Navigacija

Zakon o ratifikaciji Sprememb 2006 spremenjene Mednarodne konvencije o standardih za usposabljanje, izdajanje spričeval in ladijsko stražarjenje pomorščakov, 1978 (MKSULSP06)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS (mednarodne) 18-105/2012, stran 2887 DATUM OBJAVE: 29.12.2012

VELJAVNOST: od 13.1.2013 / UPORABA: od 13.1.2013

RS (mednarodne) 18-105/2012

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 13.1.2013 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 7.12.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS - Mednarodne pogodbe, št. 18/12

Časovnica

Na današnji dan, 7.12.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 13.1.2013
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

105. Zakon o ratifikaciji Sprememb 2006 spremenjene Mednarodne konvencije o standardih za usposabljanje, izdajanje spričeval in ladijsko stražarjenje pomorščakov, 1978 (MKSULSP06)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Sprememb 2006 spremenjene Mednarodne konvencije o standardih za usposabljanje, izdajanje spričeval in ladijsko stražarjenje pomorščakov, 1978 (MKSULSP06)

 
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sprememb 2006 spremenjene Mednarodne konvencije o standardih za usposabljanje, izdajanje spričeval in ladijsko stražarjenje pomorščakov, 1978 (MKSULSP06), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 14. decembra 2012.
 
Št. 003-02-10/2012-9
 
Ljubljana, dne 24. decembra 2012
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPREMEMB 2006 SPREMENJENE MEDNARODNE KONVENCIJE O STANDARDIH ZA USPOSABLJANJE, IZDAJANJE SPRIČEVAL IN LADIJSKO STRAŽARJENJE POMORŠČAKOV, 1978 (MKSULSP06)

 

1. člen

 
Ratificirajo se Spremembe 2006 spremenjene Mednarodne konvencije o standardih za usposabljanje, izdajanje spričeval in ladijsko stražarjenje pomorščakov, 1978, sprejete v Londonu 18. maja 2006.
 

2. člen

 
Besedilo sprememb se v izvirniku v angleškem jeziku in prevodu v slovenskem jeziku glasi:
 

2006 AMENDMENTS TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS, 1978, AS AMENDED

 
AMENDMENTS TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS, 1978, AS AMENDED

CHAPTER I

GENERAL PROVISIONS

Regulation 1/1 – Definitions and clarifications

1 The full stop "." at the end of paragraph 1 subparagraph .25 is replaced by a semicolon ";".

2 In paragraph 1, the following new subparagraphs .26 and .27 are inserted after the existing subparagraph .25:

".26 ISPS Code means the International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code adopted on 12 December 2002, by resolution 2 of the Conference of Contracting Governments to the International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS), 1974, as may be amended by the Organization;

.27 Ship security officer means the person on board the ship, accountable to the master, designated by the Company as responsible for the security of the ship including implementation and maintenance of the ship security plan and liaison with the Company security officer and port facility security officers."

CHAPTER VI

EMERGENCY, OCCUPATIONAL SAFETY, MEDICAL CARE AND SURVIVAL FUNCTIONS

3 The existing title of chapter VI is replaced by the following:

"Emergency, occupational safety, security, medical care and survival functions"

4 The following new regulation VI/5 is inserted after the existing regulation VI/4:

"Regulation VI/5

Mandatory minimum requirements for the issue of certificates of proficiency for ship security officers

1 Every candidate for a certificate of proficiency as ship security officer shall:

.1 have approved seagoing service of not less than 12 months or appropriate seagoing service and knowledge of ship operations; and

.2 meet the standard of competence for certification of proficiency as ship security officer, set out in section A-VI/5, paragraphs 1 to 4 of the STCW Code.

2 Administrations shall ensure that every person found qualified under the provisions of this regulation is issued with a certificate of proficiency.

3 Every Party shall compare the standards of competence which it required of ship security officers who hold or can document qualifications before the entry into force of this regulation with those specified for the certificate of proficiency in section A-VI/5 of the STCW Code, and shall determine the need for requiring these personnel to update their qualifications.

4 Until 1 July 2009, a Party may continue to recognize personnel who hold or can document qualifications as ship security officers before the entry into force of this regulation."

 

PREMEMBE 2006 SPREMENJENE MEDNARODNE KONVENCIJE O STANDARDIH ZA USPOSABLJANJE, IZDAJANJE SPRIČEVAL IN LADIJSKO STRAŽARJENJE POMORŠČAKOV, 1978

 
SPREMEMBE SPREMENJENE MEDNARODNE KONVENCIJE O STANDARDIH ZA USPOSABLJANJE, IZDAJANJE SPRIČEVAL IN LADIJSKO STRAŽARJENJE POMORŠČAKOV, 1978
 

I. POGLAVJE

 

SPLOŠNE DOLOČBE

 
Pravilo I/1 – Pomen izrazov in pojasnila
 
1.
Pika ».« na koncu petindvajsetega pododstavka prvega odstavka se nadomesti s podpičjem »;«.
 
2.
V prvem odstavku se za petindvajsetim pododstavkom dodata nova šestindvajseti in sedemindvajseti pododstavek:
 
».26 »kodeks ISPS« je Mednarodni kodeks o zaščiti ladij in pristanišč, ki je bil sprejet 12. decembra 2002 z resolucijo 2 Konference vlad pogodbenic Mednarodne konvencije o varstvu človeškega življenja na morju (SOLAS), 1974, in ga lahko spremeni Organizacija;
 
.27 »ladijski častnik za zaščito« je pomorščak, ki ga ladjar poleg poveljnika ladje določi kot odgovornega za zaščito ladje, izvajanje in izpolnjevanje ladijskega načrta zaščite ter zvezo z ladjarjevim častnikom za zaščito in pristaniškim častnikom za zaščito.«
 

VI. POGLAVJE

 

IZREDNE RAZMERE, VARSTVO PRI DELU, ZDRAVSTVENA OSKRBA IN REŠEVALNE DEJAVNOSTI

 
3.
Naslov VI. poglavja se spremeni tako, da se glasi:
 
»Izredne razmere, varstvo pri delu, zaščita, zdravstvena oskrba in reševalne dejavnosti«
 
4.
Za pravilom VI/4 se vstavi novo pravilo VI/5:
 

»Pravilo VI/5 Obvezne minimalne zahteve za izdajo pooblastila o usposobljenosti za ladijskega častnika za zaščito

 
1.
Kandidat za pridobitev pooblastila o usposobljenosti za ladijskega častnika za zaščito mora:
 
.1 imeti priznanih najmanj 12 mesecev plovbne dobe ali ustrezno plovbno dobo in znanje o ravnanju z ladjami in
 
.2 izpolnjevati standarde usposobljenosti za izdajo pooblastila o usposobljenosti za ladijskega častnika za zaščito iz prvega do četrtega odstavka oddelka A-VI/5 kodeksa STCW.
 
2.
Uprave zagotovijo, da se vsaki osebi, ki izpolnjuje pogoje iz tega pravila, izda ustrezno pooblastilo.
 
3.
Pogodbenica primerja standarde usposobljenosti, ki jih je zahtevala od ladijskih častnikov za zaščito, ki imajo kvalifikacije ali lahko predložijo dokazilo o kvalifikacijah pred začetkom veljavnosti tega pravila, s tistimi, ki so določeni v oddelku A-VI/5 kodeksa STCW za pridobitev pooblastila o usposobljenosti, in se odloči, ali je treba zahtevati ustrezno posodobitev njihovih kvalifikacij.
 
4.
Do 1. julija 2009 lahko pogodbenica še naprej priznava kot ladijske častnike za zaščito osebe, ki imajo kvalifikacije ali lahko predložijo dokazilo o kvalifikacijah pred začetkom veljavnosti tega pravila.«
 

3. člen

 
Za izvajanje sprememb skrbi ministrstvo, pristojno za infrastrukturo.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window