Navigacija

Uredba o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Klanec-Srmin

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 51-2444/1999, stran 6441 DATUM OBJAVE: 29.6.1999

VELJAVNOST: od 30.6.1999 / UPORABA: od 30.6.1999

RS 51-2444/1999

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 30.6.1999 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 31.10.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 51/99

Časovnica

Na današnji dan, 31.10.2020 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 30.6.1999
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2444. Uredba o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Klanec-Srmin

 
 
Na podlagi tretjega odstavka 41. člena, 45.č člena in 45.f člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97 in 23/99) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O
o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Klanec-Srmin

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

 
S to uredbo se ob upoštevanju prostorskih sestavin dolgoročnega plana Republike Slovenije za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 1/86, 41/87, 12/89, Uradni list RS, št. 36/90, 27/91, 72/95, 13/96, 11/99) in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 2/86, 41/87, 23/89, 11/99, Uradni list RS, št. 72/95, 13/96, 11/99) ter prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Koper (Uradne objave št. 25/86, 36/86, 10/88, 9/92, 11/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98 in 16/99) ter prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Hrpelje-Kozina (Uradne objave št. 14/88, 1/89, 4/89, 37/89, 5/92, Uradni list RS, št. 37/96, 45/98 in 40/99) sprejme lokacijski načrt za avtocesto na odseku Klanec–Srmin (v nadaljevanju: lokacijski načrt).
 
Lokacijski načrt je izdelal Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Ljubljana, Trnovski pristan 2, aprila 1999, pod številko projekta UI 1787.
 

2. člen

 
Lokacijski načrt se nanaša na območje avtoceste ter na lego, potek in zmogljivost, velikost in oblikovanje objektov, naprav in ureditev. V ureditveno območje lokacijskega načrta sta vključeni tudi deponiji trajnih viškov materiala.
 
Lokacijski načrt vsebuje tekstualni in grafični del.
 
Tekstualni del lokacijskega načrta vsebuje:
 
-
splošne podatke o lokacijskem načrtu,
 
-
obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta in variantnih tras avtoceste,
 
-
skladnost odseka avtoceste s prostorskimi sestavinami planskih aktov Republike Slovenije, Mestne občine Koper in Občine Hrpelje-Kozina,
 
-
opis funkcije območja: določitev ureditvenega območja avtoceste, opis poteka avtoceste, priključkov in spremljajočih objektov,
 
-
opis rešitev komunalne in energetske infrastrukture,
 
-
prostorske ureditve in varovanje okolja,
 
-
varovanje pred požarom,
 
-
seznam objektov predvidenih za rušitev ali odkup z navedbo naslovov, namembnosti objektov, katastrske občine in parcelne številke,
 
-
seznam parcel, ki se nahajajo znotraj meje obravnavanega območja,
 
-
oceno stroškov za izvedbo avtoceste,
 
-
etape izvajanja gradbenih del,
 
-
soglasja in mnenja pristojnih organov in organizacij.
 
Grafični del lokacijskega načrta vsebuje:
 
-
prikaze iz prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije, M 1:250.000,
 
-
prikaz iz prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Mestne občine Koper, M 1:25.000,
 
-
prikaz iz prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Sežana (za območje Občine Hrpelje-Kozina), M 1:25.000,
 
-
pregledno situacijo avtoceste, M 1:50.000,
 
-
pregledno situacijo avtoceste, M 1:5000,
 
-
pregledni vzdolžni profil, M 1:10.000/1000,
 
-
karakteristični prečni profil, M 1:50,
 
-
pregledno ureditveno situacijo, M 1:5000,
 
-
pregledno karto komunalnih naprav, M 1:5000,
 
-
ureditveno situacijo, M 1:1000,
 
-
idejne rešitve infrastrukture, M 1:1000,
 
-
načrt gradbenih parcel, M 1:2000,
 
-
zakoličbeni načrt, M 1:2000 s tehničnimi elementi zakoličbe osi avtoceste.
 
Poročilo o vplivih na okolje vsebuje:
 
-
uvodna pojasnila,
 
-
izhodišča za izdelavo PVO,
 
-
značilnosti posega v okolje,
 
-
opis zatečenega stanja okolja, pričakovanih vplivov in okoljevarstvenih ukrepov ter skupno oceno sprejemljivosti posega z vidika vplivov na okolje,
 
-
družbeno sprejemljivost posega,
 
-
opozorila glede celovitosti projekta in poročila,
 
-
povzetek poročila s sklepno oceno za širšo javnost.
 

II. OBSEG UREDITVENEGA OBMOČJA

 

3. člen

 
Ureditveno območje lokacijskega načrta obsega parcele oziroma dele parcel za naslednje ureditve:
 
-
avtocesta z vsemi spremljajočimi objekti in ureditvami
 
-
deponija trajnih viškov materiala Zamatavinc
 
-
deponija trajnih viškov materiala Bekovec (rezervna deponija)
 
-
prestavitve komunalnih naprav zaradi gradnje avtoceste in deponij.
 
Avtocesta
 
k.o. Prešnica
 
3624/1, 3624/2, 3627, 3629, 3630, 3631, 3632, 3633, 3634, 3638/1, 3638/2, 3641/1, 3641/2, 3643/1, 3643/2, 3644, 3645, 3646, 3647, 3648, 3649, 3650, 3651/1, 3651/2, 3653/1, 3654/1, 3655/1, 3656/1, 4572/2
 
k.o. Ocizla
 
454/1, 454/2, 455/1, 455/2, 456/2, 554, 556/1, 556/2, 557, 558, 559, 560/1, 560/2, 561, 562/1, 568/1, 568/2, 569/1, 569/2, 570, 571, 572, 578/1, 580/1, 584, 588, 589, 590, 591/1, 591/2, 592, 593, 594, 595, 596/1, 596/2, 597, 600, 601/2, 602, 603/1, 603/2, 603/3, 605/1, 605/2, 605/3, 605/4, 605/5, 605/6, 606/1, 606/2, 607, 608/1, 608/2, 608/3, 609/4, 609/5, 609/6, 618/1, 618/2, 618/3, 618/4, 618/7, 653/2, 654, 658/2, 667, 668, 686/2, 686/3, 1977, 1978, 1980/4, 1980/5, 1980/6, 1986/1, 1986/2, 1987, 1988, 1989, 1998, 1999, 2002, 2004, 2006, 2008, 2009, 2013, 2014, 2015, 2016/1, 2016/2, 2016/3, 2018, 2019, 2020, 2021, 2024, 2025, 2033/6, 2033/7, 2034, 2035, 2036, 2037, 2041, 2042/1, 2042/2, 2043/1, 2043/2, 2043/3, 2043/4, 2045, 2046, 2047/1, 2047/2, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053/1, 2053/2, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2060/1, 2060/2, 2062, 2063, 2064, 2065/1, 2065/2, 2066/1, 2066/2, 2067/1, 2067/2, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2079, 2080/1, 2080/2, 2081/1, 2081/2, 2081/3, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087/1, 2087/2, 2088/2, 2094, 2095, 2096, 2098/1, 2098/2, 2099, 2139/1, 2139/2, 2141/1, 2141/2, 2141/3, 2142, 2143, 2145/1, 2145/2, 2146, 2147, 2148, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2159, 2160, 2161, 2162, 2232, 2233, 2398/1, 2398/9, 3299/1, 3299/2, 3300/5, 3303/1, 3304/1, 3304/2, 3305/1, 3305/2, 3306/2, 3307/1, 3307/3, 3307/4, 3308/1, 3308/2, 3308/3, 3308/4, 3308/5, 3308/9, 3309/1, 3309/2, 3309/3, 3309/4, 3309/5, 3309/6, 3310/1, 3310/2, 3310/3, 3310/4, 3310/5, 3310/6, 3310/7, 3310/8, 3310/9, 3310/12, 3310/14, 3310/15, 3310/16, 3310/18, 3310/19, 3310/20, 3310/21, 3310/22, 3310/23, 3310/24, 3310/25, 3310/26, 3310/27, 3310/28, 3310/29, 3310/41, 3310/43, 3310/44, 3310/45, 3310/46, 3310/47, 3310/49, 3310/50, 3310/52, 3310/53, 3310/54, 3311/3, 3314, 3316, 3317/1, 3317/2, 3318, 3319, 3321, 3322, 3323/1, 3323/2, 3323/3, 3324/1, 3324/2, 3324/3, 3325, 3325/1, 3325/2, 3326, 3327/1, 3327/2, 3327/3, 3327/4, 3328, 3329, 3330/1, 3330/2, 3330/3, 3330/4, 3331, 3333, 3335/1, 3335/2, 3335/3, 3336/1, 3336/2, 3336/3, 3336/4, 3336/5, 3336/6, 3338/1, 3339/3, 3339/4, 3339/5, 3339/6, 3339/7, 3340/1, 3340/3, 3340/4, 3340/5, 3340/7, 3340/8, 3341/5, 3342/2, 3346/3, 6087/2, 6115, 6117/8, 6117/11, 6146/1, 6159, 6159/1, 6159/2, 6159/3
 
k.o. Socerb
 
882/3, 1527/2, 1738/1, 1740, 1743/2, 1745, 1748, 1749, 1922, 1926, 1929, 1930, 1993/3, 1993/4, 2549, 2551/2, 2552/3, 2553, 2628, 2629, 2630, 2631, 2633/1, 2633/2, 2633/3, 2649/2, 2650/1, 2650/2, 2651/1, 2651/2, 2652, 2653, 2654/1, 2654/2, 2672/2, 2687/2, 2689, 2690, 2692, 2694/2, 2694/3, 2695, 2696/1, 2696/2, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701/1, 2701/2, 2702, 2703, 2708/1, 2708/2, 2714, 2715/1, 2715/2, 2715/3, 2716, 2726, 2728, 2729/3, 2825/1, 2825/2, 2827, 2828, 2829, 2833, 2838, 2846, 2850, 2851, 2852, 2853, 2854, 2855/1, 2855/2, 2856, 2857, 2859, 2860/1, 2860/2, 2862, 2863, 2864, 2866/1, 2866/2, 2868/1, 2868/2, 2870/1, 2870/2, 2871/1, 2871/2, 2872, 2873/1, 2873/2, 2874/1, 2874/2, 2874/3, 2874/4, 2876/1, 2877/1, 2878, 2879, 2880, 2882/1, 2882/2, 2884/1, 2884/2, 2885, 2886/1, 2886/2, 2887/1, 2887/2, 2887/3, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 2897, 2899/1, 2899/2, 2899/3, 2899/4, 2900, 2901, 2903/1, 2903/2, 2903/3, 2904, 2905, 2906/1, 2906/2, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912/1, 2912/2, 2912/3, 2913/1, 2913/2, 2914/1, 2914/2, 2914/3, 2914/4, 2914/5, 2914/6, 2914/7, 2914/8, 2914/9, 2914/10, 2914/11, 2914/12, 2915/1, 2915/2, 2915/3, 2916/1, 2916/2, 2916/3, 2917/1, 2917/2, 2918/1, 2918/2, 2919/1, 2919/2, 2919/3, 2920/1, 2920/2, 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2927, 2928/1, 2929/1, 2930, 2931, 2932/1, 2932/2, 2933/1, 2933/2, 2935, 2936/1, 2936/2, 2936/5, 2937/1, 2937/2, 2937/3, 2937/4, 2938/1, 2938/2, 2944/1, 2945/1, 2945/4, 2946/1, 2952, 2958, 2959/1, 2959/3, 2960/3, 2960/4, 2961/2, 2967/5, 2967/9, 3070/1, 3070/3, 3072/1, 3081/13, 3081/18, 3081/3, 3081/5, 3081/6, 3081/9, 3084
 
k.o. Osp
 
2695, 2696, 2740/1, 2740/2, 2745/1, 2745/2, 2747/1, 2747/2, 2747/3, 2747/4, 2878
 
k.o. Gabrovica
 
2/2, 6, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 10, 11/1, 11/2, 12, 17/1, 17/2, 18, 19, 25, 30, 31, 40, 41/1, 42/1, 43/1, 43/2, 43/3, 44, 45, 47, 48/1, 48/2, 48/3, 49/4, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59/2, 635/2, 635/3, 635/4, 635/5, 710/10, 710/3, 1144, 1146/1, 1147/1, 1147/2, 1147/3, 1147/4, 1147/5, 1154/1, 1154/2, 1154/3, 1154/4, 1155, 1160, 1161/2, 1161/3, 1161/4, 1161/6, 1172/1, 1181/2, 1190/2, 1193/2, 1225, 1226, 1227, 1258, 1259, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1290, 1291, 1292, 1293, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1367, 1369, 1385, 1386, 1393, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1406, 1407, 1409, 1410, 1411, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1461, 1462, 1463
 
k.o. Črni Kal
 
164, 165/1, 2432/2, 2434/1, 2434/6, 2456, 2643, 2646/1, 2648, 2649, 2650, 2652, 2654, 2656, 2659, 2660, 2661/1, 2661/2, 2662, 2663/1, 2663/2, 2664, 2666/1, 2666/2, 2668, 2669/1, 2669/2, 2670, 2671, 2672/1, 2672/2, 2673/1, 2673/2, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2680/2, 2682, 2683/1, 2683/2, 2702, 2704/1, 2704/3, 2708/1, 2710/1, 2712/1, 2713/1, 2713/2, 2713/3, 2714/1, 2714/2, 2714/3, 2715/1, 2716, 2717, 2719, 2742/1, 2749/1, 2752, 2753, 2756, 2758, 3376/11, 3377/1, 4037, 4041
 
k.o. Rožar
 
22, 46/1, 46/2, 47/1, 47/2, 48/1, 48/2, 48/3, 49/1, 49/2, 49/3, 49/4, 49/5, 49/6, 49/7, 50/1, 50/2, 50/3, 50/4, 50/5, 52/2, 53/1, 53/2, 54/1, 54/2, 56/1, 56/2, 56/3, 57/1, 57/2, 57/3, 58/1, 58/2, 58/3, 59, 60/1, 60/2, 61/1, 61/2, 61/3, 61/4, 63, 64/1, 64/2, 64/3, 72/1, 73/1, 73/2, 74/1, 74/11, 74/12, 74/2, 90/1, 91, 224/1, 224/2, 224/4, 225, 226, 227/2, 228/1, 228/2, 229, 230, 232, 233, 234, 235, 236/1, 236/2, 236/3, 237, 240, 241, 242/1, 242/2, 245, 246/1, 246/2, 246/3, 247, 248, 249, 250/1, 250/2, 251, 252, 253, 254/1, 254/2, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263/1, 263/2, 263/3, 264/1, 264/2, 266/1, 266/2, 267, 268, 269, 270/1, 270/2, 271, 273/1, 275/1, 275/2, 275/3, 276, 277, 279, 284/1, 284/2, 284/3, 284/4, 284/5, 284/7, 284/8, 285, 286/1, 287, 289, 290/1, 290/2, 365/1, 365/2, 366, 367, 368, 369, 370, 371/1, 371/2, 372, 374, 375, 376, 377, 378/1, 378/2, 379, 380, 381, 382/1, 382/2, 383, 384, 385, 386, 659/1 660/1, 660/2, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667/1, 667/2, 668, 669, 670, 671, 672, 682/1, 682/2, 683/1, 683/2, 684, 685/1, 685/2, 686/1, 686/2, 686/3, 687, 688, 689, 690, 692, 693, 694, 696/1, 696/2, 697/1, 697/2, 698/1, 698/2, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705/1, 705/2, 705/3, 706/1, 706/2, 707, 708, 709, 711, 712, 713, 714/1, 714/2, 714/3, 715, 718, 720, 724/1, 724/2, 725/1, 725/2, 726/1, 726/2, 726/3, 726/4, 726/5, 726/6, 726/7, 726/8, 726/9, 726/10, 726/11, 726/12, 726/13, 726/14, 726/15, 726/16, 726/17, 727/1, 727/5, 727/6, 727/7 728/2, 728/3, 729/1, 730, 795, 796/1, 796/3, 796/4, 1040, 2411, 2412/1, 2412/2, 2413, 2414, 2417/3, 2418, 2419/1, 2419/2, 2420, 2421, 2425/1, 2425/2, 2427/1, 2427/3, 2357/1, 2357/2, 2358,2457/2, 2461, 2469, 2509, 2510/1, 2510/2, 2510/3, 2512/1, 2512/2, 2512/3, 2513/1, 2513/2, 2513/3, 2513/4, 2518, 2519, 2521/2, 2525, 2629/1, 2629/2, 2631, 2632, 2635/1, 2635/3, 2636, 2638, 2640, 2649, 2671, 2673, 273/1, 710/1, 710/2, 710/3, 710/4, 710/5, 2631
 
k.o. Tinjan
 
64/2, 68, 644/2, 645/1, 645/2, 646, 647, 649/1, 649/2, 650/1, 650/2, 651/1, 651/2, 653/1, 653/2, 653/3, 654, 655, 656/1, 656/2, 657/1, 657/2, 657/3, 657/4, 657/5, 657/6, 657/7, 658/1, 658/10, 658/12, 658/13, 658/2, 658/3, 658/4, 658/5, 658/6, 658/7, 658/9, 659/1, 659/2, 659/3, 659/4, 659/5, 659/6, 659/8, 659/9, 660, 661/10, 661/11, 661/12, 661/13, 661/14, 661/15, 661/16, 661/17, 661/18, 661/19, 661/20, 661/21, 661/23, 661/4, 661/6, 661/7, 661/8, 661/9, 662/1, 662/2, 662/3, 662/4, 662/5, 662/6, 663/1, 663/2, 664, 664/1, 664/2, 664/3, 680, 681/1, 681/2, 681/3, 682/1, 682/2, 683/1, 683/2, 684, 685, 686, 686/1, 686/2, 687/1, 687/2, 687/3, 687/4, 688, 689, 691/1, 691/2, 691/3, 692/1, 692/2, 693/2, 694/1, 694/2, 694/3, 702/2, 702/3, 703, 704, 705, 706, 707/1, 707/2, 708, 709, 710, 729, 730/1, 730/2, 731, 733/1, 733/2, 734, 735, 736/1, 736/2, 737, 738, 739, 740/1, 740/2, 741/1, 741/2, 742, 743, 744/1, 744/2, 744/3, 744/4, 744/5, 745/1, 745/2, 746/1, 748/1, 750/2, 750/3, 781/2, 782/1, 782/2, 784/1, 784/2, 785/1, 785/2, 785/3, 786, 787/1, 787/2, 787/3, 787/4, 787/5, 788/1, 788/2, 788/3, 788/4, 788/5, 789/4, 797, 1829/1, 1830, 1831, 1833, 1834, 1837/1, 1838, 1838/3
 
k.o. Dekani
 
32, 33/1, 33/2, 33/3, 34, 35, 36/1, 36/2, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 61/2, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 307/1, 308/1, 308/2, 344, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 776, 784, 922/1, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 936, 937, 943, 944, 945, 946, 949, 950, 996, 951/1, 952/1, 997/1, 2707, 2800/1, 3124
 
k.o. Škofije
 
79/1, 79/5, 79/6, 79/7, 79/8, 79/9, 79/10, 79/11, 79/12, 79/13, 79/14, 79/15, 79/17, 79/18, 255, 414, 420, 561/13, 566, 567/1, 567/2, 568, 569/1, 569/2, 569/3, 569/4, 569/5, 571/2, 571/10, 571/11, 571/12, 571/13, 571/14, 571/15, 571/16, 571/17, 571/18, 571/19, 673/2, 673/8, 673/9, 673/11, 673/12, 673/14, 701/1, 701/6, 702/1, 702/3, 702/4, 702/5, 702/6, 702/7, 702/8, 702/9, 702/10, 702/11, 702/12, 702/13, 702/14, 702/15, 702/16, 702/18, 702/19, 702/20, 702/21, 702/22, 703/1, 703/2, 703/3, 704/1, 704/2, 704/3, 705/1, 705/2, 705/3, 705/4, 705/5, 706, 708/1, 709/1, 709/2, 710, 711/1, 711/2, 711/3, 712/2, 713/1, 713/2, 714/1, 714/2, 714/3, 714/4, 728/1, 730/1, 730/2, 731, 737/2, 737/16, 737/31, 737/66, 737/67, 737/68, 737/69, 737/70, 737/72, 737/77, 973/8, 974/1, 974/2, 974/3, 974/6, 979, 1001, 1002, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009/1, 1009/2, 1009/3, 1009/4, 1009/5, 1010/1, 1010/2, 1010/3, 1011/1, 1012/1, 1012/2, 1013/1, 1013/2, 1013/3, 1017, 1018/13, 1018/8, 1032/2, 1032/3, 1033, 1034/1, 1034/2, 1034/3, 1034/4, 1035/1, 1035/2, 1035/3, 1035/4, 1036, 1038, 1039/1, 1039/2, 1039/3, 1039/4, 1040/1, 1040/2, 1040/3, 1040/4, 1041/1, 1041/3, 1043, 1044, 1045/1, 1045/2, 1045/3, 1046/1, 1046/2, 1046/3, 1047/1, 1047/2, 1047/3, 1047/4, 1047/5, 1047/6, 1047/40, 1047/41, 1047/42, 1723/6, 1723/7, 1727, 1734, 1737/1, 1737/2, 1738/1, 1771, 1772, 1774/3, 1780, 1849, 1883, 1883/1, 1883/3, 1893, 1896, 1897, 1905
 
k.o. Ankaran
 
790, 792, 793, 794, 795/1, 795/2, 796, 797/1, 797/2, 797/3, 798, 799/1, 887, 887/1, 917, 918, 919, 921 (793)
 
k.o. Bertoki
 
5726/9, 5736/1, 5736/2, 5736/7, 5737/1, 5737/2, 5739, 5766, 5767, 5768, 5769, 5770, 5771, 5772, 5773/1, 5773/2, 5773/3, 5774/1, 5774/2, 5796, 5797/2, 5797/3, 5797/7, 5797/9, 5866/4, 5974/1, 5987/1, 5987/2, 5990, 5992, 5994, 5796, 5996, 5997, 6007/3, 6010, 6018/1, 6024/1, 6035, 6073/1, 6307/2, 6314, 6316, 6323, 6324, 6359, 6363, 6364, 6365, 6366, 6367, 6368, 6369, 6370, 6371, 6372, 6373, 6374, 6375, 6376/1, 6376/2, 6376/3, 6378, 6379, 6380, 6381, 6384, 6385
 
Deponija trajnih viškov materiala Zamatavinc
 
k.o. Dekani
 
657, 658, 659, 660, 727, 728, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 778, 779, 780, 781, 782, 787, 788, 789, 790, 793, 794, 808/2, 809/2, 810/1, 810/2, 811/1, 811/2, 812/1, 812/2, 813/1, 813/2, 814/1, 814/2, 815/1, 815/2, 816/1, 816/2, 817/1, 817/2, 818/1, 818/2, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840/1, 840/2, 863/1, 863/2, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 864, 865, 868, 871, 872/1, 872/2, 872/3, 872/4, 875, 876, 877, 878/1, 878/2, 884/1, 884/2, 885, 886, 906, 907, 922/1, 924, 925, 926, 1175/1, 1175/2, 1176/1, 1176/2, 1177/1, 1177/2
 
Deponija trajnih viškov materiala Bekovec
 
k.o. Rožar
 
727/1, 727/2, 727/3, 727/4, 727/8, 727/9, 727/10, 728/1, 2348/1, 2351/1, 2351/2, 2351/3, 2351/4, 2351/5, 2352/1, 2352/2, 2352/14, 2352/15, 2352/16, 2354/1, 2354/2, 2354/3, 2354/4, 2354/5, 2354/7, 2354/8, 2354/9, 2354/12, 2354/13, 2354/14, 2355/1, 2355/6, 2356, 2357/1, 2357/2, 2358, 2632, 2640, 2671
 
k.o. Črni Kal
 
2680/1, 2680/2, 2682, 2683/1, 2683/2, 2685, 2686/1, 2686/2, 2688, 2689, 2690, 2692, 2693/1, 2693/2, 2693/3, 2695/1, 2695/2, 2695/3, 2695/4, 2695/5, 3377/1
 
Zaradi prestavitve in izgradnje komunalnih naprav, so tangirane naslednje parcele:
 
Vodovodno omrežje
 
k.o. Bertoki
 
5756, 5757, 5758, 5759, 5760, 5761, 5762, 5763/1, 5763/2, 5765/1, 5765/2, 5765/4, 5765/5, 5767, 6035, 6037, 6064, 6322
 
k.o. Dekani
 
695, 704
 
k.o. Gabrovica
 
1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1367
 
k.o. Ocizla
 
2398/1
 
k.o. Tinjan
 
6/1, 47/1, 47/2, 50/1, 50/2, 52/2, 58/2, 59/1, 59/2, 64/2, 64/3, 64/4, 64/5, 68, 1828/1, 1833
 
k.o. Škofije
 
79/2, 79/16, 567/2, 673/2, 1009/1, 1009/2, 1009/3, 1009/4, 1009/5, 1012/1, 1012/2, 1013/1, 1013/2, 1013/3, 1014/1, 1016/1, 1017, 1018/1, 1018/4, 1018/5, 1018/6, 1018/10, 1019/2, 1020/2, 1020/3, 1021/1, 1021/2, 1021/3, 1022/4, 1024, 1025/1, 1025/3, 1026/2, 1192/1, 1723/6, 1723/7, 1738/1,1780, 1789, 1883
 
Elektro omrežje
 
k.o. Ankaran
 
797/1, 797/3, 799/1, 919
 
k.o. Bertoki
 
5736/1, 5737/1, 5737/2, 5765/1, 5765/2, 5767, 5768, 5769, 5770, 5771, 5772, 5773/1, 5773/2, 5773/3, 5774/1, 5774/2, 5776/1, 5778/1, 5778/2, 5779, 5792/1, 5792/2, 5792/3, 5792/5, 5792/6, 5879, 5974/1, 5992, 5996, 5996/1, 5996/2, 5997, 6000, 6007/2, 6009/1, 6009/3, 6035, 6036, 6038, 6039, 6073/1, 6303, 6304, 6316, 6324, 6366, 6372, 6374, 6375, 6377, 6382, 6383
 
k.o. Črni Kal
 
2655, 2656, 2668, 2673/2, 2674, 2753, 2756, 4041
 
k.o. Dekani
 
33/2, 34, 35, 40, 42, 53, 56, 57, 58, 59, 61, 61/1, 61/2, 62, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 88, 94, 95, 96, 110/1, 353, 361, 362, 364, 372, 702, 703, 716, 723, 729, 730, 732, 733, 734, 735, 736, 756, 757, 758, 759, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 774, 775, 776, 784, 822, 865, 866, 918/1, 918/2, 919, 920, 921, 922/1, 923, 933, 934, 935, 936, 944, 949, 951/1 2707, 2752/2, 2772, 2773/1, 2774/1, 2772, 2773/1, 2774/1, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779, 2781, 2782, 2783, 2784, 2787/3, 2800/1, 2800/2, 2800/3, 3054/1, 3057, 3058
 
k.o. Gabrovica
 
2/2, 2/3, 8/1, 8/2, 9/1, 24, 25, 27, 28, 1144, 1147/2, 1147/3, 1154/1, 1155, 1161/3, 1226, 1227, 1242, 1243, 1244, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1279, 1280, 1282, 1283, 1285, 1307, 1464
 
k.o. Ocizla
 
618/4, 618/7, 1996, 2093, 2100, 2101, 2102, 2104, 2112, 2398/1, 3297/1, 3299/1, 3299/2, 3300/5, 3303/1, 3310/1, 3310/2, 3310/5, 6087/2, 6117/8
 
k.o. Rožar
 
405, 406, 500/2, 506, 512, 513, 514, 515, 517, 519, 520, 521/1, 521/2, 522, 523/3, 523/4, 524, 526, 527, 529, 531, 535, 537, 539, 542/1, 542/2, 543/1, 543/2, 544/1, 544/2, 545/1, 545/2, 546/1, 546/2, 547/1, 547/2, 548/1, 549/1, 549/2, 550/1, 550/2, 551/1, 551/2, 551/3, 551/4, 655/1, 655/2, 656/1, 657/1, 658, 659/1, 659/2, 660/1, 660/2, 661, 664, 665, 667/1, 667/2, 673/1, 674, 675/1, 675/2, 675/3, 675/4, 675/5, 676/1, 676/2, 676/3, 677/1, 677/2, 677/3, 668, 678/1, 727/1, 727/5, 727/6, 727/7, 727/8, 727/9, 728/1, 728/2, 728/4, 728/5, 729/1, 730, 795, 2357/1, 2357/2, 2412/1, 2412/2, 2413, 2414, 2417/1, 2417/2, 2417/3, 2418, 2419/1, 2419/2, 2420, 2425/1, 2425/2, 2427/1, 2427/2, 2427/3, 2428, 2429, 2431, 2629/1, 2630, 2631, 2632, 2434, 2435, 2437, 2439/1, 2439/2, 2441, 2441/1, 2444, 2445/1, 2447/1, 2447/2, 2449, 2451, 2453, 2456/1, 2456/2, 2457/1, 2457/2, 2461, 2469, 2521/2, 2629/1, 2630, 2635/2, 2673
 
k.o. Socerb
 
1738/1, 1740, 1741, 1742, 1743/1, 1743/2, 1744, 1745, 1748, 1749, 1920/1, 1920/2, 1922, 1926, 1927/1, 1927/2, 1929, 1930, 1932, 1933/2, 1933/3, 1933/4, 1934, 1935/2, 1993/4, 2549, 2649/2, 2967/5, 3080, 3081/3
 
k.o. Škofije
 
79/3, 673/8, 702/7, 702/8, 702/21, 702/22, 704/2, 705/1, 705/3, 705/4, 706, 708/1, 708/2, 709/2, 728/1, 732/1, 832, 979, 1007, 1009/1, 1009/2, 1009/3, 1009/4, 1009/5, 1010/1, 1011/1, 1012/1, 1012/2, 1013/1, 1013/2, 1013/3, 1014/1, 1016/1, 1017, 1018/1, 1018/4, 1018/5, 1018/6, 1018/10, 1019/2, 1019/5, 1020/2, 1020/3, 1021/1, 1021/2, 1021/3, 1022/4, 1024, 1025/1, 1025/3, 1026/2, 1192/1, 1723/6, 1723/7, 1727, 1738/1, 1780, 1789, 1822/1, 1822/2, 1822/3, 1823, 1827, 188371, 1883/2
 
Telekomunikacijsko omrežje
 
k.o. Črni Kal
 
2655, 2656, 2680/2, 2682, 2683/1, 2683/2, 3377/1, 4041
 
k.o. Gabrovica
 
1/3, 1/4, 2/3, 6, 8/1, 8/2, 27, 28, 49/4, 53, 55, 56, 57, 58, 59/2, 59/3, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 79, 80, 81/1, 81/3, 90/4, 91/1, 1144, 1147/1, 1148, 1149, 1154/1, 1155, 1161/3, 1161/6, 1227, 1228, 1242, 1243, 1244, 1251, 1255, 1256, 1281, 1282, 1286, 1292, 1293, 1307, 1349, 1398, 1400
 
k.o. Ocizla
 
454/2, 455/1, 456/2, 580/1, 6146/1
 
k.o. Prešnica
 
3655/2, 3799/1, 3799/2
 
k.o. Rožar
 
334, 335, 336, 382/1, 382/2, 383, 384, 2635/1, 2357/1, 2357/2, 2358, 2640, 2671.
 

III. FUNKCIJA OBMOČJA S PROMETNO TEHNIČNIMI POGOJI UREJANJA

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window