Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-C)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 70-3025/2008, stran 9557 DATUM OBJAVE: 11.7.2008

VELJAVNOST: od 12.7.2008 / UPORABA: od 12.7.2008

RS 70-3025/2008

Verzija 4 / 4

Čistopis se uporablja od 1.1.2013 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 7.10.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 70/08, 94/12 - ZDoh-2L

Časovnica

Na današnji dan, 7.10.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.1.2013
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3025. Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-C)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-C)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 27. junija 2008.
 
Št. 003-02-6/2008-16
 
Ljubljana, dne 7. julija 2008
 
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ENERGETSKEGA ZAKONA (EZ-C)

 

1. člen

 
V Energetskem zakonu (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo) se v drugem odstavku 1. člena za zadnjo alinejo pika nadomesti z vejico in dodajo naslednje alineje:
 
»– Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/89/ES o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z električno energijo in naložb v infrastrukturo (UL L št. 33 z dne 4. 2. 2006, str. 22),
 
-
Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/32/ES z dne 6. julija 2005 o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, ki rabijo energijo, in o spremembi Direktive Sveta 92/42/EGS ter direktiv 96/57/ES in 2000/55/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 191 z dne 22. julija 2005, str. 29),
 
-
Direktiva Evropskega Parlamenta in Sveta 2006/32 z dne 5. aprila 2006 o učinkovitosti rabe končne energije in o energetskih storitvah ter o razveljavitvi Direktive Sveta 93/76/EGS (UL L št. 114 z dne 27. 4. 2006, str. 64).«.
 

2. člen

 
V 4. členu se doda nova prva alineja, ki se glasi:
 
»– bilančna pogodba: je pravni posel in drugo razmerje, s katerim pravna ali fizična oseba z organizatorjem trga za električno energijo uredi dobavo izravnalne energije in finančno poravnavo odstopanj v primeru neizravnane bilance, s čimer se pravna ali fizična oseba uvrsti v bilančno shemo in pridobi status člana bilančne sheme oziroma organizator trga oblikuje bilančno skupino za potrebe izvajanja posameznih dejavnosti iz obsega gospodarske javne službe;«.
 
Za dosedanjo prvo alinejo, ki postane druga alineja, se doda nova tretja alineja, ki se glasi:
 
»– celotni izkoristek soproizvodnje: je kvocient med letno vsoto proizvedene električne in mehanske energije ter koristne toplote in energijskim vložkom goriva, izračunanim na podlagi »neto kurilne vrednosti« goriv (imenovani tudi »spodnja kurilna vrednost«), ki se porabi za proizvodnjo toplote v soproizvodnji, ter bruto proizvodnjo električne in mehanske energije;«.
 
Dosedanji druga in tretja alineja postaneta četrta in peta alineja.
 
Za dosedanjo četrto alinejo, ki postane šesta alineja, se doda nova sedma alineja, ki se glasi:
 
»– deklaracija za proizvodno napravo: je odločba, ki jo izda Javna agencija Republike Slovenije za energijo (v nadaljnjem besedilu: Agencija za energijo) proizvajalcu električne energije za posamezno napravo za proizvodnjo električne energije, s katero se potrjuje, da proizvodna naprava izpolnjuje pogoje, predpisane za soproizvodnjo z visokim izkoristkom ali proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije;«.
 
Dosedanje peta do deveta alineja postanejo osma do dvanajsta alineja.
 
Dosedanja deseta alineja, ki postane trinajsta alineja, se spremeni tako, da se glasi:
 
»– dodatki k omrežnini: so dodatki namenjeni za pokrivanje stroškov:
 
a)
delovanja Agencije za energijo;
 
b)
sprostitve dolgoročnih prenosnih zmogljivosti za prenos zemeljskega plina;
 
c)
stroškov dobaviteljev zaradi neustavljive dobave električne energije;
 
d)
delovanje organizatorja trga, razen stroškov za izvajanje dejavnosti Centra za podpore iz 64.p člena tega zakona (v nadaljnjem besedilu: center za podpore);«.
 
Dosedanji enajsta in dvanajsta alineja postaneta štirinajsta in petnajsta alineja.
 
Dosedanja trinajsta alineja, ki postane šestnajsta alineja, se spremeni tako, da se glasi:
 
»– električna energija, proizvedena iz obnovljivih virov energije je:
 
-
električna energija, ki jo proizvedejo proizvodne naprave, ki uporabljajo samo obnovljive vire energije,
 
-
del električne energije, ki jo iz obnovljivih virov energije proizvedejo kombinirane proizvodne naprave, ki uporabljajo tudi neobnovljive vire energije, ter
 
-
obnovljiva električna energija, ki se uporablja za polnjenje sistemov za skladiščenje energije, vendar brez električne energije, proizvedene kot rezultat delovanja sistemov za skladiščenje;«.
 
Za šestnajsto alinejo se dodata novi sedemnajsta in osemnajsta alineja, ki se glasita:
 
»– električna energija iz soproizvodnje: je električna energija proizvedena v postopku, ki je povezan s proizvodnjo koristne toplote, in se izračuna na način, določen s predpisom iz 64.e člena tega zakona;
 
-
energija iz soproizvodnje: je vsota električne in mehanske energije ter koristne toplote, ki so pridobljene v soproizvodnji;«.
 
Dosedanji štirinajsta in petnajsta alineja postaneta devetnajsta in dvajseta alineja.
 
Dosedanja šestnajsta alineja, ki postane enaindvajseta alineja se spremeni, tako da se glasi:
 
»– energetska storitev: je fizikalni učinek, korist ali ugodnost, ki izhaja iz kombinacije energije in energetsko učinkovite tehnologije in/ali dejavnosti, in ki lahko vključuje obratovanje, vzdrževanje in nadzor, nujne za opravljanje storitve, ter se opravi na podlagi pogodbe in običajno vodi k preverljivemu in merljivemu oziroma ocenljivemu izboljšanju energetske učinkovitosti;«.
 
Za enaindvajseto alinejo se doda nova dvaindvajseta alineja, ki se glasi:
 
»– energetski pregled: je sistematični postopek za ugotavljanje porabe energije stavbe ali skupine stavb, tehnološkega procesa in/ali industrijskega obrata ali pri izvajanju zasebnih ali javnih storitev, s katerim se opredeli in oceni gospodarne možnosti za varčevanje z energijo ter pripravi poročilo o ugotovitvah;«.
 
Dosedanje sedemnajsta do triindvajsete alineje postanejo triindvajseta do devetindvajseta alineja.
 
Za dosedanjo triindvajseto alinejo, ki postane devetindvajseta alineja, se doda nova trideseta alineja, ki se glasi:
 
»– končni odjemalec: je fizična ali pravna oseba, ki kupuje energijo za lastno končno rabo;«.
 
Dosedanja štiriindvajseta alineja, ki postane enaintrideseta alineja se spremeni, tako da se glasi:
 
»– koristna toplota: je toplota proizvedena v postopku soproizvodnje za zadovoljitev ekonomsko opravičljivega povpraševanja po toploti oziroma hlajenju. Ekonomsko opravičljivo povpraševanje pa je povpraševanje, ki ne presega potreb po toploti ali hladu in ki bi jih sicer zadovoljili po pogojih na trgu s postopki za proizvodnjo toplote ali hladu različnimi od soproizvodnje;«.
 
Za dosedanjo petindvajseto alinejo, ki postane dvaintrideseta alineja se dodajo nove triintrideseta, štiriintrideseta, petintrideseta in šestintrideseta alineja, ki se glasijo:
 
»– mala soproizvodnja: je proizvodna naprava za soproizvodnjo z instalirano močjo manjšo od 1 MWe;
 
-
mikrosoproizvodnja: je proizvodna naprava za soproizvodnjo z maksimalno močjo manjšo od 50 kWe;
 
-
nazivna električna moč proizvodne naprave: je najvišja trajna električna moč (brez časovnih omejitev) proizvodne naprave, za katero je ta izdelana in je navedena na napisni ploščici na proizvodni napravi oziroma jo je mogoče razbrati iz proizvajalčevih specifikacij ali pa je določena na podlagi prevzemnih meritev;
 
-
neto proizvedena električna energije: je proizvedena električna energija v proizvodni napravi zmanjšana za električno energijo porabljeno za delovanje same naprave;«.
 
Dosedanje šestindvajseta do devetindvajseta alineja postanejo sedemintrideseta do štirideseta alineja.
 
Dosedanja trideseta alineja, ki postane enainštirideseta alineja se spremeni tako, da se glasi:
 
»– obnovljivi viri energije: so obnovljivi nefosilni viri energije (veter, sončna energija, geotermalna energija, energija valov, energija plimovanja, vodna energija, biomasa, odlagališčni plin, plin iz naprav za čiščenje odplak in bioplin);«.
 
Dosedanje enaintrideseta do triintrideseta alineja postanejo dvainštirideseta do štiriinštirideseta alineja.
 
Za dosedanjo štiriintrideseto alinejo, ki postane petinštirideseta alineja, se dodata novi šestinštirideseta in sedeminštirideseta alineja, ki se glasita:
 
»– odprta pogodba: je pravni posel in drugo razmerje na organiziranem trgu z električno energijo, ki določa bilančno pripadnost prevzemno predajnih mest;
 
-
pogodba o članstvu v bilančni shemi: je pravni posel in drugo razmerje na organiziranem trgu z električno energijo, ki fizično ali pravno osebo uvrsti v bilančno shemo;«.
 
Za dosedanjo petintrideseto alinejo, ki postane oseminštirideseta alineja, se doda nova devetinštirideseta alineja, ki se glasi:
 
»– podjetje za maloprodajo energije: je fizična ali pravna oseba, ki prodaja energijo končnim odjemalcem;«.
 
Dosedanja šestintrideseta alineja, ki postane petdeseta alineja se spremeni tako, da se glasi:
 
»– dejavnost energetske borze: je organizirana izmenjava povpraševanj po nakupu s ponudbami po dobavi električne energije in energentov ter trgovanje s standardiziranimi produkti za dan časovni okvir, ki pod enakimi pogoji omogoča sodelovanje vsakemu tržnemu udeležencu ter zagotavlja pregledno in nediskriminatorno oblikovanje sklenitvene cene;«.
 
Za petdeseto alinejo se dodajo nove enainpetdeseta, dvainpetdeseta, triinpetdeseta in štiriinpetdeseta alineja, ki se glasijo:
 
»– pogodba o izravnavi: je pravni posel in drugo razmerje na organiziranem trgu z električno energijo, s katerimi pravna ali fizična oseba s članom bilančne sheme organiziranega trga z električno energijo uredi dobavo izravnalne energije in poravnavo v primeru neizravnane bilance, s čimer se pravna ali fizična oseba uvrsti v bilančno shemo in pridobi status člana bilančne sheme oziroma izvajalec gospodarske javne službe iz 20. člena tega zakona oblikuje bilančno podskupino za potrebe izvajanja posameznih dejavnosti iz obsega gospodarske javne službe;
 
-
poraba električne energije: je proizvedena električna energija v državi vključno s samoproizvodnjo plus uvoz minus izvoz (bruto nacionalna poraba električne energije);
 
-
potrdilo o izvoru električne energije: je javna listina, ki dokazuje, da je določena količina električne energije proizvedena v soproizvodnji z visokim izkoristkom ali iz obnovljivih virov energije;
 
-
prevzemno predajno mesto: je mesto, kjer se vršita prevzem in predaja električne energije;«.
 
Dosedanja sedemintrideseta alineja postane petinpetdeseta alineja.
 
Za dosedanjo osemintrideseto alinejo, ki postane šestinpetdeseta alineja, se doda nova sedeminpetdeseta alineja, ki se glasi:
 
»– prihranek primarne energije: je prihranek energije dovedene z gorivom, ki ga ustvari proizvodna naprava s soproizvodnjo, v primerjavi z ločeno proizvodnjo električne energije in toplote;«.
 
Za dosedanjo devetintrideseto alinejo, ki postane oseminpetdeseta alineja, se doda nova devetinpetdeseta alineja, ki se glasi:
 
»– primarna energija: je energija, ki je vsebovana v energetskih surovinah in v kakršni koli vrsti energije v naravi, ki vstopa v procese transformacije v električno, toplotno ali mehansko energijo;«.
 
Za dosedanjo štirideseto alinejo, ki postane šestdeseta alineja, se doda nova enainšestdeseta alineja, ki se glasi:
 
»– proizvodna naprava: je sklop opreme in instalacij, ki pretvarjajo druge vrste energij v električno energijo in lahko samostojno obratuje;«.
 
Dosedanji enainštirideseta in dvainštirideseta alineja postaneta dvainšestdeseta in triinšestdeseta alineja.
 
Za dosedanjo triinštirideseto alinejo, ki postane štiriinšestdeseta alineja se doda nova petinšestdeseta alineja, ki se glasi:
 
»– program za izboljšanje energetske učinkovitosti: je načrtovanje dejavnosti,ki je osredotočena na skupino končnih odjemalcev in običajno vodi k preverljivemu, merljivemu ali ocenljivemu izboljšanju energetske učinkovitosti;«.
 
Dosedanje štiriinštirideseta in petinštirideseta alineja postaneta šestinšestdeseta in sedeminšestdeseta alineja.
 
Dosedanja šestinštirideseta alineja, ki postane oseminšestdeseta alineja se spremeni tako, da se glasi:
 
»– soproizvodnja: je postopek istočasne proizvodnje toplote in električne oziroma mehanske energije;«.
 
Za oseminšestdeseto alinejo se doda nova devetinšestdeseta alineja, ki se glasi:
 
»– soproizvodnja z visokim izkoristkom: je soproizvodnja, pri kateri je prihranek primarne energije večji od 10%, ter vsa mikrosoproizvodnja in mala soproizvodnja, če je prihranek primarne energije pri tej soproizvodnji večji od nič;«.
 
Dosedanje sedeminštirideseta do štiriinpetdeseta alineja postanejo sedemdeseta do sedeminsedemdeseta alineja.
 
Za dosedanjo petinpetdeseto alinejo, ki postane oseminsedemdeseta alineja, se doda nova devetinsedemdeseta alineja, ki se glasi:
 
»– ukrep za izboljšanje energetske učinkovitosti: je ukrep, ki običajno vodi k preverljivemu in merljivemu ali ocenljivemu izboljšanju energetske učinkovitosti;«.
 
Dosedanje šestinpetdeseta in sedeminpetdeseta alineja postaneta osemdeseta in enainosemdeseta alineja.
 
Za dosedanjo oseminpetdeseto alinejo, ki postane dvainosemdeseta alineja se dodajo nove triinosemdeseta in štiriinosemdeseta alineja, ki se glasijo:
 
»– vrednost referenčnega izkoristka za ločeno proizvodnjo: je izkoristek nadomestne ločene proizvodnje toplote in električne energije, ki se ju namerava nadomestiti s soproizvodnjo;
 
-
zaprta pogodba: je pravni posel in drugo razmerje med člani bilančne sheme organiziranega trga z električno energijo, pri katerem je količina dobavljene električne energije v relevantnem časovnem obdobju fiksno določena za vsak obračunski interval; med zaprte pogodbe sodijo tudi zaprte pogodbe z uporabo čezmejnih prenosnih zmogljivosti, ki se štejejo kot zaprte pogodbe za dobavo električne energije preko meja Republike Slovenije, in ki vključujejo tudi uporabo pravic čezmejnega prenosa;«.
 

3. člen

 
Za 13. členom se doda nov 13.a člen, ki se glasi:

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window