Navigacija

Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2014

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 6-156/2014, stran 510 DATUM OBJAVE: 24.1.2014

VELJAVNOST: od 25.1.2014 / UPORABA: od 25.1.2014

RS 6-156/2014

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 25.1.2014 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 23.9.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 6/14

Časovnica

Na današnji dan, 23.9.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 25.1.2014
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

156. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2014

 
 
Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11, 14/13 popr., 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415 in 101/13) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 31. seji dne 20. 1. 2014 sprejel
 

O D L O K
o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2014

 

1. člen

 
V Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2014 (Uradni list RS, št. 2/13) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
 

»3. člen

 
V splošnem delu proračuna so prejemki in izdatki proračuna Mestne občine Ljubljana izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja.
 
+------+-----------------------------------------+--------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |       |
+------------------------------------------------+--------------+
|Skupina/Podskupina kontov            |   Rebalans|
|                        |proračuna 2014|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)   |  353.792.169|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             |  221.573.401|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     |  144.285.901|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |703 Davki na premoženje         |  70.576.300|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |   6.711.200|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |706 Drugi davki             |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |  34.449.349|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki    |  19.434.635|
|   |od premoženja              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |    180.000|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni     |   3.233.000|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev|    659.450|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |  10.942.264|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |  43.430.456|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev|  24.028.244|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog      |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |  19.402.212|
|   |in neopredmetenih sredstev        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |   1.023.380|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |   1.023.380|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine      |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |  52.644.545|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |  10.751.281|
|   |javnofinančnih institucij        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega    |  41.893.265|
|   |proračuna iz sredstev proračuna Evropske |       |
|   |unije                  |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|78  |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE    |    671.037|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna |       0|
|   |Evropske unije              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |787 Prejeta sredstva od drugih evropskih |    671.037|
|   |institucij                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |788 Prejeta vračila sredstev       |       0|
|   |iz proračuna Evropske unije       |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  352.223.561|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |  46.440.215|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |  13.989.128|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |   2.083.485|
|   |varnost                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |  25.505.575|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |   3.050.900|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |409 Rezerve               |   1.811.127|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |  158.091.845|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |410 Subvencije              |  10.340.000|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |411 Transferi posameznikom        |  52.344.227|
|   |in gospodinjstvom            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |412 Transferi nepridobitnim organizacijam|  14.059.005|
|   |in ustanovam               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |  81.348.613|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino      |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          |  126.746.519|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  126.746.519|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |  20.944.981|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim   |   1.076.700|
|   |in fizičnim osebam, ki niso proračunski |       |
|   |uporabniki                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |  19.868.281|
|   |uporabnikom               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK, PRORAČUNSKI    |   1.568.608|
|   |PRIMANJKLJAJ (I.-II.)          |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |       |
|   |IN NALOŽB                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |       0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)    |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |       0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV           |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev     |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |    47.200|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |    47.200|
|   |DELEŽEV                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |440 Dana posojila            |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev    |    47.200|
|   |in finančnih naložb           |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |       0|
|   |privatizacije              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja v  |       0|
|   |javnih skladih in drugih pravnih osebah |       |
|   |javnega prava, ki imajo premoženje v   |       |
|   |svoji lasti               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA       |    –47.200|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)|       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |   8.000.000|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |   8.000.000|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |   8.000.000|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)          |   9.521.408|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |   9.521.408|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |   9.521.408|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA    |       0|
|   |RAČUNIH                 |       |
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|X.  |NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-VII.)    |   1.521.408|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE            |  –1.568.608|
|   |(VI.+VII.-VIII.-IX.)           |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim enotnim kontnim načrtom.
 
Rebalans proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2014 se določa v višini 361.792.169 eurov.«
 

2. člen

 
25. člen se spremeni tako, da se glasi:

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window