 
(5)
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

3. člen

(izvrševanje proračuna)

 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window