Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gozdovih (ZG-G)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 77-3230/2016, stran 11043 DATUM OBJAVE: 2.12.2016

VELJAVNOST: od 3.12.2016 / UPORABA: od 1.1.2017

RS 77-3230/2016

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.1.2017 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 4.8.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 77/16

Časovnica

Na današnji dan, 4.8.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 1.1.2017
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3230. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gozdovih (ZG-G)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gozdovih (ZG-G)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gozdovih (ZG-G), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 22. novembra 2016.  
 
Št. 003-02-9/2016-9
 
Ljubljana, dne 30. novembra 2016  
 
Borut Pahor l.r. Predsednik  Republike Slovenije
 

Z A K O N  
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O GOZDOVIH (ZG-G)

 

1. člen

 
V Zakonu o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15 in 9/16 – ZGGLRS) se v 3. členu v 19. točki za tretjo alinejo pika nadomesti s podpičjem in doda nova četrta alineja, ki se glasi:
 
»-
spravilo in odvoz okuženega ali z insekti napadenega, močno poškodovanega ali podrtega drevja iz gozda.«.
 
24. točka se spremeni tako, da se glasi:
 
»24. Prost dostop pomeni prosto hojo oseb po gozdu ter drug dostop v gozd, ki se izvaja na lastno odgovornost in je v skladu s predpisi, ki urejajo gozdove.«.
 
Za 32. točko se dodajo nove 33., 34., 35., 36. in 37. točka, ki se glasijo:
 
»33.
Knjigovodska listina je listina, kot jo določajo Slovenski računovodski standardi (Uradni list RS, št. 118/05, 10/06 – popr., 58/06, 112/06 – popr., 112/06 – popr., 3/07, 12/08, 119/08, 1/10, 90/10 – popr., 80/11, 2/12, 64/12, 94/14, 2/15 – popr., 95/15 in 98/15) v povezavi s Pravili skrbnega računovodenja (Uradni list RS, št. 95/15 in 98/15) in izpolnjuje pogoje iz tega zakona.
 
34.
Rastiščni koeficient (v nadaljnjem besedilu: RK) je koeficient, ki odraža trajno lesno proizvodno spodobnost gozdne združbe v primeru, da gozdna združba ne bi bila spremenjena zaradi delovanja človeka. Rastiščni koeficient je relativni pokazatelj kakovosti gozdne združbe in se izraža v razponih od najslabše do najboljše gozdne združbe v odnosu na povprečni lesno proizvodni potencial drugih gozdnih združb.
 
35.
Urejeno kurišče je prostor, na katerem se v gozdu lahko kuri in je urejen ter umeščen v gozd oziroma gozdni prostor v skladu s pogoji iz predpisa, ki ureja varstvo gozdov in protipožarno varstvo.
 
36.
Gozdna združba je skupnost različnih rastlinskih vrst, kjer so osnovne graditeljice drevesne vrste. Določen tip gozdne združbe je razvit v podobnih življenjskih razmerah ter ga odlikuje posebna vrstna sestava in struktura.
 
37.
Lokacija, ki ne predstavlja nevarnosti za nadaljnje širjenje podlubnikov, je center za zbiranje oziroma predelavo lesa (v nadaljnjem besedilu: center), ki ga organizira družba Slovenski državni gozdovi, d. o. o. ali druga pravna oseba, mesto skladiščenja gozdnih lesnih sortimentov ali druga lokacija, ki jo določi Zavod za gozdove Slovenije.«.
 

2. člen

 
V prvem odstavku 11. člena se za peto alinejo pika nadomesti s podpičjem in doda nova šesta alineja, ki se glasi:
 
»-
rastiščni koeficient.«.
 
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
 
»(2)
V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote se lahko opredeli tudi dejavnosti, ki so potrebne za gospodarno in učinkovito gospodarjenje z gozdovi.«.
 
Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo tretji, četrti in peti odstavek.
 
Za dosedanjim petim odstavkom, ki postane šesti odstavek, se dodajo nov sedmi, osmi, deveti, deseti in enajsti odstavek, ki se glasijo:
 
»(7)
Gozdne združbe so določene z gozdnogospodarskimi načrti gozdnogospodarskih enot, s katerimi je za vsako gozdno združbo določen tudi RK. Najmanjša površina za določanje gozdne združbe, je 0,25 ha.
 
(8)
Za vsako osnovno načrtovalno enoto se določi najnižji RK gozdne združbe v tej osnovni načrtovalni enoti. Posamezni gozdni parceli se določi RK osnovne načrtovalne enote, v kateri leži. Če se gozdna parcela nahaja v več osnovnih načrtovalnih enotah, se tej parceli določi RK tiste osnovne načrtovalne enote, v kateri je največji delež parcele.
 
(9)
RK gozdne parcele se lahko na pobudo lastnika gozda prouči v postopku sprejema gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote in sicer od začetka priprave do konca javne razgrnitve osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote. Za obravnavo pobude veljajo določbe 14. člena tega zakona.
 
(10)
RK gozdne parcele se lahko spremeni tudi v primeru spremembe meje parcele ali spremembe dejanske rabe zemljišča. Nastale materialne stroške nosi lastnik gozdne parcele.
 
(11)
Natančnejši način določitve gozdne združbe ter natančnejši postopek določitve, proučitve in spremembe RK za gozdno parcelo predpiše minister.«.
 

3. člen

 
17.b člen se spremeni tako, da se glasi:

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window