Navigacija

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Pešnica 1 – za del EUP ŠE37/1

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 54-2398/2016, stran 8094 DATUM OBJAVE: 12.8.2016

VELJAVNOST: od 13.8.2016 / UPORABA: od 13.8.2016

RS 54-2398/2016

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 13.8.2016 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 27.5.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 54/16

Časovnica

Na današnji dan, 27.5.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 13.8.2016
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2398. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Pešnica 1 – za del EUP ŠE37/1

 
 
Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13) ter 15. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo) ter Sklepa o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta Pešnica 1 – za del EUP ŠE37/1 (Uradni list RS, št. 60/15) je Občinski svet Občine Šentjur na 12. redni seji dne 14. julija 2016 sprejel
 

O D L O K 
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Pešnica 1 – za del EUP ŠE37/1

 

SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(podlaga in predmet odloka)

 
S tem odlokom se na podlagi Odloka o Strateškem prostorskem načrtu Občine Šentjur in Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 114/13, v nadaljevanju OPN), sprejme občinski podrobni prostorski načrt za območje Pešnica 1 – za del EUP ŠE37/1 (v nadaljevanju: OPPN).
 

2. člen

(sestavni deli OPPN)

 
(1)
OPPN vsebuje tekstualni del, grafični del in priloge.
 
(2)
Tekstualni del OPPN vsebuje:
 
-
ureditveno območje OPPN,
 
-
opis prostorskih ureditev,
 
-
umestitev načrtovane ureditve v prostor,
 
-
rešitve načrtovanih objektov in površin ter pogoje in usmeritve za projektiranje in gradnjo,
 
-
zasnovo projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
 
-
rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine,
 
-
rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanje narave in trajnostno rabo naravnih dobrin,
 
-
rešitve in ukrepe za obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
 
-
etapnost izvedbe prostorskih ureditev,
 
-
velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev.
 
(3)
Grafični del OPPN obsega:
 
list št. 1:
Izsek iz kartografskega dela OPN s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju
M 1:2000
list št. 2:
Območje načrta z obstoječim parcelnim stanjem
M 1:500
list št. 3:
Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji
M 1:500
list št. 4:
Zazidalna situacija – lega objektov na zemljišču
M 1:500
list št. 5:
Načrt ureditvenega območja s parcelacijo
M 1:500
list št. 6:
Zazidalno ureditvena situacija s prikazom poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo
M 1:500
list št. 7:
Ureditvena situacija prometnega režima
M 1:500
list št. 8:
Prikaz ureditev potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvo pred požarom
M 1:500
list št. 9:
Ureditvena situacija zakoličbenega načrta
M 1:500
 
(4)
Priloge OPPN so:
 
-
Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta,
 
-
Prikaz stanja prostora,
 
-
Smernice in mnenja nosilcev,
 
-
Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta,
 
-
Povzetek za javnost.
 

OBMOČJE OPPN

 

3. člen

(obseg območja)

 
Obravnavano ureditveno območje OPPN se nahaja na severozahodnem delu prostorske enote ŠE37/1 iz veljavnega OPN kar je natančno določeno v grafičnem delu OPPN in meri 1,15 ha. Območje OPPN predstavlja obstoječe nepozidano stavbno zemljišče ki ga omejuje na severu in vzhodu obstoječa strnjena pozidava. Ločnica med obravnavanim območjem OPPN in obstoječo pozidavo predstavlja lokalna cesta LC396201. Območje zajema zemljišča parcelnih številk 886/1, 889/1, 890, 891, 887, 888, vse k.o. Podgrad.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window